Schriftelijke vragen van het lid Koppejan (CDA) aan de

advertisement
Schriftelijke vragen van het lid Koppejan (CDA) aan de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie over neerlaten van kleppen bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
1. Bent u op de hoogte van de reactie van de Hoofdingenieur-Directeur van de
Programmadirectie Ruimte voor de Rivier op de Adviesnota SNIP 3 waarin hij zegt
dat de kleppen bij de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld neergelaten kunnen
worden als er een waterstand van +5,65m NAP of hoger wordt verwacht, terwijl het
de bestuurlijke afspraak is dat de hoogwatergeul pas in werking treedt indien er een
waterstand van +5,65m NAP wordt bereikt?
2. Bent u ervan op de hoogte dat de gemeenteraad van Heerde unaniem een motie
heeft aangenomen en dat het College van B&W een adviesnota heeft uitgebracht
waarin zij de reactie van de Hoofdingenieur-Directeur verwerpen?
3. Bent u met de CDA-fractie van mening dat men zich dient te houden aan de
bestuurlijke afspraak, die stelt dat de kleppen bij de Hoogwatergeul pas neergelaten
worden bij een waterstand van +5,65m NAP? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen? Zo
nee, waarom niet?
Download