overzicht - Stefaan Decroos, psycholoog / psychotherapeut in Gent

advertisement
terugbetalingen door mutualiteiten
Wie
Waarvoor
Christelijke
Mutualiteit
Psychotherapie
Socialistische
Mutualiteit
Psychotherapie
Liberale Mutualiteit - Behandeling of begeleiding
van psychische stoornissen of
aandoeningen
- Cursus mindfulness
Vlaams en Neutraal Psychologische begeleiding
ziekenfonds
Hoeveel
Voorwaarde
Webpagina
Twaalf zittingen per lid/leven
50 % van het betaalde honorarium met
max terugbetaling van 30€ per zitting
Voor leden met verhoogde
tegemoetkoming: 75% van honorarium
met max van 45€.
50% van de kostprijs met een maximum
van 20 euro per beurt, tot 5 beurten per
jaar (per rechthebbende).
- recht hebben op kinderbijslag
- voorschrift van arts, CLB, CGGZ,
Dienst MW, soc. dienst
studentenvoorz. of CAW
http://www.cm.be/diensten-envoordelen/ziekte-enbehandeling/terugbetalingenbehandelingen/psychotherapiejongeren/
- recht hebben op kinderbijslag
(max tot 25 jaar)
http://www.bondmoyson.be/ovl/voo
rdelen-advies/terugbetalingenledenvoordelen/terugbetalingenvoordelen/preventiebehandeling/Pages/Psychologischebegeleiding.aspx
Voor jongeren:
-max 120 euro per kalenderjaar, max 20
euro per sessie
- 60% kostprijs cursus mindfulness (max
120 euro)
- Bij combinatie van de twee: max 120
euro per kalenderjaar
- gerechtigd op kinderbijslag
http://www.lm.be/Oost- doorverwijzing van een arts, CGGZ Vlaanderen/Rubrieken/Voordelenof CLB
en-diensten/Kinderen-enjongeren/Psychologischebegeleiding-voorjongeren/Pages/Jouw%20voordeel%2
0bij%20LM.aspx
Voor volwassenen:
10 euro per sessie bij een psycholoog of
psychotherapeut, met een maximum van
60 euro per kalenderjaar;
http://www.lm.be/NL/Rubrieken/Vo
ordelen-en-diensten/Medischezorg/Psychologischebegeleiding/Pages/Jouw%20voordeel
%20bij%20LM.aspx
10 euro per sessie. Maximum 100 euro
voor jongeren en maximum 50 euro
vanaf 19 jaar, per kalenderjaar en per
persoon
https://www.vnz.be/voordelenterugbetalingen/psycholoog/
terugbetalingen door mutualiteiten
Wie
Partena
Waarvoor
Hoeveel
Voorwaarde
Webpagina
Psychotherapie
Zes sessies per jaar. Terugbetaling van
15€ per sessie
- gerechtigd op kinderbijslag
http://www.partenaziekenfonds.be/ziekenfonds-envoordelen/voordelen-enterugbetalingen/psychotherapie
(Psycho)therapie voor
personen met chronische
ziekte
Twaalf sessies per jaar. Terugbetaling
van 15€ per sessie
- medisch attest met vermelding
van chronische ziekte
http://www.partenaziekenfonds.be/ziekenfonds-envoordelen/voordelen-enterugbetalingen/psychotherapie
Onafhankelijk
Ziekenfonds
Psychotherapie bij kinderen
Voor 10 zittingen per persoon per
kalenderjaar een tussenkomst van 10
euro per zitting.
- tot 18 jaar
https://www.oz.be/gezondheid/ozvoordelenpakket/gezondheid/psycho
therapie-bij-kinderen
Securex
Psychologische bijstand
5 consultaties
- Na trauma
http://www.securex- Binnen de maand
mut.be/nl/particulier/ons- Aanvraag via securex
aanbod/diensten/trauma-verwerken/
- Trauma bevestigd door bevoegde
overheid
Psychotherapie voor kinderen
(Comfort+ verz.)
30 euro per jaar
- jonger dan 19 jaar
Bron: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid#Terugbetaling%20psychotherapie
http://www.securexmut.be/export/sites/default/.content
/download-gallery/nl/MUT268.pdf
Download