PowerPoint-presentatie

advertisement
presentatie over
conceptontwikkelingsprogramma
stedelijke vernieuwing 2010-2014
toelichting op eerste stap in
aanvraagprocedure voor
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
voorgeschiedenis
• 1985-1999: Wet op de stads- en dorpsvernieuwing
• vanaf 2000: Wet stedelijke vernieuwing
definitie stedelijke vernieuwing
• ‘op het stedelijke gebied gerichte fysieke
inspanningen die strekken tot:
•
•
•
•
•
•
•
•
verbetering van leefbaarheid en veiligheid,
bevordering van een duurzame ontwikkeling,
ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit,
versterking van de culturele kwaliteiten,
bevordering van de sociale samenhang,
verbetering van de bereikbaarheid,
verhoging van de openbare ruimte, of
anderszins tot structurerel kwaliteitsverhoging van dat
stedelijk gebied.’
(definitie Wet stedelijke vernieuwing)
waarom een ontwikkelingsprogramma?
• Via de provincie kan Gouda geld krijgen voor
stedelijke vernieuwing in 2010-2014.
• Hiervoor moet Gouda prestaties formuleren en
deze vóór 1 juli melden aan provincie.
• In het conceptontwikkelingsprogramma zijn
voorgenomen prestaties opgenomen.
• Het ontwikkelingsprogramma moet de komende vijf
jaar richting geven aan uitvoering van stedelijke
vernieuwing in Gouda.
rijksdoelen en provinciale accenten voor
2010-2014
ISV
1. bevordering kwaliteit
en differentiatie
woningvoorraad
2. bevordering fysieke
kwaliteit leefomgeving
3. bevordering gezonde en
duurzame leefomgeving
a. realiseren helft
herstructureringsopgave
Zuidvleugel 2010-2020
a. verbeteren en intensiveren
grondgebruik rondom
stedenbaanstations
a. inbrengen van alle
kwaliteitsaspecten in
ruimtelijk planproces
b. verkleinen tekort aan
centrumstedelijke en
groenstedelijke woonmilieus
b. behouden en ver-sterken
cultuurhistorie en culturele en
toeristische voorzieningen
b. uitvoeren bodemconvenant
c. bevorderen 30% sociale
woningbouw door
gespiegeld bouwen
c. ontwikkelen en uitbouwen
groenblauwe netwerk
c. verminderen nietaangepakte A-lijstwoningen
met de helft
d. stimuleren binnenstedelijk
bouwen: 80% in Zuidvleugel
en 50% in rest provincie
potentiële deelbudgetten 2010-2014
• Deelbudget wonen: maximaal € 2.811.000
• Deelbudget geluid: maximaal € 125.000
• Deelbudget bodem: volgt in 2011
lokale uitgangssituatie
• Weer minder budget te verwachten dan
voorgaande vijf jaar.
• Budgetbehoefte indicatief in beeld gebracht.
• Conclusie: budgetvraag overstijgt verwachte
budget => nadere focus, selectie en prioritering
nodig.
focus
• Stedelijke vernieuwing in Gouda loopt nu zo’n 10
jaar. Het is belangrijk om uitgezette koers vast te
houden. Aansluiting bij relevante beleidskaders is
uitgangspunt.
• Focus op het verbeteren van de leefbaarheid in de
(potentieel) kwetsbare gebieden en op het
vergroten van de aantrekkingskracht van de stad.
selectie
• Stap 1: project/programmaonderdeel geselecteerd
als:
• ligt binnen bestaand stedelijk gebied én
• prestatie is vóór 2015 te leveren én
• gevraagde bijdrage past binnen het budget
• Stap 2: project/programmaonderdeel gehonoreerd
als:
• past naadloos in provinciaal beleidskader én
• is geen sprake van staatsteun én
• is aantoonbaar multipliereffect (investeringen van derden)
uitkomst ‘past naadloos in kader’
• Binnenstedelijke woningbouw
• (her)inrichting directe woonomgeving gekoppeld aan
nieuwbouw
• wonen boven winkels
• Restauraties
• gemeentelijke monumenten
• Aansluiting op groenblauwe netwerk
• verbinding versterken
• Kwaliteit in ruimtelijk planproces
• stimulering gebruik kwaliteitsinstrumentarium
toekomstgericht bouwen
uitkomst ‘valt buiten kader’
• Wijkaanpak
• gerichte fysieke inzet op basis van Leefbaarometer
(VROM) is optie
• ‘Duurzaamheidsfonds’ (CO2-reductie)
concept indicatieve budgetverdeling
inzet
ISV-3
herverdeling
restant ISV-2
reserve
Achtervangfonds
totaal budget
2010-2014
€ 1.806.000
€ 140.000
-
€ 2.000.000
€ 50.000
€ 50.000
-
€ 100.000
€ 595.000
€ 105.000
-
€ 700.000
groene monumenten (bijdrage)
€ 50.000
-
-
€ 50.000
wonen boven winkel (subsidie)
€ 151.000
-
€ 244.000
€ 395.000
-
-
€ 75.000
€ 75.000
€ 100.000
-
-
€ 100.000
€ 5.000
-
-
€ 5.000
€ 2.811.000
€ 295.000
€ 319.000
€ 3.425.000
€ 125.000
€ 70.000
0
€ 195.000
(her)inrichting openbare ruimte gekoppeld aan
woningbouw : 1. wijkontwikkeling en 2.
invloedssfeer stedenbaanstations (bijdrage)
fysieke projecten schoon, heel, veilig kwetsbare
buurten (wijkaanpak; bijdrage)
restauraties gemeentelijke monumenten
(subsidie)
esthetische kwaliteit puien (subsidie)
groenblauw netwerk (bijdrage)
kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht
bouwen (subsidie)
totaal wonen
aanpak A-lijstwoningen (totaal geluid)
gevraagde beslissing
• Voorgestelde programmaonderdelen en
bijbehorende indicatieve deelbudgetten voor
stedelijke vernieuwing in 2010-2014 vast te stellen.
• Voorgestelde prestaties die onder normale
omstandigheden te bereiken zijn, als lokale
bijdrage aan provinciale accenten te benoemen.
• B en W op basis van ontwikkelingsprogramma een
bestuursovereenkomst met de provincie te laten
sluiten om het investeringsbudget stedelijke
vernieuwing definitief te verkrijgen.
vervolgprocedure
• B en W dient definitieve ontwikkelingsprogramma
in bij provincie vóór 1 juli 2010.
• B en W gaat bestuursovereenkomst aan met GS.
• GS verleent subsidie aan Gouda.
• Gemeenteraad stelt nieuwe subsidieverordening
vast.
Download