VGN Nieuws Pakketmaatregelen nieuwe functie begeleiding Project

advertisement
10 juli 2009
VGN Nieuws
Berichten
Pakketmaatregelen nieuwe functie
Goede voorbeelden van inclusie op video
begeleiding
Tof! blad in begrijpelijke taal
Project wegwerken intramurale non-
Samenwerking Werkenrode Jongeren en
indicaties afgerond
Kinderdiabetescentrum Nijmegen
Algemeen Overleg zorgzwaartefinanciering
Pluryn wint eerste prijs op
Ontwikkelingen wetsvoorstel cliëntenrechten
Bedrijvencontactdagen Nijmegen
zorg
Partnership Aanpak Seksueel Geweld
Agenda
Risicoafweging bij mensen met epilepsie en
7th European Congress of Mental Health in
verstandelijke beperking
Intellectual Disability
Zorgsector verbetert handhaving governance
Wmo-congres 2009: Welzijn nieuwe stijl
VGN Congres
HPO-dag 2009
Innovatiekalender 2009
Intercultureel zorgbeleid
Pakketmaatregelen nieuwe functie begeleiding
De VGN vraagt graag uw aandacht voor een aantal ontwikkelingen rondom de
pakketmaatregelen. Het gaat om mogelijke misverstanden over de procedure van
het herindicatietraject door de voorlichtingsbijeenkomsten van
cliëntenorganisaties én over brieven die het CIZ naar cliënten verstuurt in
verband met de verspreiding van cliëntgegevens naar gemeenten. Lees meer
Terug naar inhoud
Project wegwerken intramurale non-indicaties afgerond
Met het afronden van het project Wegwerken intramurale non-indicaties op 1 juli
jl. is er een einde aan de legitimatielijsten gekomen. De directie langdurige zorg
van VWS is zeer tevreden over de constructieve samenwerking van alle partijen
in dit project. Lees meer
Terug naar inhoud
Algemeen overleg over zorgzwaartefinanciering
Cliënten kunnen geen afdwingbaar recht ontlenen op basis van de geïndiceerde
ZZP. Dat geeft instellingen de ruimte om met budgetten te kunnen schuiven.
Deze uitspraak deed de staatssecretaris tijdens het debat op dinsdag 30 juni met
de Vaste Kamercommissie voor VWS over de zorgzwaartebekostiging. Lees meer
Terug naar inhoud
Ontwikkelingen wetsvoorstel cliëntenrechten zorg
Afgelopen voorjaar heeft het ministerie van VWS het wetsvoorstel cliëntenrechten
zorg aan de VGN ter consultatie voorgelegd. Deze wet beoogt een integrale
regeling te geven van de rechtspositie van de cliënt. De Brancheorganisaties in de
Zorg (BoZ) hebben gezamenlijk een reactie gegeven op het wetsvoorstel. Lees
meer
Terug naar inhoud
Partnership Aanpak Seksueel Geweld
Om seksueel geweld beter aan te pakken is eind 2008 het Partnership Aanpak
Seksueel Geweld opgericht. De VGN werkt met tal van andere organisaties samen
in dit Partnership. Het Partnership heeft een actieprogramma met vijf prioriteiten
opgesteld. Lees meer
Terug naar inhoud
Risicoafweging bij mensen met epilepsie en verstandelijke
beperking
Bewuste risicoafweging biedt mensen met epilepsie en verstandelijke beperking
meer ruimte om zelf ervaring op te doen. Dit blijkt uit het proefschrift van Dineke
Vallenga. Zij ontving tijdens de uitreiking van de Gehandicaptenzorgprijs 2007
ontving een aanmoedigingsprijs voor dit onderzoek. Lees meer
Terug naar inhoud
Zorgsector verbetert handhaving governance
De zorgsector gaat de mogelijkheden tot handhaving van goed bestuur en
toezicht zelf verder verbeteren. Op verzoek van ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en
VGN, verenigd in de BoZ, heeft de stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg de
toegang tot de governancecommissie verruimd. Lees meer
Terug naar inhoud
Berichten
Goede voorbeelden van inclusie op video
Het Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid – chronisch zieken (GOG-cz)
heeft, in samenwerking met Vilans, het videoproject inclusie en toegankelijkheid;
