Verslag overleg Sportkoepel - gemeente Groningen (16 januari

advertisement
Verslag overleg Sportkoepel - gemeente Groningen (16 januari 2015)
Aanwezig vanuit Sportkoepel: Bram Reudink, Emmy in ’t Veldt, Ad Molenaar, Jan Buitenhuis
en Wieneke Perk
Aanwezig vanuit gemeente:
Koen Eekma, Rob Bakker, Gerard Poiesz, Jelle Zwart en
Rinske Hokwerda
1.
Opening
Koen Eekma heet iedereen welkom. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.
2.
Verslag 21 november 2014
Naar aanleiding van: Binnenkort vindt er een overleg plaats tussen de Adviescommissie en de
Sportkoepel.
Het verslag wordt vastgesteld.
3.
Stelsel van subsidies en tarieven
Afgelopen periode is er verder nagedacht over het stelsel van subsidies en tarieven. Dinsdag 20
januari ligt hierover een voorstel in het college. Bedoeling is dat het stelsel vanaf 1 augustus 2015
aangepast gaat worden. Als gemeente kunnen we nu echter inhoudelijk niet ingaan op dit voorstel,
omdat we hier het mandaat niet voor hebben om hierover te communiceren voordat het college een
besluit genomen heeft.
Afgesproken wordt dat Koen Eekma contact opneemt met Bram Reudink, zodra het college het
voorstel heeft vastgesteld.
4.
Hoe pakken we de gespreksthema’s op in de komende tijd?
In het vorige overleg zijn er 8 thema’s benoemd, waar we komende periode met elkaar over in
gesprek gaan. Voorstel is om hiervoor werkgroepen in te stellen en in een aantal fases te werken:
Stap 0: conceptopdrachten opstellen voor de werkgroepen en starten met een 1e sessie waarin de
huidige sportvisie toegelicht wordt. Tevens zal het speelveld inzichtelijke gemaakt worden (hoe de
gemeente georganiseerd is en hoe het met de financiële middelen zit).
Stap 1: de 8 thema’s zijn teruggebracht naar 4 thema’s. Voor elk thema stellen we een werkgroep
samen waarin mensen van de Sportkoepel en van de gemeente zitting in hebben (totaal ongeveer 4
personen). Van te voren moet goed nagedacht zijn over de opdrachten die de werkgroepen
meekrijgen. De werkgroepen gaan vervolgens aan de slag. Ze beoordelen of er nog andere mensen
toegevoegd moeten worden aan de werkgroep en zorgen ervoor dat de opdracht scherp gemaakt
wordt. In deze stap moeten we ook benoemen wat we onder iets verstaan, zodat we het over
hetzelfde hebben.
De input van de werkgroepen is input voor het programma sport van de gemeente. Aanvullende
onderwerpen die tijdens de expertmeeting aan de orde komen kunnen door de werkgroepen
worden meegenomen.
Ook zullen eventueel andere uitgenodigd worden (bijvoorbeeld een jurist, financieel adviseur,
iemand van vrijwilligersbeleid).
Stap 2: de werkgroepen werken de opdracht uit.
Stap 3: samenvoegen van de resultaten van de werkgroepen
Reactie Sportkoepel: ze vinden het een prima voorstel. Vraag is of we dan echt alle onderwerpen aan
de orde komen. Tijdens de expertmeeting op 22 januari en tijdens de 1e sessies (presentatie van de
sportvisie) kunnen mogelijk leiden tot nieuwe thema’s. Dit kan leiden tot een nieuwe indeling van de
thema’s en de werkgroepen. Het gaat erom dat de grootste beleidsthema’s afgedekt zijn en er geen
hiaten ontstaan. Opgemerkt wordt dat het hierbij wel alleen over de verenigingssport gaat. Daarover
zijn de Sportkoepel en de gemeente in gesprek.
In de 1e sessie zou de Sportkoepel graag inzicht willen krijgen in het complete sportdomein en de
landelijke thema’s die er spelen. Als er teveel thema’s naar voren komen, kunnen we ook faseren.
Binnen een thema kan het zijn dat er geprioriteerd moet worden.
Goed om per werkgroep een trekker te benoemen.
Besloten wordt de voorgestelde lijn te volgen en dit zo verder uit te werken. Op maandag 16 februari
om 19.30 uur in Kardinge wordt de eerste werksessie gepland (stap 1 – presentatie over huidige
sportvisie en opdrachten werkgroepen).
Bedoeling is dat de werkgroepen voor de zomer hun bevindingen rapporteren.
5.
-
Vervolgafspraken
Koen Eekma belt Bram Reudink zodra het college dinsdag 20 januari het voorstel heeft
aangenomen.
Vervolgsessie maandagavond 16 februari 2015 om 19.30 uur in Kardinge.
6.
Communicatie
Sportkoepel vertegenwoordigt 60 verenigingen. Zijn dus ook veel verenigingen die niet aangesloten,
maar die wel geïnformeerd moeten worden. Bij de expertmeeting zijn ook verenigingen betrokken
die niet bij de Sportkoepel aangesloten zijn. Het is aan de gemeente om te beoordelen of een aantal
zaken breder gecommuniceerd moeten worden. Hiervoor kan ook de sportnieuwsbrief gebruikt
worden (met een verwijzing naar de website van de Sportkoepel).
7.
-
W.v.t.t.k.
Download