Medisch ethische dillema`s in de zorg voor

advertisement
Medisch ethische dilemma’s
in de zorg voor
ongedocumenteerden
Manik Djelantik aios psychiatrie
Anouk Remmelzwaal aios psychiatrie
Equator Foundation
Inhoud
• Wat is medische ethiek?
• Moral distress
• Achtergrond informatie
ongedocumenteerden
• Casuïstiek
• Overwegingen
• Eigen casuïstiek
• Discussie
Ethiek
• Socrates (469-399 voor Chr)
• Systematische bezinning op verantwoordelijk
handelen
• “ Ethos”: gewoonte, zede, gebruik EN
woonplaats gezindheid, karakter, innerlijke
houding, zedelijkheid
• Menselijk handelen
• Normen en waarden
• Teleologische vs deontologische theorieën
Medische ethiek
• Hippocrates (460-377 v Chr)
• Deskundigheid/wetenschap
verbonden met ethische opvattingen:
Eed van Hippocrates
• Beroepsethiek (deugdzaamheid,
collegiale verhoudingen, wetenschap)
 Patiënt georiënteerd
Medische ethiek
• Nederlandse artseneed
• Verklaring van Genève 1948
• KNMG richtlijnen
Moral distress
• “ Men weet wat het juiste is om te
doen, maar door beleidskeuzes
danwel mogelijkheden is het bijna
onmogelijk om het juiste te
doen.”(Jameton, 1984)
• Per professional kan de mate van
moral distress bij elk onderwerp
verschillen
Moral distress
• De juiste morele actie is afhankelijk
van de context van de situatie
– Sociale context
– Persoonlijke ervaringen
– Persoonlijke waardes
• Overwogen morele beslissing
– Duidelijkheid over alle dimensies en contexten
creëren
– Goede afweging proberen te maken
Moral distress
• Medisch ethische commissies
• Guidelines met overwegingen
• Moreel beraad
– Dimensies verduidelijken
– Morele vraag
– Verschillen in antwoord zijn juist
leerzaam om tot verdieping te komen
• Stappenplannen
Asielzoekers 1e kwartalen, Nederland:
aantal en herkomst
Immigratie in Nederland naar
motief
11
Ongedocumenteerden
• Ongedocumenteerden: illegale
vreemdelingen
• Schatting in NL: 75.000-185.000
• Groot deel van niet-Europese afkomst
• 10% asielachtergrond
Ongedocumenteerden
• Kwetsbare positie
• Koppelingswet (1998)
• Strafbaarstelling illegaliteit (20112014)
• Wel medisch noodzakelijke zorg
• “Bed, brood, bad”
Outlawed
• Filmpje 1
Outlawed
• Filmpje 2
Casus
• Vrouw, 32 jaar, afkomstig uit Ethiopië, sinds 5 jaar in
NL
• PTSS en depressieve klachten sinds 3 jaar
• Sinds 3 jaar uitgeprocedeerd, woont in opvanghuis
• Trauma’s: gedwongen huwelijk, uitzetting naar Eritrea,
overlijden familieleden, besnijdenis, diverse
verkrachtingen, diverse abortussen, gevangenschap,
vlucht door Sahara en bootvluchteling
• Geen lichamelijke klachten
• Behandel indicatie bij Equator
Opvangprobleem
• Casus: patiënte ontvangt NET
vanwege haar PTSS-klachten
• Toename van PTSS-klachten nadat ze
uit de opvang dreigt te worden gezet
• Vraag: ga je je als arts met opvang
bemoeien?
Juridische brieven
• Advocaat vraagt om medische
rapportage in het kader van BMA
advies
– Adviseert bepaalde zaken te
benadrukken
• Werk je mee aan deze rapportage?
Behandeling stoppen
• De therapie slaat gedeeltelijk aan,
minder nachtmerries en
herbelevingen
• Angst en onzekerheid over de
toekomst zorgen nog voor
depressieve klachten en suïcidale
gedachten.
• Juridische procedure gaande
Overwegingen
• Conflict tussen 2 kernwaarden:
– professionele invloed voor groter doel
• teleologisch
– professionele rol binnen medisch kader
• deontologisch
• Wordt een politiek probleem een
medisch probleem?
• Meng je je in deze discussie of baken je
je werkveld af?
Bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
Ten Have, Ter Meulen, Van Leeuwen. Medische ethiek, tweede druk,
2003
Jameton A. Nursing practice: the ethical issues. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall, 1984
Pauly et al. Registered nurses’ perceptions of moral distress and
ethical climate. Nurs Ethics 2009 16: 561
Widdershoven (2005) Interpretation and dialogue in hermeneutic
ethics. In: Ashcroft R. Lucassen M. Parker M. Verkerk M. and
Widdershoven G. (eds) Case analysis in clinical ethics. Cambridge
University Press
CBS/IND
Arts en vreemdeling: rapport van de commissie Medische zorg voor
(dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale
vreemdelingen (KNMG, 2007)
Kleinlugtenbelt en Naaykens 1998
Dudley, Silove and Gale. Mental health and human rights, vision,
praxis and courage, Oxford university press, Oxford/New York 2012
Hebben jullie casuïstiek?
Stappenmodel morele
dilemma’s
• Wat is het morele kernprobleem?
• Wat zijn de moreel relevante
onderwerpen?
• Wat is de morele vraag?
• Welke informatie mist?
• Welke handelingsalternatieven zijn er?
• Wat is de conclusie/afweging?
– Kleinlugtenbelt en Naaykens 1998
Secundaire ziektewinst?
• 23-jarige patient afkomstig uit Nigeria,
• Diagnose: PTSS dd psychotische
depressie/psychotische stoornis,
simulatie?
• Goed verzorgd, komt afspraken na
• Hetero-anamnese moeilijk
• Bij presentatie echter consistent
(bovenstaand) psychiatrisch
toestandsbeeld: vlak, passief, apathisch,
imperatieve akoestische hallucinaties
Secundaire ziektewinst
• Beleid: 2nd opinion, PO
• Verzoek advocaat om informatie betreffende
detentie-geschiktheid
• Wat zeg je hierover? (zeg je hier iets over?)
• Lichte verbetering klachten na 2nd
opinion/tijdelijke ‘ stempel’/ aangepaste
behandeling?
• Situationeel?
Vluchthaven
Pilot gemeente Amsterdam
Vraag aan Equator: screeningen voor
behandeling en evt indicatie voor
“nood”opvang?
Dank
Download