Aanvraagformulier tot lidmaatschap van de Nederlandse Associatie

advertisement
Aanvraagformulier tot lidmaatschap van de
Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
220512
De aanvraag wordt gedaan door een:
(a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is)
Beroepsvereniging / Beroepsopleiding / Europese
modaliteitsorganisatie (EWAO)
Naam van beroepsvereniging/beroepsopleiding/EWAO:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
www:
Oprichtingsdatum:
Lid van/erkend door: (invullen welke European Wide Accrediting
Organisation en/of EAP):
(Kopie bewijs lidmaatschap/erkenning bijvoegen a.u.b.)
Totaal aantal leden van de beroepsvereniging/studenten van de
opleiding:
Aantal leden/studenten daarvan met een reguliere HBO- WOvóóropleiding in de mens- of sociale wetenschappen:
Contactpersoon:
Functie binnen de vereniging of opleiding:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mail:
Bij dit aanvraagformulier dienen de volgende stukken te worden
toegevoegd:
- de statuten van de vereniging
- een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
- het reglement klachtrecht
- een verklaring omtrent gezondheid financiële situatie
Naam contactpersoon:
Handtekening contactpersoon:
Datum en plaats ondertekening:
De aanvraag kan slechts in behandeling worden genomen indien alle opgevraagde
stukken zijn toegevoegd én de beroepsvereniging of opleiding lid is van een EWAO,
dan wel een kopie van aanvraag tot lidmaatschap van een EWAO hierbij voegt.
De aanmelder onderschrijft de doelstellingen van de NAP.
Bij deze aanvraag hoort onderstaande bijlage die tevens moet worden ondertekend.
Bijlage bij aanvraagformulier lidmaatschap NAP
Algemene voorwaarden
1.
De overeenkomst betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor
leden.
2.
De vereniging/opleiding/ EWAO onderschrijft de Ethische code van
de EAP evenals de beroepscode voor Psychotherapeuten.
3.
Alle leden van de vereniging vallen onder het klachtrecht van de
vereniging. Diegenen
daarvan die bij de NAP geregistreerd zijn, vallen bovendien onder
het tuchtrecht van de NAP.
4.
De verenigingen geven de afgevaardigden stemrecht in de algemeen
bestuursvergaderingen
5.
De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie verplicht zich in te
spannen om het ECP binnen Nederland te promoten en om
erkenning van het ECP van de Nederlandse autoriteiten en de
zorgverzekeraars te verkrijgen.
6.
De opleiding/vereniging/EWAO verplicht zich in te spannen om het
ECP binnen hun studenten/leden te promoten.
7.
De vereniging/opleiding/EWAO zal ervoor zorgdragen dat wijzigingen
van adresgegevens en dergelijke aan de NAP worden doorgegeven. De
NAP verplicht zich deze gegevens binnen veertien dagen te
verwerken.
8.
De vereniging/opleiding/EWAO verplicht zich tot het betalen van de
door het Algemeen Bestuur vastgestelde contributie.
9.
De betaling van de contributie vindt plaats binnen 30 dagen na
factuurdatum .
10.
Bij niet-betaling zal een herinnering worden verzonden met een
toeslag voor de gemaakte onkosten.
11.
De NAP is niet aansprakelijk voor het eventuele en enkele feit van
het niet bereiken van de doelstellingen van de NAP.
12.
Opzegging van deze overeenkomst voor het volgende jaar dient
schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor het einde van het
lopende kalenderjaar.
13.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, en
eventuele geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de
bevoegde rechter.
Verklaring van Straatsburg voor psychotherapie (1990)
De Verklaring van Straatsburg voor Psychotherapie is de grondslag voor de
EAP
om
een
toepasbare,
verenigbare
en
onafhankelijke/zelfstandige
professie van psychotherapie binnen Europa tot stand te brengen.
1.
Psychotherapie is een zelfstandige wetenschappelijke discipline,
de uitoefening hiervan staat gelijk met een onafhankelijk en vrij
beroep.
2.
Opleiding in psychotherapie vindt plaats op een geavanceerd,
gekwalificeerd en wetenschappelijk niveau.
3.
De pluriformiteit van diverse methoden binnen de psychotherapie
is verzekerd en gegarandeerd.
4.
Een
volledige
opleiding
tot
psychotherapeut
bevat
theorie,
leertherapie en praktijkvoering onder supervisie. Adequate kennis
van psychotherapeutische processen dient te worden verworven.
5.
De toegang tot de opleiding is een opleiding op HBO-niveau, met
name in mens– en sociale richtingen.
Handtekening contactpersoon:
Datum en plaats ondertekening:
Download