Om het wonder niet voor onszelf te houden

advertisement
Vernieuwing
Gespreksnotitie Groothuisbezoek 2011 / 2012
Vooraf
De gespreksnotitie die voor u ligt, is wat anders van vorm dan
andere jaren.
Het eerste wat mogelijk opvalt, is de grote hoeveelheid wit. Wij
hopen dat u die open ruimtes al vóór de gesprekken wilt opvullen
met uw gedachten, associaties, beelden van hoop of wanhoop, en
wat u verder met uw gespreksgenoten wilt delen of voor uzelf
wilt vasthouden.
Ook is de structuur wat losser. Wij bieden u een paar bladzijden
vol gedachten en citaten, als een bos vol prachtige bloemen.
Deze gespreksnotitie bevat meer pagina's dan we gewend zijn.
Dat komt niet alleen door al dat wit en de lossere structuur. We
bieden enkele belangrijke aspecten op verschillende pagina's aan
en hopen daarmee de opzet helder te houden.
Op pagina 3 gaan we dieper in op bijbelse gedachten over
vernieuwing. Wij hopen dat u uw eigen gedachten en dromen
eraan toe wilt voegen en die tijdens het groothuisbezoek met ons
wilt delen.
Op pagina 5 gaan we in op wat ons tegenhoudt. En hoe we met die
remmingen kunnen omgaan.
Pagina 7 stelt de vraag wat we nodig hebben, zowel om ons doel
te bereiken als om het zelf vol te houden.
Joke Kappner
Arie Jurling
-2-
Bijbelse vernieuwing
Vernieuwing, nieuwe kansen en mogelijkheden behoren tot de
kernwaarden uit de bijbel. Daar jubelen bijbelse liederen over.
We kijken er allemaal naar uit, zowel voor ons persoonlijke leven
als voor kerk en maatschappij.
Bij wezenlijke vernieuwing is het doel steeds een wereld waarop
het goed leven is, voor al Gods schepselen.
Vaak begint vernieuwing met zien. Iemand 'ziet' een prachtig
ideaalbeeld en gaat daarmee aan de slag. Hij 'ziet' het helemaal
zitten.
Of men ziet het negatief: iets dat zozeer strijdt met het beeld
van een goede aarde, dat men daardoor in beweging wordt gezet.
Ook van God zelf wordt verteld dat Hij de ellende
van zijn mensen zag, met ontferming bewogen
werd, en aan bevrijding ging werken. In de
grondtekst wordt voor 'ontferming' een woord
gebruikt, dat naar de baarmoeder verwijst: ten
diepste geraakt zijn en vanuit die pijn tot
bevrijdend scheppen komen.
Vernieuwing hoeft niet per se 'nieuw, nog nooit eerder vertoond'
te zijn. Soms moeten we juist terug naar wat eerder was:
- Mijn oude, vrolijke aard hervinden
Wek mijn zachtheid weer
Geef mij weer de ogen van een kind
Dat ik zie wat is
En mij toevertrouw
En het licht niet haat
(Huub Oosterhuis)
- Oeroude vormen van spiritualiteit opnieuw ontdekken
meditatie, vasten, geraakt worden door kunst
- Terug naar een eenvoudiger leven
Waar zou u zo'n stap willen zetten om tot vernieuwing te kmen?
(Ex 33:19; Ps. 37:21 e.a.).
Ziet u ook ideaalbeelden of dingen waarvan u beroerd wordt?
Hebt u dan ook de neiging om iets te gaan doen?
-3-
Marijke de Bruijne dicht daarover:
Warmte, liefde, licht en toekomst die verdwenen,
kunnen ongedacht weer opstaan
in een tijd van tegentij,
als appelbloesem in de winter
-4-
Wat houdt je tegen?
Een nieuw begin komt bijna nooit zonder geboortepijn. Twijfel
aan jezelf, twijfel aan de haalbaarheid, twijfel aan de ander. Als
twijfel ons overvalt, zijn we in goed gezelschap. Mozes riep al:
"Heer, stuur maar liever een ander". Gideons eindeloze vragen om
een teken van zekerheid, werken soms bijna op onze lachspieren.
Bijna alle profeten tekenen protest aan tegen hun roeping.
Petrus dacht even, het water van de dood aan te kunnen. Totdat
hij naar beneden keek en zich de dreiging bewust werd....
En wij?
- we zijn maar kleine mensjes
- wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt…
- we leven nou eenmaal in een gebroken wereld
Natuurlijk is het goed om voorbereid te zijn op de moeilijkheden
die zullen komen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!
Maar de problemen, twijfels, andere bezigheden, kunnen je ook
zo bezighouden, dat je het zicht op je doel verliest.
Israël twijfelt in de woestijn vaak zozeer, dat er alleen nog een
weg terug in de slavernij lijkt te zijn.
Herkent u zulke problemen, twijfels, afleidende bezigheden?
-5-
En herkent u ook, wat Nelson Mandela daarover opmerkt?
'Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon
aantrekkelijk, getalenteerd
en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker
zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen
die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen
onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt
onze aanwezigheid automatisch anderen.'
-6-
Wat heb je nodig?
Voeding:
Om ons doel te bereiken en om het zelf vol te houden is voeding
nodig. Met de tekst van Nelson Mandela zijn we al bij voeding
voor onszelf aangekomen. Het bewustzijn dat wij naar Gods beeld
zijn geschapen en dat we onze creativiteit mogen gebruiken zoals
Hij ons heeft voorgedaan, kan enorm steunend zijn.
Aan welke beelden, liederen, verhalen, ervaringen hebt u steun?
Gemeenschap:
Soms sta je er helemaal alleen voor. Dat kan komen door
tegenwerking van de gemeenschap om je heen. Vaker echter,
hebben wij onvoldoende vertrouwen in die gemeenschap, en
modderen we in ons eentje voort.
Herkent u dat? Wat geef dan steun?
-7-
Tijd:
Ook al zetten we ons met al onze kracht in en worden we door de
hele gemeenschap gesteund, sommige dingen
kunnen nu echt niet. Daarover gaat die gelijkenis van het onkruid
in de aarde: wie ten koste van alles kwaad wil uitbannen, zal
mogelijk brokken maken die nog erger zijn. Maar dat verhaal
eindigt met een belofte: er komt een tijd dat dat kwaad wel
overwonnen kan worden. Gelegenheid maakt niet alleen de dief,
gelegenheid kan je ook tot schepper maken.
Waakzaam je tijd afwachten.... wat hebt u daarbij nodig?
Tot slot een tekst van Robert Kennedy, die ons, en naar wij hopen
ook u, bemoedigt:
Sommige mensen zien de samenleving zoals deze is en
zeggen: 'Waarom?' Ik droom van de samenleving zoals
deze nooit is geweest en zeg: 'Waarom niet?' Er is niets
dat mij weerhoudt om het rechtvaardige te doen.
Download