Richting geven - Bestuurszaken

advertisement
Ontwikkeltips: Richting geven
Aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze
hun doelstellingen en die van de entiteit op een correcte
manier kunnen realiseren, zowel individueel als in
teamverband.
Vereiste niveaus en gedragsvoorbeelden
Niveau 1 - Geeft richting op het niveau van taken en de
uitvoering daarvan





Geeft aanwijzingen, instructies en richtlijnen aan
individuele medewerkers of aan het team over uit te
voeren taken
Drukt in meetbare resultaten uit wat hij van de
medewerker of van het team verwacht en geeft daarbij
prioriteiten aan
Zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende
taken die door het team opgenomen worden
Verschaft de middelen (informatie, budget, materiaal,
mensen …) die medewerkers nodig hebben om resultaten te
halen
Treedt corrigerend op met het oog op de te bereiken
doelstellingen en gemaakte afspraken
Niveau 2 - Geeft richting op het niveau van processen en
structuren
 Schept duidelijkheid over de taken, rollen en
verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden en
teams van de entiteit
 Zorgt ervoor dat beschikbare mensen en middelen efficiënt
ingezet worden met het oog op de gezamenlijk te behalen
doelstelling
 Voorziet in mogelijkheden voor communicatie en overleg
binnen het team en stimuleert het gebruik daarvan
 Stuurt het functioneren van individu en team bij, met het
oog op het bereiken van de doelstellingen
 Bewaakt processen en structuren en stuurt ze indien nodig
bij om de efficiëntie of kwaliteit van de werking te
verzekeren of te verbeteren
Niveau 3 - Geeft richting, zowel via processen en structuren
als via het bepalen en uitdagen van een visie

Communiceert op regelmatige momenten over de opdracht van
de entiteit of de organisatie en over het belang daarvan
(de missie van de entiteit of organisatie)
www.bestuurszaken.be/vormingsweb




Geeft richting of sturing aan een team of entiteit door
een duidelijk en inspirerend beleid uit te dragen (geeft
aan waar de organisatie naartoe wil)
Bepaalt haalbare en uitdagende doelstellingen en doet
beroep op het talent van de medewerkers om ze te
realiseren
Introduceert nieuwe structuren, processen en procedures
om het beleid te realiseren
Inspireert als leider vanuit de waarden en doelstellingen
van de Vlaamse overheid
Hoe werk ik eraan?
Denk niet zo:
o Iedereen zal wel voldoende op de hoogte zijn van de
organisatie- en functiedoelen, die hoef ik hen toch niet
meer te vertellen
o Als ik teveel op de taken en gewenste resultaten wijs en
erover praat, krijgen ze een hekel aan me
o Wie ben ik om hen opdrachten te geven
o Professionals weten heus zelf wel wat belangrijk is
o Ik heb toch een zelfsturend team, die regelen alles zelf,
daar ben ik niet meer bij nodig
Wel zo:
o Mensen rekenen op jou in de juiste richting te duwen
o Jij bent degene die het grote plaatje in de gaten moet
houden
Ontwikkeltips
 Welke gedragsvoorbeelden wilt u ontwikkelen?
o Hoe komt het dat u die als leidinggevende nog niet
ontwikkeld hebt?
o Probeer ook voor uzelf het niveau vast te stellen
waarop u momenteel functioneert. Is dit ook het
gewenst niveau of ligt dit hoger?
 Vraag medewerkers eens hoe zij uw beheersing van de
competentie bij het leidinggeven ervaren.
o Zijn instructies duidelijk?
o Stuurt u voldoende (bij)?
o Schept u duidelijkheid over taken en rollen?
o Wat is in hun ogen goed en wat zou beter kunnen?
Wat wilt en kunt u hiervan verbeteren?
 Zorg dat u een goed zicht hebt op de hoeveelheid werk van uw
medewerkers.
o Vraag hen ook regelmatig of ze voldoende werk
hebben
www.bestuurszaken.be/vormingsweb
o






Bepaal naar gelang uw inzichten en de opmerkingen
van medewerkers of het werk anders moet worden
verdeeld.
Ga eens voor uzelf na wat u precies verwacht van iedere
medewerker aan resultaten en gedrag.
o Met andere woorden: wanneer bent u tevreden?
o Onderzoek vervolgens of uw perceptie overeenkomt
met die van uw medewerkers.
o Zo nee, waar liggen de verschillen en hoe is het
mogelijk dat deze verschillen ontstonden?
o Communiceer dit met de desbetreffende medewerkers
en zorg ervoor dat u op één lijn met hem komt.
Oefen in het geven van instructies hoe iets aangepakt moet
worden.
o Let daarbij zowel op vorm als op de inhoud van de
instructie.
o Vraag na het geven van instructie of de medewerker
nog vragen heeft
 Laat hem de instructie en de afspraak
samenvatten.
Leg afspraken zoveel mogelijk vast op papier en geef een
exemplaar aan de medewerker.
o Voorkom zo dat er misverstanden ontstaan.
Zet activiteiten in een tijdsoverzicht
o Zo krijgt u grip op het geheel en kunt u beter
bepalen of er (andere) prioriteiten gesteld moeten
worden.
o Controleer dit overzicht regelmatig op een vast
moment.
o Een planbord kan voor zo’n overzicht dienst doen.
Maak eens duidelijk aan de medewerkers hoe u de voortgang
bewaakt.
o Gaat u medewerkers controleren of verwacht u dat
medewerkers aan u rapporteren en zo nodig
voorkoppelen (van te voren aangeven wanneer doelen
niet bereikt zullen worden)?
o Geef ook aan onder welke omstandigheden u overgaat
tot het controleren van medewerkers.
Houdt een interview met een collega die naar uw mening prima
op de competentie scoort.
o Probeer te weten te komen hoe hij te werk gaat, hoe
hij medewerkers doelen en taken weet bij te brengen
en hierop weet te sturen.
o Bekijk wat u zelf zou willen overnemen, wat bij u
past en maak een actieplan.
www.bestuurszaken.be/vormingsweb
Tips voor de hogere competentieniveaus
o
o
Leer van anderen
o Lees enkele biografieën van mensen die bekend
stonden als grote leiders die enthousiasme konden
opwekken.
o Hoe gingen zij te werk, wat onderscheidde hen van
minder succesvolle leiders?
o Ga voor uzelf na of bepaalde kwaliteiten ook op u
van toepassing zijn of dat u die zou kunnen
ontwikkelen.
o Het gaat er niet om succesvol gedrag te kopiëren
maar wel om bepaalde elementen ervan over te nemen.
Zet datgene waar u en uw medewerkers mee bezig zijn
consequent af tegen het beleid van de afdeling.
o Is het ondersteunend of niet, in hoeverre draagt
het bij aan het realiseren van het beleid?
o Zou de tijd anders kunnen worden besteed dan
daadwerkelijk het geval is?
www.bestuurszaken.be/vormingsweb
Download