Voorblad faxbericht [form.] - Provincie Noord

advertisement
14 april 2004
Concept-Programma BrabantStad 2004-2008: reacties uit
colleges / commissies en van maatschappelijke partners
(“nota van inspraak”)
Op 13 november 2003 heeft de Stuurgroep het concept-programma BrabantStad vastgesteld. Dit
concept is december jl. besproken in de zes colleges. In enkele gevallen zijn daarbij
kanttekeningen gemaakt. Vervolgens is het programma voor oriënterende bespreking
toegezonden naar betrokken raads- en statencommissies, alsmede voor advies voorgelegd aan
de PPC. Verder is aan SRE, SEOB en BMF gevraagd of zij de filosofie van het programma
BrabantStad kunnen onderschrijven. Ook zijn opmerkingen genoteerd die gemaakt zijn tijdens
het publieksdebat over BrabantStad dat de BrabantBalie 17 februari jl. organiseerde in Tilburg.
Dit memo geeft een overzicht van de reacties.
BREDA
College: zonder amendementen akkoord.
Raadscommissie:
 instemming grote fracties
 positie BrabantStad ten opzichte van oriëntatie as Rotterdam-Antwerpen
verduidelijken
 discussie over ijsbaan Tilburg ("dat is iets om op BrabantStad-niveau af te
stemmen")
EINDHOVEN
College:

Internationale promotie BrabantStad moet aangehaakt worden op hetgeen in ZuidOost Brabant is opgebouwd.
Actie gericht op het vergroten van het aantal zakelijke vluchten van EindhovenAirport c.q. versterking van de (internationale) positie van dit vliegveld moet alsnog
worden toegvoegd.

Commissie:



overwegend instemming met concretisering programmatische samenwerking B5
twijfel over nut en noodzaak economische promotie onder vlag BrabantStad
formulering BOSE-studie let nauw ("Ruit om Eindhoven" slechts één variant)
HELMOND
College:

Vraagt aandacht voor "consereveren industrieel erfgoed" als gezamenlijk
aandachtspunt voor de B5.
Commissie:

Kan zich vinden in concept-programma met toevoeging van het eigen college.
'S-HERTOGENBOSCH
College:
317586864
1/3


project m.b.t. omlegging Zuid-Willemsvaart zou toegevoegd moeten worden
Tracékeuze BOSE is nog niet zo ver dat voltooiing Ruit Eindhoven vóór 2008
wordt uitgevoerd en project hoort daarom niet in nieuwe programma
 Tilburgse museum in Bedrijf zou géén prioriteit culturele topvoorzieningen moeten
zijn (want Tilburg kreeg al provinciale subsidie voor kunstcluster)
 integrale veiligheid Brabantroute ook op 's-Hertogenbosch betrekken
 Budget voor BrabantStad á 50.000 euro per jaar zou gehalveerd kunnen worden
Raadscommissie: heeft kennisgenomen van het concept-programma. De commissie had geen
behoefte aan oriërende bespreking.
TILBURG
College:

afstemming toplocaties / bedrijventerreinen met (boven)regionale functie bij
voorkeur niet in BrabantStad
Commissie:






Waardering voor het concept
Focus op Europa kan duidelijker
Opwaardering N65 (Tilburg – ’s-Hertogenbosch) tot rijksweg A65 zou als project
moeten worden toegevoegd aan programma
In kader OV-netwerk aandacht besteden aan Station Berkel-Enschot
Aandacht voor zakelijk gebruik Eindhoven-Airport.
Vraagtekens bij nut en noodzaak BrabantStadfestival
PROVINCIE
College: zonder amendementen akkoord.
Statencommissie:
 Relatie tussen stedelijk netwerk enerzijds en het provinciaal grote stedenbeleid
anderzijds verduidelijken: (sociale) veiligheid ook thema voor BrabantStad?
 Verdieping "sociale doelstelling" BrabantStad: méér dan topvoorzieningen.
 B5-steden moeten verantwoordelijkheid nemen voor afstemming met omliggende
gemeenten in het netwerk / stedelijke regio
 Complementariteit van de vijf steden expliciet maken door profielen op elkaar te
leggen.
VROM / RIJKSHEREN






Positief over programma en aansluiting op intenties Nota Ruimte.
BrabantStad is de brug tussen twee economische kernzones: ruimtelijk en
economisch concept zijn niet concurrerend maar kunnen elkaar juist versterken.
Let op dat belangenbehartiging niet te dominant wordt ("geen optelsom van
verlanglijstjes") maar focus op gezamenlijke projecten.
Zorg voor aansluiting tussen BrabantStad en de streekplanuitwerkingen voor de
stedelijke regio's en de Meierij / infrastructuur als drager voor verstedelijking.
Bovenregionale groenstructruur is méér dan het Groene Woud, gaat over de
stadsranden en de groene mal van alle B5-steden.
Betrek op termijn ook Venlo bij BrabantStad.
PPC






317586864
Samenwerking tussen B5 en provincie - "het bestuurlijke netwerk" - is positief maar
moet nog groeien: houd het klein, focus.
Doe recht aan de differentiatie tussen het westelijk en zuidoostelijk deel van
BrabantStad: het stedelijk netwerk als brug tussen twee economische euregio's.
Economische promotie onder de vlag van BrabantStad kan ten kost gaan van
campagnes / imago van de twee economische (eu)regio's
Stedelijkheid van de B5 moet in de toekomst meer recht gaan doen aan de
Europese aspiraties: planontwikkeling en bouwen met allure.
Betere aansluiting tussen verstedelijking en ontwikkeling wegennet / OV-netwerk.
Steden moeten expliciete verantwoordelijkheid nemen voor de groene mal door
2/3



middel van een intgeraal groenprogramma met complementaire
verantwoordelijkheden.
Het versterken van cultuurhistorische waarden is ook een doel van Het Groene
Woud.
Landbouw economische factor in Brabant, ook voor BrabantStad.
Duidelijk maken dat projecten meer zijn dan oude wijn in nieuwe zakken.
SRE
Geen formele reaktie. SRE heeft eerder brief gestuurd waarin zij economische promotie onder de
valg van BrabantStad afwijst.
SEOB / ECONOMISCHE PARTNERS
Het concept-programma is 19 februari besproken in het Dagelijks Bestuur van het SEOB, maar
de vraag of de filosofie van BrabantStad kan worden onderschreven is teruggelegd bij de
aangesloten organisaties. Tot op heden nog geen reacties van Kamers van Koophandel, BZW en
vakbonden.
BRABANTSE MILIEUFEDERATIE
Heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om vóór 1 februari 2004 de vraag te beantwoorden of
de filosofie van BrabantStad kan worden onderschreven. BMF was aanvankelijk wel positief.
BRABANTBALIE
Enkele conclusies n.a.v. het debat in De Voorst op 17 februari 2004:
 maatschappelijk draagvlak voor het concept groeit
 BrabantStad moet niet alleen aandacht hebben voor grote infrastructuur, maar ook
de maatschappelijke netwerkvorming "van onderop" ondersteunen.
 geef raads- en statenleden ("volksvertegewoordigers") straks een expliciete rol bij
de evaluatie van het programma, b.v. via een visitatiecommissie.
317586864
3/3
Download