20110704 Instructie werkgroepen NAP

advertisement
Instructie Werkgroepen
Nationaal Actieplan Duurzame gewasbescherming
(NAP)
Het Nationaal Actie Plan heeft als doel de totstandbrenging van een duurzaam
gebruik van pesticiden door vermindering van de risico’s en de effecten van
pesticidengebruik op de menselijke gezondheid en het milieu en door bevordering
van het gebruik van geïntegreerde plaagbestrijding en alternatieve
benaderingswijzen of technieken. Het NAP is een Europese verplichting opgelegd
in de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden en zal de nota duurzame
gewasbescherming vervangen.
Wij vinden het belangrijk dat de inhoud van het NAP gedragen wordt door
belanghebbenden in Nederland. Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan
één of meer van de zeven werkgroepen die inhoudelijk zullen adviseren over
verschillende onderwerpen die in het NAP komen. Hieronder wordt de opzet van
de werkgroepen en het beoogde product toegelicht. Wij streven naar een
evenwichtige verdeling van belanghebbenden per werkgroep. Deelnemers geven
hun inbreng namens hun achterban.
1) Opzet werkgroepen
Er zijn
1.
2.
3.
4.
5.
vijf werkgroepen voor de volgende thema’s:
Open teelt
Bedekte teelt
Niet landbouw-aspecten
Strategie en instrumenten
Biodiversiteit
2) Inhoud advies
Het advies van elke werkgroep bevat in ieder geval de volgende elementen:
a. Probleemanalyse (zie o.a. artikel 15, lid 2c van de richtlijn, zie kader)
b. Korte en bondige weergave van wat er tot dusver gedaan is
c. Verwachte ontwikkelingen
d. Wat moet er de komende tijd gebeuren?

Nieuwe doelen, streefcijfers

Instrumenten/maatregelen

Indicatoren

Tijdschema’s

Uitvoering (rollen, initiatieven en verantwoordelijkheden van alle
betrokken partijen)
De focus dient hierbij voornamelijk op punt d. te liggen.
3) Aandachtspunten
-
-
Het is niet (altijd) nodig om consensus te bereiken, maar wel om een zo
volledig mogelijk beeld te geven van de opties. Wat is bijvoorbeeld de
(eventuele) bandbreedte van de kwantitatieve doelstellingen, welke
maatregelen zijn mogelijk, met hun voor- en nadelen. Maak eventuele
tegenstellingen en knelpunten zichtbaar.
Een advies mag maximaal 6 pagina’s beslaan.
De inhoud van elk advies wordt betrokken bij het schrijven van het NAP.
De Stuurgroep en de politiek beslissen uiteindelijk.
1
4) Werkwijze werkgroepen
Er is geen afgesproken procedure voor de werkwijze van de werkgroepen. Wel zijn
een aantal stappen altijd nodig.
-
-
-
-
Benoem een trekker. Taken: voorzitter, partijen bij elkaar brengen,
voortgang bewaken
Stel je eigen regels en werkwijze vast (hoe vaak bijeenkomen, werken via
e-mail e.d.)
Koppel de inbreng in de werkgroep regelmatig terug met de achterban
Leg contact met relevante coördinatiegroepen/platforms, indien van
toepassing (bv Platform Duurzame Glastuinbouw)
Koppel de voortgang regelmatig terug aan een vaste contactpersoon in de
Projectgroep NAP (zie tabel). De contactpersoon geeft procesmatig
sturing, geeft de kaders aan voor de werkgroep, organiseert de eerste
sessie en houdt de verbinding met andere werkgroepen in het oog. De
contactpersoon is níet de trekker of schrijver en geeft géén inhoudelijke
sturing. Wel kan contactpersoon gebruikt worden om vorm en proces van
het advies te checken.
Eind september wordt een tussentijdse bijeenkomst voorzien waarin
werkgroepen hun bevindingen tot dusver presenteren en ervaringen
kunnen delen.
Het concept-advies moet worden opgeleverd op uiterlijk vrijdag 28
oktober 2011.
De volgende klankbordbijeenkomst vindt plaats op donderdag 10
november 2011 bij voormalig VROM (Rijnstraat). Tijdens deze
bijeenkomst presenteren de werkgroepen hun voorlopige resultaten en
presenteert het PBL de meest recente resultaten van de evaluatie nota
gewasbescherming.
Oplevering eindproduct: donderdag 1 december
3e Klankbordbijeenkomst vindt plaats in de tweede helft van februari.
Richtlijn 2009/128, artikel 15 lid 2
De lidstaten
(…)
c) wijzen prioritaire punten aan zoals werkzame stoffen, gewassen, regio’s of
praktijken die extra aandacht verdienen, of goede praktijken die als voorbeeld
kunnen worden gesteld ter verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn
om de risico’s en de gevolgen van het gebruik van pesticiden voor de gezondheid
van de mens en het milieu te verminderen, en de ontwikkeling en invoering van
geïntegreerde gewasbescherming en alternatieve benaderingswijzen en
technieken te bevorderen met het oog op de beperking van de afhankelijkheid van
het gebruik van pesticiden.
Contactpersonen projectgroep NAP:
Johan Edens
1 Open teelt – landbouw
Folkert
2 Bedekte teelt
Folkertsma
Niet-landbouw
Lukas Florijn
3
Tjitske IJpma
4 Strategie en instrumenten
Tessa
5 Biodiversiteit
Ooijendijk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2
Download