MARKETING HOOFDSTUK 7 CUSTOMER DRIVEN MARKETING

advertisement
MARKETING HOOFDSTUK 7
CUSTOMER DRIVEN MARKETING STRATEGY
Er zijn vier grote stappen die genomen moeten worden in het ontwerpen van een customer driven
marketing strategy. In de eerste twee stappen beslist de onderneming welke klanten het zal
bedienen. Market segmentation houdt in het scheiden van de markt in kleinere groepen van kopers
met bepaalde behoeften, karakteristieken of gedrag dat bepaalde aparte marketing strategieën
nodig heeft. Er zijn meerdere manier om de markt op te splitsen in kleinere groepen. Market
targeting bestaat uit het evalueren van de aantrekkingskracht van elk marktsegment en het
selecteren van een of meer markt segmenten om binnen te gaan. In de laatste twee stappen, besluit
het bedrijf over een value proposition, over hoe het waarde zal creëren voor de doelgroep.
Differentiation houdt in het uiteindelijke differentiëren van het product om superieure waarde te
creëren. Positioning bestaat uit het regelen voor een product om een duidelijke, specifieke en
gewenste plaats te hebben in vergelijking met concurrenten.
Market segmentation
Door market segmentation kunnen bedrijven grote heterogene markten splitsen in kleinere
segmenten die efficiënter en effectiever bereikt kunnen worden met producten en services die
overeen komen met hun unieke behoeften. We zullen nu de vier belangrijke segmentatie
onderwerpen bespreken: segmenting, consumer markets, segmenting business markets, segmenting
international markets, en de eisen voor effectieve segmentatie.
Segmenting consumer markets
Er is geen eenduidige manier om een markt te segmenteren. We zullen de vier grote manieren om de
markt te segmenteren bespreken:
Geografische segmentatie
Geografische segmentatie splits de markt in verschillende geografische units zoals, landen, regio’s,
provincies, steden of zelfs verschillende buurten.
Demografische segmentatie
Demografische segmentatie splitst de markt in groepen gebaseerd op variabelen zoals, leeftijd,
geslacht, familiegrootte, familie levenscyclus, inkomen, bezetting, opleiding, religie, ras, generatie en
nationaliteit. Demografische factoren zijn het meest populair om groepen te segmenteren.
Age and life-cycle-stage
De consumenten behoeften en wensen veranderen met de leeftijd. Sommige bedrijven gebruiken
leeftijd en de levenscyclus, bieden verschillende producten, of gebruiken verschillende marketing
strategieën voor verschillende groepen.
Geslacht
Geslachtssegmentatie wordt al lang gebruikt in kleding, cosmetica, toiletartikelen en tijdschriften.
Inkomen.
De marketeers van producten zoals auto’s, kleren, cosmetica, financiële services en reizen hebben
inkomenssegmentatie lang gebruikt.
Psychografische segmentatie
Psychografische segmentatie verdeeld klanten in verschillende groepen gebaseerd op sociale klasse,
levensstijl of persoonlijkheidskarakteristieken. Mensen in dezelfde demografische segmentatie
kunnen een hele andere psychografische opbouw hebben.
Gedragssegmentatie
Gedragssegmentatie verdeeld consumenten in groepen gebaseerd op hun kennis, houding, gebruik
of reactie op een product. Veel marketeers geloven dat gedragsvariabelen de beste start zijn voor
het bouwen van markt segmentatie.
Occasions
Consumenten kunnen gegroepeerd worden naar aanleiding van de gelegenheid wanneer zei het idee
krijgen om te kopen, de aankoop te doen of het aangekochte item te gebruiken. Occasion
segmentation kan bedrijven helpen productgebruik op te bouwen.
Benefits sought
Een krachtige manier van segmenteren is om consumenten te groeperen naar aanleiding van de
verschillende voordelen die ze zoeken in het product. Voor benefit segmentation moet je de grootste
voordelen zoeken die mensen zoeken in een productklasse, het soort mensen dat zoekt naar een
specifiek voordeel en de grote merken die elk voordeel leveren.
