behandelovereenkomst

advertisement
BEHANDELOVEREENKOMST
1.
Informatie over psychotherapie, vergoedingen en de procedure bij klachten kunt U vinden op www.nvvp.nl;
desgewenst kunt U deze informatie uitgeprint van mij ontvangen.
2.
U stemt in met uitwisseling van informatie tussen mij (de behandelaar) en relevante verwijzers en/of
medebehandelaars zoals huisarts, behandelend arts, of specialist, in het kader van behandeling.
3.
Bij ziekte of vakantie maak ik gebruik van een vaste vervangingsgroep van twee psychotherapeuten. Indien
nodig heb ik overleg met hen.
4.
Als zorgverlener ben ik wettelijk verplicht om uw burgerservicenummer (voorheen sofinummer genoemd) te
gebruiken bij het uitwisselen van gegevens. Ik zal u dan ook verzoeken mij een geldig legitimatiebewijs te laten
zien.
5.
Een sessie voor een individuele behandeling duurt 45 minuten. Een sessie partnerrelatietherapie duurt
maximaal 90 minuten. Groepstherapie duurt 75 minuten.
6.
In het kader van de behandeling kan gebruik worden gemaakt van diagnostiek- en evaluatie-vragenlijsten. U
wordt via email en internet verzocht deze lijsten in te vullen. Uiteraard is uw privacy hierbij gewaarborgd.
C
a
r
i
s
h
o
l
o
g
i
e
7.
Na de intake (gemiddeld 3-4 sessies) wordt een behandelplan opgesteld met daarin de diagnose, doelstelling,
behandelactiviteiten en verwachtte aantal sessies. Na overeenkomst over het behandelplan start de
psychotherapie. Tijdig vindt er evaluatie plaats waarna, zonodig, bijstelling van het behandelplan plaats vindt.
P
i
j
k
8.
Vergoeding van psychologische hulp (basis GGZ) en psychotherapie (specialistische GGZ) valt onder de
basisverzekering van de zorgverzekeraars. Dit betekent dat dit, met uitzondering van de door u zelf gemaakte
afspraken over de wettelijke eigen bijdrage, geen kosten met zich meebrengt. Indien er een contract is tussen
de praktijk en uw zorgverzekeraar worden declaraties rechtstreeks gefactureerd bij uw zorgverzekeraar.
Indien er geen contractafspraken zijn, krijgt u de nota zelf en kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar.
Meestal vindt er dan geen 100% vergoeding plaats. Informatie hierover kunt u bij uw zorgverzekeraar krijgen.
U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de therapie.
9.
In het kader van de voortgang van het proces van psychotherapie, is het belangrijk dat er sprake is van
continuïteit. Ik ga er dan ook vanuit dat u komt op de gemaakte afspraken.
Bij verhindering wil ik u vragen dit tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) aan mij door te geven.
In deze overeenkomst staan een aantal noodzakelijke afspraken, die ik met U wil maken bij aanvang van de
therapie. Ik vraag U de overeenkomst te ondertekenen, zodat U daarmee aangeeft, dat U bekend bent met de
afspraken en hiermee instemt.
10. Om in aanmerking te komen voor psychotherapie is een verwijsbrief van de huisarts voor psychotherapie
noodzakelijk.
Overeengekomen te Hernen.
Naam:
Handtekening:
Datum:
Susan Caris • Broekstraat 1 • 6616 AB Hernen • (06) 812 17 183 • [email protected]
v
o
o
r
p
s
y
c
h
o
t
h
e
r
a
p
i
e
Download