2001-08995-RMW Selectie ideeen en projecten IPSV

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Selectie van ideeën en projecten in het kader van het IPSV.
Notanr.: 2001.8995
RMW/VHMZ
22 mei 2001
portef.h: weth. Hiemstra
Agenda BenW
29 mei 2001
BESLUIT:
1. de selectie van ideeën en projecten die de gemeente Deventer gaat indienen in het kader van het
Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) vast te stellen.
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
zie memo
Sector Ruimte, Milieu en Wonen
Afdeling Volkshuisvesting en Monumentenzorg
MEMO
Aan:
Van:
C.c.:
Betreft:
Datum:
College B&W
Fred Pals, ISV-coördinator  4216
Gerard Sizoo
selectie van ideeën en projecten in het kader van het InnovatieProgramma
Stedelijke Vernieuwing (IPSV)
21/05/01
Geacht College,
Tot en met 1 juni 2001 hebben gemeenten, provincies en niet-winstbeogende instellingen de mogelijkheid
projecten in te dienen in het kader van het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing.
Het IPSV helpt innovatieve ontwikkelingen in de steden te bevorderen. Hiervoor is een apart deel van het ISV-geld
gereserveerd. De meest vernieuwende ideeën, plannen en projecten worden jaarlijks gehonoreerd met een
financiële bijdrage in de periode 2001 – 2004. Dit houdt een financiële ondersteuning in bij de innovatieve
activiteiten en veel publicitaire aandacht voor de betreffende projecten. De opgedane kennis en ervaring uit deze
projecten worden zoveel mogelijk uitgedragen richting doelgroepen en benut voor verder onderzoek.
Eind maart heeft een aantal medewerkers van de gemeente Deventer een eerste inventarisatie van kanshebbende
Deventer’ projecten gemaakt. Dit overzicht is gerubriceerd op basis van een door het Rijk aangegeven stelsel van
voorwaarden, aandachtsgebieden en aspecten. De indeling is conform de negen prioritaire thema’s die dit jaar
centraal staan (zie toelichting in bijlage).
De genoemde inventarisatie is aangevuld door collega’s uit de verschillende sectoren.
In overleg met de portefeuillehouder ISV si de volgende selectie van ideeën en projecten gemaakt die de
gemeente Deventer gaat indienen:
Voorstel
Behoud architectonische elementen
Behoud Silo
Project Zandwetering (visieonderdeel)1
Skipaleis (innovatieve gedeelte)
Parkmanagement Bergweide
Handhavingsbeleid reclame-uitingen in
kernwinkelgebied/Gevelfonds
Status
idee
project
project
project
project
Project
“Eigenaar”
Kerkoerle, VHMZ
Magdelijns, VHMZ
Bottenberg, RO
van Raaij WV/SEZ
van de Coelen/ WV/SEZ
ZweedijkWV/PG
Rentré Wonen zal een onderdeel van het project herstructurering Driebergenbuurt indienen. De initiatiefnemers
van het ecologisch bouwproject zullen dit idee gaan indienen. Woonunie probeert hun oplossing voor parkeren op
de locatie Nieuwstraat/Bruynsteeg tijdig aan te melden.
Tot slot heeft Stichting De Company een aanvraag ingediend ten behoeve van het werkleertraject “Jong
maatschappelijk ondernemen”.
Alle ideeën en projecten blijven onder de 7 miljoen €.
De aanvraag van de gemeentelijke voorstellen wordt gebundeld ingediend en zal op 1 juni voor 17.00 ingediend
worden bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).
1
Eerste fase uitvoering wordt in de ronde van 2002 ingediend
Bijlage
IPSV is bedoeld als stimulans om nieuwe ideeën plannen en projecten te ontwikkelen en roept de doelgroepen die
betrokken zijn bij de stedelijke vernieuwing op die “uitdaging” aan te gaan.
Het Rijk roep gemeenten, provincies en niet-winstbeogende instellingen op projecten in te dienen. De meest
inspirerende plannen en projecten zullen een financiële bijdrage krijgen. NB alleen voor wat betreft het innovatieve
deel zal worden bijgedragen (specifieke regels in bijlage).
IPSV is een extra stimulans voor vernieuwende activiteiten opgezet door VROM, LNV en EZ.
IPSV loopt van 2001 tot 2005. Jaarlijks wordt geworven op drie soorten projecten:
1 Ideeën en plannen: plannen en projecten in de idee- of voorbereidingsfase,
2 Kleine voorbeeldprojecten: Kleinschalige uitvoeringsprojecten met een experimentele waarde, de innovaties
mogen niet gestart zijn, maximale kosten 7 miljoen euro,
3 Grote voorbeeldprojecten: grotere, complexe uitvoeringsprojecten vanaf 7 miljoen euro (alleen door
gemeenten in te dienen).
Het totale budget tot 2005 is 470 miljoen gulden
Projecten moeten vallen binnen de zes ISV prestatievelden (bijlage 1).
Voor 2001 zijn er negen “prioritaire thema’s” :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uitbuiten en versterken van de verschillende potenties van wijken en buurten
Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen, waarbij de woonwensen van de consument
centraal staan
Allochtone woonmilieus
Architectonische aandacht voor de openbare ruimte
Bedrijfsruimte voor startende ondernemers
Betere benutting van de ruimte in bestaand stedelijk gebied
Integrale aanpak van de openbare ruimte met bijzondere aandacht voor groen
Duurzame stedenbouw: energiebesparing en duurzame energie in wijken en buurten
Samenwerkingsvormen van gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven
Selectie van en voorwaarden voor ideeën en plannen en projecten tot 7 miljoen Euro:
Een onafhankelijke commissie maakt een selectie en stelt een advies op voor de bewindslieden van VROM, LNV
en EZ. Deze besluiten welke ideeën en projecten een bijdrage krijgen.
Voor 2001 is tezamen 15,5 miljoen Euro beschikbaar. Ideeën en plannen krijgen alleen de innovatieve kosten
vergoed tot een maximum van 0,5 miljoen Euro. Projecten (tot 7 m E) krijgen een bijdrage van 20% van de totale
projectkosten tot een maximum van 1,4 miljoen Euro, maar nooit meer dan de innovatieve kosten.
Selectie van en voorwaarden voor ideeën en plannen en projecten vanaf 7 miljoen Euro:
Toetsing door Rijk op strijdigheid met rijks- en provinciaalbeleid en gemeentelijk meerjaren
ontwikkelingsprogramma. Ook wordt een financiële toets uitgevoerd. Rijk maakt selectie en advies, waarna
bewindslieden besluiten.
Voor 2001 is 67 miljoen Euro beschikbaar. Honorering van 20% van de kosten, maar nooit meer dan de
innovatieve kosten. Maximum is 12 miljoen euro.
Download