SR-Masterplan-Tammenga-Pocornie-DeGraven

advertisement
Verzilting in de kustvlakte van
Suriname
Gepresenteerd door:
• John Tammenga
•Mickey Pocornie
•Errol de Graven
Doel:
De gehele kustvlakte voorzien van voldoende
drinkwater van een hoge kwaliteit tegen de
beste prijs.
Hoe
Het incorporeren van de beste
ontzilitingstechnieken in het drinkwater
productie proces
Aanpak
• In kaart brengen van gebieden en daaruit
voortvloeiend Bronnen
• In kaart brengen van het totaal aantal SWM en
NHDW bronnen
• In kaart brengen van bruikbare Bronnen die
verzilt zijn en Bronnen die in de komende 5 tot 10
jaren zullen verzilten.
• Volledig analyseren van de kwaliteit van het
bronwater
• Achterhalen van Planologische en
bestemmingsplannen
Mogelijke Ontzoutingstechnieken
•
•
•
•
•
•
•
•
Ionen wisseling
Multi effect Destilation
Multistage Flash
R.O.
Evaporation (verdamping)
Membrane distillation
Nucleair Ontzouten
Electrodyalische
Keuze
Gekozen is voor de Membrane en distillation
techniek het zgn. Memstill-proces
Het Memstil proces
Dit proces is gebaseerd op het
destilleren van vervuild en/of
zoutwater. Langs compacte
membranen stroomt licht
verwarmd zout en/of vervuild
water. Het vrijkomende
waterdamp condenseert
vervolgens op de condensor,
waarna de afgestane
waterdamp het zoute water in
de condensor wederom
opwarmt.
Principe Memstil
Verschil met andere soortgelijke
processen
De compactheid zorgt voor kleine temperatuursen energieverschillen. De afstanden zijn soms
slechts 1 mm.
Vergelijkbare kosten
Indicatieve Kosten
• Energie vraag is 3 – 4 Kw/m³
• Op basis van een bron van Blauwgrond van 60
m³/h, 3 Kw per m3 x 24 uur = 4320 Kw/d x 0,13
srd = 561.6 Srd. Op maand basis zijn de kosten
16848 Srd.
• Bronpomp vermogen is 11.9 Kw x 0.13 Srd x
24 x 30 = Srd 1113.84. de totale kosten aan
dit systeem zijn 1113.84 + 16848 =Srd
17961,84 op maandbasis.
Bron terugverdiensten
De watertarieven zijn rond de Srd 1.80/m3
voor de bovengenoemde bron wordt dan 60
m3/h x 1.80 x 24 x 30 = Srd 77760
Indicatieve Winst
De kosten op maandbasis zijn Srd 17961,84
terwijl de terugverdienkosten voor 1 bron van
60m3 eveneens op maandbasis Srd 77760.
winst = Srd 59798,16
inversteringskosten
Inkoop memstill: srd 1.320.000
Afschrijving: 15 jaar (180 maanden)
Kosten per maand srd 1.320.000/180= srd
7.333,33
Totale maandelijkse kosten: srd 25295,17
Winst
van een bron op Blauwgrond op basis van
Memstil is Srd 77760 – Srd 25295,17 =
Srd 52464,83
Kosten-Opbrensten overzicht
Kosten
Prijs
Bronkosten
Srd 16848
Energiekosten
Srd 1113.84
Investeringskosten
Srd 7.333,33
Totale Kosten
Srd 25295,17
Opbrengsten
Bronopbrenst
Prijs
Srd 77760
Srd 77760
Srd 25295,17
Winst
SRD 52464.83
Memstill
Memstill
Visie
Uitgaande van een 10 Jarige visie, zou op basis
van het bovenstaande de Memstill methode
sterk overwogen moeten worden, te meer
daar:
• er geen bestemmingsplannen zijn
• Bronvervanging en –uitbreiding slecht tot
gering plaatsvindt
• Lage tarieven
Financiering
• Gekozen zou kunnen worden voor externe
financieringsbronnen, op basis van het feit dat
de watersector “hot” is.
• Bij positieve en bevredigende resultaten
eventuele leningen aangaan.
• Stappenplan, waarbij de bronnen met hele
hoge Chloride concentraties op de
prioriteitenlijst voorkomen voor financiering
Download