Veranderend Weer en Klimaat

advertisement
Veranderend Weer en Klimaat
Paragraaf 1.2
Op welke manier beïnvloeden klimaatverandering,
zeespiegelstijging en bodemdaling de waterafvoer van
de Rijn en Maas?
IPCC – verwacht klimaatverandering:






Grotere hoeveelheid neerslag (vooral in de
winter)
Meer kans op perioden met extreme neerslag
Meer kans op natte jaren
Stijging van de temperatuur
Verwachte zeespiegelstijging
Toename schommelingen in regiem rivier
Stijging is het resultaat van:


Opwarming oceaanwater
Afsmelten gletsjers en landijs (geringe
bijdrage)
Gevolg: verzilting en hoog water
Hierna een aantal plaatjes van
wat er zou gebeuren met
Nederland als we geen dijken
zouden hebben
Atlaskaart – 53e druk  bladzijde 35
Overstromingsgebied bij NAP -6.0 m
Waddenzee
Markermeer
A7
A9
A6
Amsterdam
A2
Haarlem
Noordwijk
Utrecht
M t.o.v. NAP
A4
Noordzee
A12
+ 5m
Druk
op de
toetsen
Den Haag
Delft
A13
0m
-5m
Overstromingsgebied bij NAP -5.0 m
Waddenzee
Markermeer
A7
A9
A6
Amsterdam
A2
Haarlem
Noordwijk
Utrecht
M t.o.v. NAP
A4
Noordzee
A12
+ 5m
Druk
op de
toetsen
Den Haag
Delft
A13
0m
-5m
Overstromingsgebied bij NAP -4.0 m
Waddenzee
Markermeer
A7
A9
A6
Amsterdam
A2
Haarlem
Noordwijk
Utrecht
M t.o.v. NAP
A4
Noordzee
A12
+ 5m
Druk
op de
toetsen
Den Haag
Delft
A13
0m
-5m
Overstromingsgebied bij NAP -3.0 m
Waddenzee
Markermeer
A7
A9
A6
Amsterdam
A2
Haarlem
Noordwijk
Utrecht
M t.o.v. NAP
A4
Noordzee
A12
+ 5m
Druk
op de
toetsen
Den Haag
Delft
A13
0m
-5m
Overstromingsgebied bij NAP -2.0 m
Waddenzee
Markermeer
A7
A9
A6
Amsterdam
A2
Haarlem
Noordwijk
Utrecht
M t.o.v. NAP
A4
Noordzee
A12
+ 5m
Druk
op de
toetsen
Den Haag
Delft
A13
0m
-5m
Overstromingsgebied bij NAP -1.0 m
Waddenzee
Markermeer
A7
A9
A6
Amsterdam
A2
Haarlem
Noordwijk
Utrecht
M t.o.v. NAP
A4
Noordzee
A12
+ 5m
Druk
op de
toetsen
Den Haag
Delft
A13
0m
-5m
Overstromingsgebied bij NAP
Waddenzee
Markermeer
A7
A9
A6
Amsterdam
A2
Haarlem
Noordwijk
Utrecht
M t.o.v. NAP
A4
Noordzee
A12
+ 5m
Druk
op de
toetsen
Den Haag
Delft
A13
0m
-5m
Overstromingsgebied bij NAP +0.5 m
Waddenzee
Markermeer
A7
A9
A6
Amsterdam
A2
Haarlem
Noordwijk
Utrecht
M t.o.v. NAP
A4
Noordzee
A12
+ 5m
Druk
op de
toetsen
Den Haag
Delft
A13
0m
-5m
Overstromingsgebied bij NAP +1.0 m
Waddenzee
Markermeer
A7
A9
A6
Amsterdam
A2
Haarlem
Noordwijk
Utrecht
M t.o.v. NAP
A4
Noordzee
A12
+ 5m
Druk
op de
toetsen
Den Haag
Delft
A13
0m
-5m
Zie ook atlaskaart 49d
Bodemdaling
Extra probleem voor NL:






bedijkingen
sedimentatie in de
uiterwaard
inklinking van veen- en klei
veenoxidatie
aardgaswinning
Kanteleffect
Kaart 48d
Gevolgen KV voor de Rijn
grotere waterafvoer in de winter (groter
aandeel regen t.o.v. sneeuw)
 iets grotere verdamping (maar doet
toename winterneerslag niet teniet)
 zomerafvoer wordt lager (meer
verdamping)

Overstromingsgevaar en RO
Paragraaf 1.3
Op welke manier beïnvloedt de ruimtelijke
inrichting de kans op een overstroming?
Genormaliseerde rivieren:

Nederlandse rivieren zijn genormaliseerd.
Dat wil zeggen dat er maatregelen zijn
genomen die de rivier zo gelijkmatig mogelijk
moeten laten stromen en de erosie aan de
oevers van de rivier moeten tegengaan.
Genormaliseerde rivieren:

Redenen: snelle afvoer van water en
bevaarbaarheid voor schepen

Hoe? Aanleg van kribben
Stuwen

Reguleren waterstand in droge tijden
Hoge waterstand ook door:



Verstedelijking  verstening
Ontbossing
Intensiever gebruik uiterwaarden 
bergfunctie weg
Dijken verhogen geeft wel bescherming, maar
als de dijk breekt heb je wel een groot
probleem.
Download