De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk ongeveer 3 uur

advertisement
Doel van de cursus:
De basiscursus “Autisme in de klas” is erop gericht dat leerkrachten, IB-ers, RT-ers, zorgcoördinatoren
of AB-ers het gedrag, denken en voelen en van een leerling met autisme beter begrijpen.
De deelnemer krijgt meer inzicht in de beperkingen en de mogelijkheden die kinderen met autisme
hebben bij het volgen van onderwijs.
De cursus biedt handreikingen voor het omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden op het
gebied van interactie, het verduidelijken van de leeromgeving en het geven van instructie.
In iedere bijeenkomst is er gelegenheid om te reflecteren op eigen handelen en om ervaringen
uitwisselen.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk ongeveer 3 uur.
1. Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.
2. Invulling geven aan relatie, interactie en communicatie.
3. Vanuit structuur naar autonomie.
4. De didactische aanpak en het onderwijsleerproces.
5. Een goede zorg op school aan leerlingen met autisme.
Bijeenkomst 1
Centraal staat het begrip krijgen van het gedrag, denken, voelen en leren van
leerlingen met autisme en op basis van de beperkingen en mogelijkheden van deze leerlingen zicht
hebben op hun voornaamste onderwijsbehoeften.
Bijeenkomst 2
Hierin wordt aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat, aan het aanpassen en verduidelijken van
de communicatie naar leerlingen met autisme en aan het verkennen van mogelijkheden om de sociale
interactie en samenwerking te ondersteunen.
Bijeenkomst 3
Hierin wordt verkend hoe samenhang en structuur geboden kan worden in tijd, ruimte, activiteiten en
afspraken en regels. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het zelf leren plannen en organiseren van
het (huis)werk van leerlingen met autisme.
Bijeenkomst 4
De cognitieve leerstijl van leerlingen met autisme wordt hierin besproken. Tevens vindt reflectie plaats
op de instructie(taal), op het werken met stappenplannen en op het bevorderen van transfer en
motivatie.
Bijeenkomst 5
In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan het voorkomen van probleemgedrag, de taak van een
persoonlijke mentor, het inrichten van een autismevriendelijke school, het voorlichten van andere
leerlingen in de klas over autisme en samenwerking met ouders.
Download