Sjabloon aanvraag voor begeleiding en co

advertisement
sjabloon – 2 februari 2017
AANVRAAG VOOR BEGELEIDING EN COFINANCIERING VAN
INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN
Titel project
Organisatie:
Adres:
Verantwoordelijke :
Contactpersoon:
Functie:
e-mailadres:
Tel:
Indien de aanvraag door meerdere organisaties wordt ingediend dient voor elke partner de hierboven
vermelde gegevens aangevuld te worden.
1
1. Gelieve een korte omschrijving te geven van uw projectvoorstel in max. 100 woorden.
2. Wat zijn de operationele of strategische uitdagingen waaraan het voorstel een oplossing tracht te
bieden ?






Beschrijf de huidige situatie (vertrekpunt); wat zijn de huidige limieten en tekortkomingen ?
Beschrijf de gewenste situatie; wat zijn de te verwachten functionaliteiten ?
Geef aan wat de potentiele meerwaarde is voor uw organisatie of consortium ?
Wie zijn de eindgebruikers en met welke andere stakeholders wordt rekening gehouden ?
Welke andere organisaties in de Vlaamse overheid of de publieke sector in Vlaanderen kunnen
baat hebben bij de ontwikkeling van een dergelijke innovatieve oplossing ? Is er ook mogelijk
interesse voor deze oplossing in de overige publieke sectoren in binnen- en buitenland?
Hoe schat u de potentiële markt in voor de innovatieve oplossingen die in het vooruitzicht
worden gesteld ?
3. Over welke informatie beschikt u over het aanbod aan kennis inzake deze thematiek ?
 beschikbare kennis, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in uitvoering of recent afgerond,
…. In publieke of private sector ?
 beschikbare (componenten of elementen van) oplossingen op de commerciële markt ?
4. Wat zijn de belangrijkste risico’s voor de opstart van een innovatieve overheidsopdracht door uw
organisatie/consortium met betrekking tot deze thematiek ?
 Beschikt uw organisatie/consortium over voldoende financiële middelen om een deel van de
kosten te dragen van de ontwikkeling van de oplossing in een precommercieel project, of
van een validatiefase bij de aankoop van een innovatieve oplossing?
 Beschikt uw organisatie over de middelen en/of het principiële engagement om na een
precommercieel ontwikkelingsproject over te gaan tot de aankoop van de innovatieve
oplossing ?
 Beschikt uw organisatie over menskracht en expertise om het ontwikkelings- en
aankooptraject te trekken ?
 Welke bijkomende menskracht en expertise dient ingeschakeld te worden ?
2
Criteria voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de aanvraag voor
begeleiding en cofinanciering
1. Passen de doelstellingen van de aanvraag in het kader van het Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten ?
a. Behoort de aanvragende organisatie tot de publieke sector in Vlaanderen ?
b. Zijn er voldoende indicaties dat de innovatieve oplossing die wordt gezocht niet ‘kant-en
klaar’ beschikbaar is op de markt;
c. Wordt het project als een precommercieel traject (indicatief tussen TRL 5-7) of als een
aankoop van innovatieve oplossing (indicatief TRL8-9) gecatalogeerd ?
Indien het antwoord op vraag 1a of 1b negatief is, wordt de beoordeling beëindigd met een negatief
advies. Bij een positief antwoord op beide vragen wordt antwoord gegeven op de volgende vragen.
2. Wat is de relevantie en de potentiële impact van het project ?
a. Wat is de meerwaarde van de concrete businesscase ? op het niveau van de aankopende
organisatie, op het niveau van de publieke sector in Vlaanderen ? op operationeel vlak en op
strategisch vlak ?
b. Kan de ontwikkeling of aankoop van deze innovatieve oplossing ook een dynamiek op gang
brengen in de betreffende (privé en publieke) sector ?
c. Kan de ontwikkeling of aankoop van deze innovatieve oplossing bijdragen tot oplossingen
voor prioritaire maatschappelijke uitdagingen ?
3. Is de kwaliteit van de voorgestelde aanpak voldoende ?
a. Werd de behoefte voldoende concreet beschreven ? Werd er voldoende rekening gehouden
met noden van de eindgebruikers en overige stakeholders ?
b. In hoeverre werd de state-of-the-art met betrekking tot oplossingen voor de voorliggende
problematiek nagegaan ?
c. Worden er door de aankopende overheidsdienst voldoende menskracht en expertise ingezet
om dit project te trekken ?
3
Download