User status
Markten kunnen worden gesegmenteerd in non-users, ex-users, potential users, first-time users en
regular users van een product. Marketeers willen reguliere gebruiken behouden, nonusers in de
doelgroep aantrekken en relaties met exusers nieuw leven inblazen.
Usage rate
Markten kunnen ook worden gesegmenteerd in licht, medium en zware gebruikers. Zware gebruikers
zijn een klein percentage van de markt, maar hebben een groot aandeel in het totale gebruik van het
product.
Loyalty status
Een markt kan ook gesegmenteerd worden in de status van loyaliteit. Consumenten kunnen loyaal
zijn ten opzichte van merken en bedrijven.
Using multiple segmentation bases
Marketeers beperken hun segmentatie analyse zelden tot een of een paar variabelen. Liever
gebruiken ze meerdere segmentatie basissen in een poging om een kleinere, beter gedefinieerde
doelgroep te identificeren.
Segmenting business markets
Consumenten en bedrijfsmarketeers gebruiken veel dezelfde variabelen om hun markt te
segmenteren. Bedrijfsconsumenten kunnen worden gesegmenteerd in geografisch, demografisch, bij
benefits sought, gebruiksstatus, usage rate en loyaliteitsstatus.
Segmenting international markets
Bedrijven kunnen internationale markten segmenteren door het gebruik van een of een combinatie
van meerdere variabelen. Ze kunnen segmenteren door geografische locatie, zoals West-Europa.
Geografische locatie gaat er vanuit dat landen die dicht bij elkaar liggen min of meer hetzelfde
gedrag vertonen en dezelfde eigenschappen hebben. Wereldmarkten kunnen ook gesegmenteerd
worden op basis van economische factoren. Landen kunnen gesegmenteerd worden door politieke en
wettelijke factoren zoals de stabiliteit van de overheid, openheid naar buitenlandse bedrijven,
monetaire regelingen en de hoeveelheid bureaucratie. Culturele factoren kunnen ook gebruikt
worden. Al deze manieren van segmentatie zijn gebaseerd op clusters van landen. Door intemarket
segmentation kunnen ook mensen in verschillende landen gesegmenteerd worden als ze dezelfde
behoeften en wensen hebben.
Reguirements for effective segmentation
Er zijn vele manieren om te segmenteren, maar niet alle manieren zijn effectief. Om effectief te zijn,
moet een marktsegment:
- Meetbaar zijn, de grootte, koopkracht en de profielen van de segmenten kunnen worden
gemeten. Sommige segmentvariabelen zijn moeilijk te meten.
- Toegankelijk zijn, de marktsegmenten kunnen effectief bereikt worden en bedient.
- Substantieel zijn, het marktsegment moet groot genoeg zijn of winstgevend genoeg om te
bedienen.
- Differentieerbaar, de segmenten zijn conceptueel herkenbaar en reageren verschillend op
verschillende marketing mix elementen en programma’s.
- Actiegericht, effectieve programma’s kunnen worden ontworpen voor het aantrekken en het
bedienen van de segmenten.
Market targeting
Evaluating Market Segments
In het evalueren van markt segmenten moet een onderneming kijken naar drie factoren: segment
grootte en groei, de aantrekkingskracht van het segment en bedrijfsdoelstellingen en middelen. Het
bedrijf moet eerst gegevens verzamelen en gegevens analyseren over de huidige segmentverkopen,
groei en verwachte winstgevendheid van verschillende segmenten. Het bedrijf zal geïnteresseerd zijn
in segmententen met de juiste grootte en groei karakteristieken.
Selecting Target Market Segments
Na het evalueren van verschillende segmenten, het bedrijf moet besluiten op welke en hoeveel
segmenten het zich zal richten. Een target market bestaat uit een groep consumenten die dezelfde
behoeften of karakteristieken hebben die een bedrijf besluit te bedienen. Market targeting kan
uitgevoerd worden op verschillende niveaus, van heel breed (undifferentiated marketing), heel smal
(micromarketing), of ergens daar tussenin (differentiated of concentrated marketing).
