Over Eieren en Spiegels

advertisement
Over Eieren en
Spiegels
Kortrijk 22/04/2014
Dr Eva Debusscher
PZ Heilige Familie
Waarom titel ?
O Op eieren lopen is het meest voorkomende
gevoel bij context .
O In de spiegel kijken is vaak een grote weg
van klacht tot link leggen met eigen
functioneren.
O ‘Wat is mijn deel ?’ is een zeer moeilijke
vraag.
Definitie
O Gaat over mensen die vastlopen in het
dagelijks leven, vooral op gebied van relaties
en werk.
O Kunnen enorm veel verschillende
psychische symptomen vertonen.
Kanttekeningen
O Spectrum
O ‘stoornis ‘ is stigmatiserend
O Tijdelijke faze
O Tijd nodig om diagnose te kunnen stellen
O Iemand is meer dan zijn diagnose
Feit of fictie
O ‘Is het een ziekte?’
O Medisch model
O Zelfde geldt als voor alle ziektes:
O ‘Niemand kiest ervoor om een ziekte te
krijgen, maar is wel verantwoordelijk voor de
behandeling ‘
Behandeling
O Behandeling is primair
psychotherapie
O In bijzaak
symptoomgerichte
farmacotherapie
Behandeling
O Medicatie: enkel ondersteunend, nooit
genezend- gericht op symptoomcluster die
meest op de voorgrond staat
O 3 domeinen: cognitief – perceptueel /
impulsieve gedragsontregeling/ disregulatie
van de affecten
Behandeling
O Zowel antipsychotica als
stemmingsstabilisatoren geven een
verbetering van het algemene functioneren.
O Vermijden van kalmeer- en slaapmiddelen in
chronisch gebruik.
Psychotherapie
O Psychotherapie : zeker effectief is
individuele psychotherapie.
O Opname: soms eerder achteruitgang, liefst
niet lang houden, zeker als nog veel
omkadering is.
Psychotherapie
O Ambulante individuele psychotherapie werkt.
O Geen model is superieur, als het maar goed en
coherent wordt toegepast.
O De therapeutische band is het belangrijkste
instrument als oefening.
O Het kunnen creëeren van vertrouwen en
afgestemde doelen vraagt veel tijd.
O Afhankelijk van faze en capaciteiten van iemand
meer steunend als wel meer inzichtgevend.
Psychotherapie 2
O Continuïteit is een cruciaal punt.
O Meerdere vertrouwenspersonen is een
voordeel.
O Focus is emotieregulatie (‘emotionfocused’) en diens hantering en
mentaliseren ‘het kunnen nadenken over
zichzelf’.
PS en context
O Gezien mens per definitief relationeel is ,
zijn er zeer veel gevolgen op het relationeel
functioneren van een PS – de meeste ptn
met PS staan niet alleen in het leven, zij
hebben vaak moeilijk verlopende relaties en
hun naasten hebben het vaak moeilijk met
hen.
O ‘ Het is op eieren lopen ‘.
PS en context
O Tegelijk wordt PS ook beïnvloedt door
contextfacoren .
O Er wordt net veel beroep gedaan op context.
Ps en context
O Informatieverstrekking is een vak apart.
O Er moet voortdurend worden nagedacht
welke gegevens aan wie en wanneer worden
verstrekt
O Privacy speelt een rol .
O Zoveel mogelijk motiveren om de voor haar
belangrijke mensen uit te nodigen voor
gesprek
O Heldere doelstellingen .
PS en context
O Maximale betrokkenheid met distantie
(E. Van Meekeren)
O Makkelijk (te snel ) advies : elkaar loslaten.
PS en context
O Jürg Willi (‘Duurzame liefde’) stelt zich de
vraag :
‘Wat is het bijzondere dat koppels ondanks
frustraties, pijn en moeite toch bij elkaar
blijven?’
verkeerde veronderstelling dat geluk de
verbindende schakel is in langdurigere
relaties.
PS en Context
O Echtscheiding is in vele gevallen niet de
geschikte oplossing voor destructieve
relatieconflicten.
O Veel mensen missen vetrouwen in een relatie en
de kans voor iemands persoonlijke ontwikkeling
om een langdurige crisis in een relatie te
doorworstelen
O DIALOOG en altijd opnieuw proberen af te
stemmen met een basis van blijvend respect.
Richtlijnen behandeling PS
O Multidisciplinaire richtlijnen voor PS
Trimbos- instituut - Nederland
Take home messages
O ‘Wat zo mooi is aan bloedverwantschap,
maakt het ook zo vreselijk: er is geen streep
in het zand, geen natuurlijke grens aan wat
deze mensen redelijkerwijs van jou kunnen
verwachten.’
O (Lionel Shriver)
Download