Somatische screening

advertisement
METEN IS WETEN
ROM screening in FACT teams
ROM screening
ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Hiermee worden verschillende
metingen bedoeld die gebruikt worden om zicht te krijgen op het verloop van de
behandeling. Binnen GGZ Friesland worden verschillende meetinstrumenten
gebruikt. Afhankelijk van de situatie van de patiënt wordt een deel van deze
vragenlijsten en onderzoeken afgenomen. De patiënt wordt hierover geïnformeerd.
Met het uitvoeren van metingen voldoet GGZ Friesland aan de multidisciplinaire
richtlijnen. In deze folder leest u welke onderzoeken en vragenlijsten er binnen de
FACT teams gebruikt worden. FACT staat voor: Flexible Assertive Community
Treatment. Het gaat hierbij om de behandeling en begeleiding van mensen met een
ernstige psychiatrische aandoening, ook in de thuissituatie.
De meetinstrumenten
Er worden verschillende meetinstrumenten gebruikt die inzicht kunnen geven in het
functioneren van de patiënt. Door deze vragenlijsten regelmatig in te vullen, krijgt de
behandelaar inzicht in de behandelvraag en in de vorderingen op dat gebied. Het
betreft meetinstrumenten voor de volgende gebieden:
 Het algemeen functioneren; dezen worden door alle patiënten ingevuld
 Lichamelijke gezondheid; voor patiënten die antipsychotica gebruiken
 De psychopathologie; dezen wordt afgenomen bij alle patiënten met de
diagnose schizofrenie of een andere psychotische aandoening
Uitwisselen van informatie
Een onderdeel van het lichamelijk onderzoek is een laboratorium bepaling ten aan
zien van het metabool-syndroom. Een kopie van de uitslag gaat naar de huisarts
van de patiënt. Verder wordt de huisarts door middel van een bijgesteld
behandelplan of een afsluitende brief geïnformeerd over het verloop van de
behandeling. Indien de behandelaar een evaluatie door de huisarts nodig vindt,
wordt de huisarts daar ook over geïnformeerd.
Meer informatie
Voor meer informatie over ROM kunt u ook op de volgende websites terecht:
http://www.ggznederland.nl/beleid-in-de-ggz/beleidsthemas/kwaliteit-van-zorg
http://www.phamous.eu
Voor meer informatie over FACT:
http://www.f-actnederland.nl
Meedoen aan het onderzoek kost de patiënt niets, het is een onderdeel van de
behandeling.
1/2
METEN IS WETEN
Overzicht van de meetinstrumenten
Afkorting
Naam
ROM
Routine Outcome Monitoring
BMI
Body Mass Index
CANSAS-P
Camberwell Assessment of Need
Short Appraisal Schedule-Patient
MANSA
Manchester Short
Assessment of Qualilty of Life
HoNOS
Health of the Nation Outcome Scales
SoFAS
Social and Occupational Functioning
Assessment
PANSS
Positive and Negative Syndrome
Scale
Happiness Index
Klanttevredenheidslijst
2/2
Meetgebied
Evaluatie van het effect van de
behandeling
De verhouding tussen gewicht en
lengte
Meet welke zorgbehoefte de patiënt
heeft en of aan die behoefte voldaan
wordt
Meet hoe de patiënt zijn/haar kwaliteit
van leven ervaart
Bepaalt de toestand van de patiënt
gedurende de afgelopen twee weken
Brengt het sociaal en professioneel
functioneren in kaart
Meet de ernst van de positieve en
negatieve symptomen van
schizofrenie
Meet hoe gelukkig de patiënt zich de
afgelopen tijd heeft gevoeld
Hierin wordt de mening van de patiënt
over de hulpverlening gevraagd
Download