Undifferentiated Marketing
Door het gebruik van een undiffentiated marketing of mass marketing strategy, kan een bedrijf
besluiten om markt segment verschillen te negeren en de hele markt te willen bereiken met een
product. Deze mass-marketing strategie richt zich liever op wat overeen komt in de behoeften van
consumenten, dan wat er verschilt. Het bedrijf ontwerpt een product en een marketing programma
dat grote groepen kopers zal aanspreken.
Differentiated Marketing
Door het gebruik van een differentiated marketing strategie, een bedrijf besluit om zich te richten op
een aantal markt segmenten en ontwerpt aparte aanbiedingen voor elke. Door dit te doen hoopt het
bedrijf meer te verdienen, maar het is ook erg duur. Daarom moet de onderneming goed de kosten
tegen de baten afwegen.
Concentrated Marketing
Door het gebruik van een concentrated marketing (niche marketing) strategie, in plaats van achter
een klein aandeel van een grote markt aan te gaan, gaat de onderneming achter een groot aandeel in
een veel kleiner deel van de markt aan. Door concentrated marketing, bereikt de onderneming een
sterke marktpositie omdat het meer weet van de consumenten behoeften in de ‘niche’. Het bedrijf
kan zijn producten effectiever aanpassen aan haar doelgroep. Deze manier kan heel winstgevend
zijn, maar is ook heel risicovol. De doelgroep kan wegvallen, of een grote concurrent komt in
hetzelfde segment binnen met grotere middelen.
Micromarketing
Micromarketing is de aanpak van het aanpassen van het product en marketing programma om aan
de smaak van individuele personen en locaties te voldoen. Ze zien liever een persoon in iedere klant,
dan een klant in ieder persoon. Micromarketing omvat lokale marketing en individuele marketing
Lokale marketing
Dit omvat het aanpassen van producten en promotie naar de wensen van lokale consumenten
groepen, steden, buurten en zelfs specifieke winkels.
Individuele marketing
In het extreme, wordt micromarketing individuele marketing, door het aanpassen van het product
aan de wensen en behoeften van individuele consumenten. Deze marketing heet ook wel one-to-one
marketing, mass customization en markets-of-one marketing.
Choosing a target strategy
Bedrijven moeten met veel dingen rekening houden als zee en markt strategie kiezen. Welk strategie
de beste is hangt af van de middelen van het bedrijf. Wanneer die beperkt zijn is concentrated
marketing de meest logisch keuze. De beste strategie hangt ook af van de mate van product variatie
Undifferentiated marketing is meer geschikt voor uniforme producten zoals grapefruit of staal.
Producten die kunnen variëren in ontwerp, zoals camera´s en auto´s zijn meer geschikt voor
differentiation of concentration. Ook markt variatie is belangrijk. Als de meeste kopers dezelfde
smaak hebben, dezelfde hoeveelheid kopen en op dezelfde manier reageren op marketing middelen,
indifferentiated marketing is geschikt. Als laatst, concurrenten hun marketing strategie is belangrijk.
Je moet rekening houden met hun strategie.
Socially responsible Target Marketing
Slimme targeting helpt bedrijven om efficiënter te zijn en effectief door het focussen op de
segmenten die ze het beste tevreden stellen. Ondanks dat is er veel controversie rond marketing.
Vooral in het richten op kwetsbare of achtergestelde groepen met controversiële of potentieel
schadelijke producten. Dus in target marketing is het niet zozeer belangrijk wie benaderd wordt,
maar hoe en voor wat.
Differentiation and Positioning
Behalve besluiten welke markt het bedrijf zal bedienen, moeten ze ook beslissen over hun value
proposition over hoe het gedifferentieerde producten zal leveren voor gerichte segmenten en welke
positie het wil hebben in die segmenten. Een product´s position is de manier waarop een product is
gedefinieerd door de consumenten op belangrijke attributen, de plaats die het product inneemt in
de gedachten van consumenten in vergelijking met vergelijkbare producten.
Positioning Maps
In het plannen van hun differentiatie en positioneringstrategie, bereiden marketeers vaak perceptual
positioning maps voor, welke de ideeën laten zien die consumenten over hen hebben in vergelijking
met concurrerende producten in belangrijke koop dimensies.
