Autisme in de dagelijkse praktijk

advertisement
Uit het boek : Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme.
‘ Van onderzoek naar praktijk’.
R.Didden en B.Husskens




Autisme = Een stoornis op verschillende ontwikkelingsgebieden. Bv
: taal, motoriek, sociaal contact, ,,,,
Zelden voor het derde levensjaar gediagnosticeerd.
Ongeveer rond 9 jaar wordt diagnose gesteld.
Lange periode tussen het moment dat ouders zich zorgen maken en
de diagnose autisme wordt gesteld.

Ouders merken vanaf de vroege kindertijd problemen in de
ontwikkeling. Bv: problemen op gebied van slapen, voeding, ,,,

In andere gevallen kan het zijn dat het kind zich normaal ontwikkelt
maar kwamen de problemen aan bod rond 2,5 jaar.

Belangrijk: Hoe vroeger te herkennen en identificeren, hoe sneller
de gerichte begeleiding.

Bij de ouders sprake van opluchting, die samen gaat met verdriet,
onzekerheid, boosheid, ,,,

Ouders zitten met vragen, zoals: Wat betekent de diagnose voor de
dagelijkse praktijk?

Psycho- educatie houdt in dat door een deskundige aan ouders
informatie wordt verstrekt over autisme, de symptomen, het beloop
en de behandeling.

Trainingen en therapieën wordt er aandacht besteed aan het kind in
zijn sociale leefomgeving, met als doel het verminderen van
gedragsproblematiek, het stimuleren van de normale ontwikkeling
en het versterken van ouders in vaardigheden.

Gebruik van een dagstructuurschema:
Voor veel kinderen met autisme is het gebruik van een dag- of week
schema zeer effectief. Het in kaart brengen van wat er de komende
week staat te gebeuren. Per dag of week wordt schematisch
aangegeven wat er wanneer en hoe laat zal gebeuren. Dit kan bv door
gebruik van pictogrammen.

Stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid:
Kinderen met autisme kunnen goed verbloemen dat ze dingen niet
meer weten, ze vergeten de volgorde waarin ze iets moeten doen of
raken afgeleid. Door gebruik van simpele aanwijzingen kun je dit
voorkomen. Zo kun je als ouder de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid blijven stimuleren.

Communicatie:
Kinderen met autisme hebben grote moeite met communicatie. Ze
missen de visuele voorstellingsvermogen, wat tot een scala aan
problemen leidt. Zonder visuele voorstelling is zich inleven in de
gevoelens en gedachten van anderen heel moeilijk. De communicatie
bij deze mensen is gebaseerd op eigen behoeften. Kinderen met
autisme zullen zich zelden verder ontwikkelen dan het niveau van het
regelgeweten.

Sociale cognitie:
Het voorstellingsvermogen en inlevingsvermogen zijn te trainen .Het
kind kan zien en aanleren wat gewenst gedrag is in de omgang met
anderen, maar zal meer expliciete informatie nodig hebben om te
weten wat op een bepaald moment in een bepaalde situatie verwacht
wordt. Hiervoor is het belangrijk te weten hoe het kind denkt en
redeneert. Non- verbale communicatie vormt een belangrijk
onderdeel. Bv Een fronsende gezichtsuitdrukking van iemand die
nadenkt kan worden opgevat als boosheid.

Bureau Jeugdzorg: bedoeld voor kinderen tot 18 jaar met ernstige
opvoedings- en opgroeiproblemen.

MEE: is voor iedereen met een beperking.

Centrum autisme: kennis- en ondersteuningscentrum voor mensen
met autisme.

R.Didden en B. Huskens. (2008). ‘Begeleiding van kinderen en
jongeren met autisme’. ‘ Van onderzoek naar praktijk’, pp 13-50.
Download