PowerPoint-presentatie - Evangelische Kerk Halle

advertisement
ROMEINEN 8
Het werk van de Heilige Geest in Rom 8
I ) BEVRIJDING VAN DE VEROORDELING
• Rom 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn,
worden niet meer veroordeeld
II) HET MEEDELEN VAN DE WET VAN HET
LEVEN : MOZES EX 34
• Rom 8:2 De wet van de Geest die in Christus Jezus
leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde
en de dood.
• Rom 7:1 Weet u dan niet, broeders en zusters – ik
spreek immers tot mensen die de wet kennen –, dat
de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij
leeft?
• Rom 7:4-5 Zo bent ook u, broeders en zusters, dood
voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u
nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt.
Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons
nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons
bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet
in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood.
• Psalmen 1:3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan
stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn
bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot
bloei.
III) EEN LEIDER VOOR EEN NIEUW PAD: JEZUS
EN DE DISCIPELEN OP DE EMMAUSWEG.
LUKAS 24; JOH 14:6
• Rom 8:4 opdat in ons wordt volbracht wat de
wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet
langer beheerst door onze eigen natuur, maar
door de Geest.
• Gen 5:24 Henoch leefde in nauwe
verbondenheid met God; aan zijn leven kwam
een einde doordat God hem wegnam.
IV) NIEUWE GEDACHTEN: PAULUS
• Rom 8:5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht
op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is
gericht op wat de Geest wil.
• Rom 7:2 Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan
haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van
deze verplichting ontslagen.
• 2 Kor 10:4-6 De wapens waarmee wij ten strijde trekken
dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun
kracht bolwerken te slechten voor God. We halen
spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt
opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere
gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te
onderwerpen en zullen op het moment dat u hem volledig
gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor
hun ongehoorzaamheid te straffen.
V) MEEDELEN VAN VREDE : SALOMO
• Rom 8:6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar
wat de Geest wil brengt leven en vrede.
• Efeziërs 2:14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de
twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap
ertussen heeft afgebroken
• Matteüs 11:28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
• Jesaja 11:6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen
samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.
• Jesaja 11:9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op
heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de
aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
• Hebreeën 4:9-12 Er wacht het volk van God dus nog steeds
een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt
rust na zijn werk zoals God na het zijne. Laten we dus alles
op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo
voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van
ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Want levend en
krachtig is het woord van God, en scherper dan een
tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en
geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de
opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
Download