Choosing a Differentiation and Positioning Strategy
De differentiatie en positionering taak bestaat uit drie stappen: identificeren van een aantal
differentiërende competitieve voordelen waarop een positie gebouwd wordt, het kiezen van de
juiste competitieve voordelen, en het selecteren van een algemene strategie. Daarna moet die
positie effectief gecommuniceerd worden naar de markt.
Identifying Possible Value Differences and Competitive Advantages
Om een winstgevende relatie op te bouwen met je klanten, moet je de behoeften van die klanten
beter begrijpen dan de concurrent en meer waarde voor de consument leveren. Daardoor kan een
bedrijf zich differentiëren en positioneren als het leveren van superieure klant waarde en wint
competitive advantage. Als een bedrijf beloofd dat het de beste kwaliteit levert, moet het dat
vervolgens ook doen, ze moeten meer dan het uitdragen van een slogan, ze moeten het leven.
Een bedrijf kan zich differentiëren op de volgende manieren, door product, service, kanalen, mensen
of image.
Choosing de right competitive advantages
How many differences to promote.
Veel marketeers denken dat bedrijven agressief één voordeel van hun product moeten promoten.
Mensen onthouden dat beter. Andere marketeers beweren dat je meerdere moet promoten, dit als
er meer bedrijven zijn die claimen de beste te zijn in één specifiek ding.
Which differences to Promote
Een verschil in product is het waard op te promoten als het is:
-Belangrijk voor de consument
-Onderscheidend
-Superieur
-Communiceerbaar
-Niet kopieerbaar
-Betaalbaar
-Winstgevend
Selecting an overall positioning strategy.
De volledige positionering van een merk heet het merk value proposition het is de volledige mix van
voordelen waarop het merk is gedifferentieerd en gepositioneerd.
Mogelijke value propositions:
-More for More. De meest luxe producten tegen de hoogste prijs. Bijv. Mercedes
-More for the same. Bedrijven kunnen Mor for More aanvallen door deze strategie, ze bieden
dezelfde producten goedkoper aan. Bijv. Lexus
-The Same for Less. Hetzelfde voor minder aanbieden is een krachtige strategie, iedereen houdt van
een goede deal.
-Less for Much Less. Een product dat weinig kost, maar ook een lage kwaliteit heeft. Bijv.
budgetairlines.
-More for Less. Natuurlijk zou dit de winnende proposition zijn. Veel bedrijven claimen meer te
geven voor minder.
Alles bij elkaar moet een bedrijf kiezen voor een positioneringstrategie die het beste past bij hun
doelgroep. Het belangrijke is dat elk bedrijf zijn eigen winnende strategie moet bouwen. Eentje die
het speciaal maakt voor consumenten.
Developing a Positioning Statement
Bedrijf en Merk positionering zou opgenoemd moeten worden in een positioning statement. In de
vorm van: Om (doelgroep en behoefte) ons (merk) is (concept) dat (verschil) Bijv. To (busy, mobile
professionals who need to always be in the loop), (Blackberry) is (a wireless connectivity solution) that
(gives you an easier, more reliable way to stay connected)
Communicating and Delivering the Chosen Position
Als de positie gekozen is moet het bedrijf dit sterk communiceren naar de consument. Bedrijven
vinden het vaak makkelijker om een positie te kiezen, dan om die ook daadwerkelijk te
implementeren. Als een bedrijf hun positie heeft gebouwd, moet ze die onderhouden. Het moet zich
zo af en toe aanpassen aan veranderingen in behoeften en wensen van consumenten, maar niet te
snel, want dat schrikt ze af.
MARKETING HOOFDSTUK 18
CREATING COMPETITIVE ADVANTAGE
Het begrijpen van consumenten is niet genoeg. Het bouwen van winstgevende consumenten relaties
en het winnen van competitive advantage heeft het leveren van meer waarde en tevredenheid
nodig dan concurrenten doen. De eerste stap is competitor analysis het proces van het
identificeren, de beoordeling van en het selecteren van sleutel concurrenten. De tweede stap is het
ontwikkelen van competitive marketing strategies die het bedrijf sterk positioneren ten opzicht van
concurrenten en die het de grootst mogelijke voordeel geven.