aansprekende ervaringen van mensen met een beperking opgezet. Lees meer
Terug naar inhoud
Tof! blad in begrijpelijke taal
Het juninummer van het tijdschrift Tof! is verschenen. Tof! is het enige landelijke
tijdschrift dat mensen met een verstandelijke beperking in begrijpelijke taal
informeert. Instellingen kunnen zich abonneren op een woongroepabonnement of
een collectief abonnement, gecombineerd met het eigen cliëntenblad. Lees meer
Terug naar inhoud
Samenwerking Werkenrode Jongeren en Kinderdiabetescentrum
Nijmegen
Werkenrode Jongeren - onderdeel van Pluryn - biedt sinds kort samen met het
KinderDiabetes Centrum Nijmegen (KDCN) een zorgprogramma aan voor
kinderen en jongeren met diabetes en een psychosociale zorgbehoefte. Lees
meer
Terug naar inhoud
Pluryn wint eerste prijs op Bedrijvencontactdagen Nijmegen
Enkele maatschappelijke ondernemingen van Pluryn hebben op 26 en 27 mei,
tijdens de Bedrijvencontactdagen in Nijmegen, de eerste prijs voor hun stand
gewonnen. Het juryrapport sprak over een kleurrijke stand die actief mensen
benaderde en daardoor de hele dag publiek trok. Lees meer
Terug naar inhoud
Agenda
3, 4 en 5 september
7th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability
Organisatie: MHID
This congres is a cooperation between Belgium, Luxembourg and the Netherlands
(BENELUX). Subject: "Promoting mental health for people with intellectual
disability". Lees meer
Terug naar inhoud
Donderdag 24 september
Wmo-congres 2009: Welzijn nieuwe stijl
Organisatie: Ministerie van VWS
Congres over de veelzijdigheid van breedte van de Wmo met als rode draad het
vernieuwd welzijnsbeleid. Lees meer
Terug naar inhoud
Dinsdag 29 september
VGN Congres
Hoe kan de gehandicaptenzorg onder bezield leiderschap tegemoet komen aan
een goed evenwicht tussen ‘meten is weten, de systeemwereld’ en ‘de goede
zorg, de leefwereld’? Lees meer
Terug naar inhoud
Woensdag 30 september
HPO-dag 2009
Organisatie: VGN
Met aandacht voor verschillende vormen van een goed levensfasebeleid en de
tevredenheid van medewerkers in relatie tot de organisatieontwikkeling. Lees
meer
Terug naar inhoud
30 september, 22 oktober, 5 en 26 november
Innovatiekalender 2009
Organisatie: VGN
Vier bijeenkomsten over zorginnovaties, vanuit verschillende invalshoeken
belicht. Hierin staat de vraag centraal hoe uw organisatie meer kan halen uit
bestaande voorzieningen, middelen, inzichten en programma's. Lees meer
Terug naar inhoud
Dinsdag 1 december
Intercultureel zorgbeleid
Organisatie: VGN
Het percentage zorgvragers met een andere culturele achtergrond groeit.
Bijeenkomst over het werken aan intercultureel zorgbeleid. Lees meer
Terug naar inhoud
Colofon
Aan- en afmelden nieuwsbrief: Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u de
nieuwsbrief van de VGN ook in uw mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Wilt u uw abonnement op deze nieuwsbrief beëindigen? Mail dan uw adresgegevens naar
[email protected]
Uitgave: Dit is een uitgave van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN is de
branchevereniging voor de organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen
met een of meerdere handicaps. De VGN behartigt de belangen voor zo’n 175 lidinstellingen en streeft
daarbij naar gunstige voorwaarden op de gebieden financiering, wet- en regelgeving,
werkgeverszaken en de inhoud van de zorg. Deze uitgave wordt verspreid onder de medewerkers van
de lidinstellingen van de VGN en is ook te downloaden op het ledennet van de VGN.
Redactie: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), afdeling Communicatie, Oudlaan 4, 3515
GA Utrecht, telefoon (030) 273 97 41, www.vgn.org, e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards