- metid qii12 - Kennisbank sociale innovatie

advertisement
Qii12 meer rendement uit vernieuwing
Vernieuwen is essentieel om te overleven. Darwin stelde dit 150 jaar geleden al in zijn
evolutietheorie. Voor bedrijven geldt niet anders. Hoe vruchtbaar is de organisatie en
waar liggen de beste kansen voor vernieuwing? Onderzoek heeft uitgewezen, dat
economisch succes slechts voor 25% voortkomt uit technologische vernieuwing en
voor 75% uit sociale innovatie. Met Q ii12 worden concrete handvatten aangereikt om
gericht te kunnen sturen op vernieuwing.
Hoe zijn we opgewassen tegen de uitdagingen van deze tijd?
De wereld verandert in razend tempo. Zeker nu - in het jaar van Darwin - met de sterke
economische neergang worden bedrijven genoodzaakt tot drastische koerswijziging en
heroverweging van uitgestippelde strategieën.
Scherpte binnen de organisatie is noodzaak. Hoe lukt het om opgewassen te zijn tegen de
uitdagingen van deze tijd en sterker nog kansen te creëren met blijvende resultaten?
Automatisering is veelal ver doorgevoerd, processen zijn efficiënt ingericht, stuurinformatie op
concrete en harde gegevens is voorhanden, echter de verborgen processen en ‘zachte’
gegevens zijn over het algemeen veel minder goed in kaart gebracht. Terwijl juist in
verschillende wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond , dat het sociale systeem een
essentiële rol speelt bij het welslagen van vernieuwing.
metID heeft gebaseerd op het platform van Casebuilders het meetinstrument
Qii12
ontwikkeld om gericht te kunnen werken aan vernieuwing. Niet alleen aan de organisatie,
maar ook aan de prestatie en toegevoegde waarde.
Innovatie
Het instrument is opgezet vanuit de principes van open en sociale innovatie. Objectief, snel
en vanuit een willekeurige doorsnede van de organisatie worden vitale en kritische
kenmerken over de organisatie door middel van een online assessment aan management en
medewerkers bevraagd.
De meting levert geen beeld van de status quo, maar biedt direct al handvatten voor
verbetering doordat het resultaat afgezet wordt tegen een gewenste situatie of normering.
In dit instrument heeft metID haar uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van
organisatieontwikkeling en innovatie samengebracht
met vele wetenschappelijke
onderzoeken.
In zes hoofdcompetenties, zie figuur 1, met subcompetenties en vragensets komen
onderwerpen aan de
organisatieontwikkeling.
orde
die
allen
positief
correleren
met
innovatie
en
Dwars op deze competenties staan zes thema’s: communicatie, creativiteit, stimulering,
ondernemerschap, samenwerking en lerend vermogen. Deze thema’s bieden de organisatie
aanvullende handvatten om integraal en organisatiebreed te werken aan vernieuwing.
Figuur 1: De zes hoofdcompetenties met subcompetenties en thema’s
Waar liggen kansen voor blijvende verbetering en vernieuwing?
Op de markt zijn vele managementmodellen en meetinstrumenten (INK, BSC, SIX SIGMA,
LEAN MANAGEMENT) beschikbaar, waarmee de organisatie kan meten en sturen op ‘harde’
aspecten en factoren voor procesverbetering, kwaliteitsverbetering en vernieuwing .
Echter voor het stimuleren van de ontwikkeling van de ‘zachte’ kant van de organisatie om
gericht te komen tot verbetering en integrale vernieuwing van de organisatie, de prestatie en
toegevoegde waarde bestaat nog geen gedegen meetinstrument.
De online bevraging, met onderbrekingsfaciliteit, het niet nodig hebben van expertkennis, de
willekeur van deelnemers, de representatieve afspiegeling van de organisatie , de validatie
van meetgegevens, de heldere en gerichte presentatie van de uitkomst en de directe
rapportagemogelijkheid vormen aanvullende kenmerken van het instrument.
Aanpak
Voor de meting worden de navolgende stappen doorlopen:
1. Intake: scherpstellen context onderzoek en bepalen assessoren
2. Kick off: informeren en creëren draagvlak voor de medewerking
3. Assessment: toetsing door deelnemers (gemiddelde duur 1 ½ uur met tussentijd se
onderbrekingsfaciliteit)
4. Waarneming: valideren en objectiveren van verkregen gegevens
5. Analyse: interpreteren en analyseren van de onderzoeksresultaten binnen specifieke
organisatiecontext
6. Feedback: terugkoppeling resultaten aan organisatie. Aanreiken
verbetermogelijkheden en innovatiekansen.
(gemiddelde doorlooptijd is twee weken tot vier weken)
Figuur 2: proces van meting, validatie en analyse
Resultaten





Diepgaand inzicht in het sociale sys teem om gericht te kunnen sturen op innovatie
Concrete handvatten voor organisatievernieuwing
Blootleggen van de grootste slagingskansen voor verbetering
Confrontatie heersende beelden in organisatie
Voortgangsontwikkeling bij herhaald gebruik van het instrument als monitor.
Figuur 3: Een greep uit de presentatie van de resultaten
Bent u benieuwd wat het systeem voor uw organisatie kan betekenen?
Het instrument is succesvol beproefd door de meest innovatieve bedrijven in Nederland. Veel
enthousiasme is gegenereerd over de mogelijkheden van toepassing, de eenvoud van gebruik
en de representatie van de uitkomst. Samengevat de kracht van het advies.
Wij geven u graag meer informatie over de waarde van Qii12 voor uw organisatie. Mail uw
belangstelling naar [email protected] of bel metID (070) 311 50 60.
metID Casebuilders
metID is in 2005 ontstaan na een radicale innovatie. Voortgekomen uit organisatieadvies en
corporate communicatie heeft metID zich getransformeerd naar een bureau gericht op
organisatieontwikkeling vanuit innovatie en strategische communicatie.
Met technologiepartner Casebuilders heeft metID een solide basis gecreëerd voor Qii12.
Casebuilders heeft in 2007 de Nationale ICT/NBL Award gewonnen voor haar IC T-toepassing
als oplossing voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
Download