Competitor Analysis
Om effectieve marketing strategieën te plannen, moet het bedrijf zo veel mogelijk weten van de
concurrent. Het bedrijf moet zich constant vergelijken met de concurrent.
Identifying competitors
Normaal is dat makkelijk, de bedrijven die hetzelfde product leveren zijn je concurrenten. Maar
eigenlijk is er een veel groter aantal concurrenten, bedrijven kunnen concurrenten classificeren als
bedrijven die hetzelfde product of klasse producten leveren. Indirecte concurrenten kunnen een
bedrijf failliet laten gaan.
Bedrijven kunnen hun concurrenten identificeren door een industry point of view. Bijv. de olieindustrie. Bedrijven moeten dan goed in de gaten houden wat er gebeurd met alle bedrijven in
dezelfde industrie. Ze kunnen ook concurrenten identificeren door een market point of view. Hierbij
selecteren ze bedrijven die dezelfde doelgroep aanspreken.
Assessing competitors
Determining Competitor’s Objectives
Elke concurrent heeft een aantal doelstellingen. Door die te achterhalen kun je erachter komen of
een bedrijf tevreden is met zijn huidige positie en hoe het zal reageren op verschillende competitieve
acties. Ook moeten ze in de gaten houden of een concurrent een nieuw segment ontdekt, want dit
kan rendabel zijn.
Identifying Competitors’ Strategies
Hoe meer de strategie van twee bedrijven op elkaar lijkt, hoe meer ze concurreren. Concurrenten
kunnen worden ingedeeld in groepen die dezelfde strategie voeren. Een Strategic Group is een groep
bedrijven die dezelfde strategie voert.
Assesing Competitor’s Strengths and Weaknesses
Marketeers moeten elkaars sterkten en zwakten analyseren om antwoord te kunnen geven op de
cruciale vraag: Wat kunnen onze concurrenten doen? Deze data is vaak moeilijk te achterhalen en
wordt via secundaire data, persoonlijke ervaring en mond op mond vergaard. Bedrijven kunnen ook
gebruik maken van een benchmark, het proces van het vergelijken van het product of de processen
van een bedrijf ten opzichte van die van concurrenten of leidende bedrijven in andere industrieën
om de ‘best practices’ te identificeren en manieren te vinden om kwaliteit en prestatie te
verbeteren.
Estimating Competitor’s Reactions
De volgende stap die je wilt weten is hoe zal mijn concurrent reageren? Door de voorgaande stappen
is dit redelijk te voorspellen, maar alsnog zal elk bedrijf anders reageren.
Selecting Competitor’s to Attack and to Avoid
Na de beslissing wie de belangrijkste concurrenten zijn, moet een bedrijf beslissen tegen welke
concurrenten het hardst geconcurreerd moet worden.
Strong or Weak Competitors
Er zijn meerdere klassen concurrenten. De meeste bedrijven concurreren het liefst tegen zwakke
concurrenten. Een hulpmiddel in het beoordelen van de sterkten en zwakten van de concurrenten is
de customer value analysis. Het doel van deze analyse is om te bepalen wat de voordelen van de
concurrenten zijn die consumenten waarderen en hoe consumenten de waarde van de concurrentes
aanbiedingen beoordelen. De sleutel tot competitief voordeel is het nemen van elk consumenten
segment en het bestuderen van de aanbieding die het bedrijf doet in vergelijking met die van de
concurrenten. Het bedrijf wil de ‘sweet spot’ vinden, de plek waar het bedrijf de behoeften van de
consumenten vervult, waar concurrenten dat niet doen.
Close or Distant Competitors
De meeste bedrijven concurreren liever met bedrijven die dichtbij hen liggen, die het meest op hen
lijken. Aan de andere kant willen ze die liever niet vernietigen, omdat die zich dan gaan clusteren en
je opeens veel grotere concurrenten tegenover je hebt.
Good or Bad Competitors
Een bedrijf heeft concurrenten nodig, omdat ze er gebruik van kan maken in de vorm van
ontwikkeling en ze de behoefte naar een product kunnen vergroten. Desondanks zijn er goede en
slechte concurrenten. Goede concurrenten spelen volgens de regels en slechte concurrenten niet.
