profielschets rayoncommissie

advertisement
Profielschets rayoncommissie Longfonds patiëntenvereniging
Het karakter van de vereniging, de rol van de rayoncommissies en de daarmee gepaard gaande
verantwoordelijkheden, brengen mee dat er goede profielen moeten zijn voor de leden van de
rayoncommissies. Van alle leden van de rayoncommissies wordt verwacht dat zij doel en identiteit van
de vereniging onderschrijven en tevens affiniteit hebben met het doel van de vereniging.
Rayoncommissieleden zijn of worden lid van de vereniging.
1
Algemeen
1.1
De leden van de rayoncommissie dienen (al dan niet gezamenlijk) in staat te zijn om
coördinerende, motiverende en stimulerende taken te vervullen binnen het rayon met name ten
aanzien van de werkgroepen . Daarnaast wordt van de leden van de rayoncommissies
verwacht dat zij (al dan niet gezamenlijk) beschikken over een aantal competenties, zich
verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van leven van mensen met
longziekten, zoals astma en Chronic Obstructive Pulmonary Disease ("COPD"), de preventie
van longziekten in het algemeen en de functie van het rayon en de vereniging in het bijzonder.
1.2
De rayoncommissie functioneert als een collegiale commissie. De leden van de
rayoncommissie werken dan ook samen, zowel met de leden, de werkgroepen, de
rayonconsulent als met het bureau. Zij behoren elkaar aan te (kunnen) vullen. Dit brengt mee
dat de persoonsgebonden kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd, sociale en culturele achtergrond) en
functiegebonden kenmerken en de maatschappelijke netwerken zo breed en divers zijn als
nodig en passend is binnen het rayon
1.3
Naast hun coördinerende en stimulerende taak hebben de leden van de rayoncommissie
competenties die hen in staat stellen samen met de werkgroepen slagvaardig te handelen om
de beoogde resultaten te (doen) bereiken. Zij zijn in staat om relaties met relevante externe
organisaties in hun werkgebied op te bouwen en te onderhouden. Zij zijn tevens in staat zich,
daar waar nodig, met de werkgroepen direct actief in te zetten in het kader van relevante
uitvoerende activiteiten.
1.4
Rayoncommissieleden kunnen met meerdere portefeuilles belast zijn en kunnen deel uit maken
van werkgroepen.
1.5
De algemene competenties waaraan door elk lid van de rayoncommissie moet worden voldaan
zijn de volgende:
bij voorkeur ervaring met uitvoerende processen binnen ledenorganisaties
een zodanig werk- en denkniveau en/of ervaring hebben dat zij de diverse groepen
samen tot het beoogde doel kunnen brengen
affiniteit met en empathie voor het doel van de vereniging hebben
bij voorkeur ervaringsdeskundig zijn
in staat zijn om zich in te zetten voor de belangen van patiënten, leden en overige
belanghebbenden
tenminste een aantal commissieleden is in staat om een representatieve rol te spelen
1
2
Portefeuilles
Coördinatie/voorzitter
2.1
De portefeuillehouder Coördinatie is de eerste aanspreekpersoon voor werkgroepen en bureau
en leidt de vergaderingen van de Commissie.
Financiële zaken
2.2
De portefeuillehouder Financiële zaken heeft ervaring met en aantoonbare kennis van
financieel administratieve processen. Hij is in staat om jaarlijks een begroting op te stellen en
verantwoording af te leggen over de financiële handelingen die in het rayon worden gepleegd.
Hij is de aanspreekpersoon voor het bureau op het gebied van financiële zaken.
Secretariaat
2.3
De portefeuillehouder Secretariaat heeft kennis van en ervaring met het schriftelijk en
mondeling communiceren met de relevante partijen binnen en buiten het rayon. Hij is
verantwoordelijk voor de verslaglegging met betrekking tot de vergaderingen en waar nodig
andere activiteiten. Hij coördineert daarnaast de informatiestroom vanuit het rayon en de
werkgroepen aan het bureau en andersom.
Werkgroepen
2.4
Er zijn tenminste twee rayoncommissieleden die primair verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn
voor de werkgroepen. Zij hebben iedere een evenwichtige verdeelde groep van
werkgroepen in hun portefeuille. Zij zijn mensgericht en in staat om de relevante
processen in de werkgroepen gezamenlijk en individueel gestalte te geven.
2
Download