Het gaat niet om STOP ROM

advertisement
Het gaat niet om
STOP ROM
•Het gaat om STOP
Benchmark met ROM
Goed en slecht gebruik van ROM
•Ter ondersteuning van de individuele
behandeling . Monitoring.
•Om als afdeling van te leren.
•Om te vergelijken (benchmark) met
anderen.
•Om zorg in te kopen.
Goed en slecht gebruik van ROM
•Ter ondersteuning van de individuele
behandeling . HIER IS NIEMAND TEGEN.
•Om als afdeling van te leren.
•Om te vergelijken (benchmark) met
anderen. HIEROVER IS MENINGSVERSCHIL.
•Om zorg in te kopen. HIER IS NIEMAND
VOOR
Historie
•Druk op de GGZ om transparant
te zijn.
•Waar te leveren voor het geld.
•Kwaliteitsverantwoording
Kwaliteitsverantwooording
•Het oog viel op de ROM als
effectmeting
2012
Wat zijn de bezwaren?
•Benchmark ROM verdringt klinische ROM
•Patienten zijn niet geinformeerd of
gevraagd.
•Er is geen wetenschappelijke basis. ALAN
•Gevaar dat toch zorg op wordt ingekocht.
ALAN
Overige bezwaren
•30 miljoen per jaar
•Bureaucratie
•Patientonvriendelijk
Uit de enquête en interviews blijkt dat ROM ten
behoeve van benchmarking vanwege haar
verplichtend karakter (‘top-down’ benadering)
weerstand heeft opgeroepen bij een
substantieel deel van zowel de behandelaren
werkzaam bij instellingen als vrijgevestigde
behandelaren.
Daarnaast geven betrekkelijk veel
behandelaren uit beide groepen aan
dat deze toepassing van ROM niet
goed aansluit bij de dagelijkse
zorgpraktijk, en dus ook maar
beperkte waarde heeft als klinisch
ondersteuningsinstrument.”
Governance code zorg
•Zorgorganisaties geven ruimte en
vertrouwen aan het professioneel handelen
en het professioneel oordeel van hun
medewerkers in de verwachting, dat zij
evenwichtig om kunnen gaan met de
wensen van hun cliënt.
Andere bezwaar
•Privacy wordt met voeten getreden.
•Geen informed consent.
•Geen vrije keus.
•Geen MEC.
•Geen anonimisering.
• Geboortejaar
• Diagnose
• Opleidingsniveau
• Ethniciteit
• Geslacht
• ROMvragenlijsten, sommige op item-niveau
• Leefsituatie
• Zorgaanbieder
• Postcodecijfers
• BSN
•Begin- en einddatum DBC
Primaire diagnosecode
DBC-prestatiecode
Zorgdomein
GAF-score
Reden einde DBC
•Postcode cijfers worden omgezet in een
urbanisatiegraadcode en een Sociaal
Economische Status (SES) code.
•BSN wordt versleuteld.
•Gegevens zijn gepseudonimiseerd.
•Bij koppeling aan andere gegevensbestanden weer herleidbaar tot de
persoon.
Persoonsgegevens
• Al in 2014 werkgroep art. 29 van europese privacytoezichthouders:
Ook gepseudonimiseerde dat zijn persoonsgegevens.
• In april 2016 AP zegt dat gepseudonimiseerde data van DIS
persoonsgegevens zijn.
• In november 2016 ontraadt GGZ NL doorsturen van Argusdata naar
SBG
Koppeling aan andere bestanden
•De data bestanden bij SBG zijn zo
ingericht dat koppeling aan andere
databestanden mogelijk is.
•Bij koppeling aan andere databestanden
is herleidbaarheid erg eenvoudig.
En de WGBO art 457 dan?
•De hulpverlener draagt zorg, dat aan
anderen dan de patiënt geen
inlichtingen over de patiënt worden
verstrekt dan met toestemming van de
patiënt.
Belastend
•Veel patiënten voelen zich onder druk gezet
om de lisjten in te vullen.
•Anders wordt uw behandeling niet vergoed.
•Dat hoort er nu eenmaal bij.
•Heel vaak uitsluitend om aan verplichte
percentage te voldoen.
Hoe worden de data verzameld?
• Onder meer met callcentra.
•
•
•
•
Callcentrum Arkin
Karakter zet het callcentrum Arkin in om ROM vragenlijsten af te nemen.
Even voorstellen
Medewerkers van het callcentrum van Arkin bellen namens Karakter
ouders/verzorgers van patiënten die bij Karakter in behandeling zijn (geweest) en de
afgelopen drie maanden geen ROM vragenlijst hebben ingevuld.
• De callcentrum medewerkers zijn psychologen (in opleiding) en opgeleid voor het
afnemen van interviews. Zij zijn in dienst bij Arkin, een grote GGZ organisatie in
Amsterdam en omstreken
Maar is er geen MEC toestemming nodig?
• Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek :
• MEC is niet nodig ervan uitgaande dat er geen
extra belasting is en het al verzamelde data
betreft, die geanonimiseerd worden. Drie foute
veronderstellingen.
• Toestemming vragen aan patiënt wordt wel
aangeraden.
Maar we moeten toch wat.
•We brengen een alternatief van
kwaliteitsverantwoording. Dat is niet
hetzelfde als effectmeting. Dat is veel te
hoog gegrepen. Effectmeting is enorm
ingewikkeld.
Kwaliteit in de GGZ: van contolerende
symptoombestrijding naar vertrouwen in
gezondheid
Jim van Os
Hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie
Download