Finding Uncontested Market Spaces
In plaats van te concurreren proberen veel bedrijven een plek te vinden in de markt waar nog
niemand is, door het creëren van nieuwe producten.
Designing a Competitive Itelligence System
De belangrijkste dingen die je moet weten van een concurrent zijn beschreven. Nu moeten die
bijgehouden worden. Dit kan met het Competitive Itelligence System. Dit systeem selecteert eerst de
informatie die nodig is en hoe die de desbetreffende informatie kan vinden en houdt dat vervolgens
bij. Dit bespaart tijd en geld.
Competitive Strategies
Approaches to Marketing Strategy
Elk bedrijf moet zijn eigen marketing strategie bepalen. Er zijn drie fases die deze marketing strategie
doorloopt: entrepeneurial marketing, formulated marketing en intrpreneural marketing.
- Entreperneural marketing: De meeste bedrijven zijn opgestart door ondernemers die leven
door hun slimmigheid. Zij visualiseren een kans, maken flexibele strategieën op de
achterkant van een envelop en kloppen op elke deur voor aandacht.
- Formulated marketing: Als een bedrijf succes heeft schuift het door naar deze fase. Zij
ontwikkelen marketing strategieën kleven sterk aan deze.
- Intreperneural marketing: Veel grote bedrijven blijven steken in formulated marketing. Zij
verliezen creativiteit en moeten terug naar de passie waarmee ze begonnen.
Het punt is dat er vele manieren zijn om een effectieve marketing strategie te bepalen.
Basic Competitive Strategies
Er zijn vier strategieën, drie winnende en één verliezende.
-
Overall cost leadership: Hier werkt de onderneming hard om de laagste productie- en
distributiekosten te halen.
- Differentiation: Hier differentieert een bedrijf zijn product zo ver dat hij leider wordt in de
markt.
- Focus: Hier kiest een bedrijf voor een klein deel van de markt om die goed te bedienen in
plaats van de hele markt.
Bedrijven die een duidelijke strategie volgen doen het het best, de middle-of-the-roaders doen het
het slecht, dit zijn de mensen die niet kunnen kiezen. Er is ook nog een meer consument gericht
classificatie of competitieve strategieën.
- Operational excellence: Het bedrijf levert superieure waarde door het leiden van de industrie
door prijs en gemakkelijkheid.
- Customer intimacy: Het bedrijf segmenteert de markt zo dat hij kan inspelen op individuele
wensen van een klant en zo een goede band daarmee opbouwt.
- Product leadership: Het bedrijf leidt door het feit dat ze innovatieve en nieuwe producten
introduceren.
Sommige succesvolle bedrijven houden meerdere strategieën aan. Maar achter alle disciplines
aangaan resulteert meestal in het bereiken van geen.
Competitive Positions
De markt kan opgedeeld worden in vier posities:
- Marktleiders, het bedrijf met het grootste marktaandeel
- Market challenger, het tweede bedrijf in de markt die hard aan het vechten is om zijn
aandeel te vergroten
- Market follower, een volgend bedrijf dat niet zo hard vecht om zijn aandeel te vergroten
- Market nicher, een bedrijf die de kleine segmenten serveert die andere bedrijven niet zien of
negeren.
Market Leader Strategies
Bijna elke markt heeft een duidelijke leider. Deze ontwikkeld nieuwe producten en is de leider in
ontwikkeling, prijsverandering, distributie en uitgave aan promotie. Zij willen drie dingen:
- Expand the Total Demand: Dit doen ze door nieuwe gebruikers aan te trekken, nieuwe
doeleinden voor het product te vinden en meer gebruikt van hun product te laten maken
door huidige gebruikers
- Protecting Market Share: Ze willen hun aandeel beschermen door hun zwaktes te versterken
en innovatieve producten te ontwikkelen.
- Expanding Market Share: Ze willen hun aandeel uitbreiden.
Market Challenger Strategies
Challengers zullen er alles aan doen om aandeel te winnen van de marktleider. Ze hebben het
voordeel dat ze kunnen kijken wat de marktleider deed en dit verbeteren. Ook kan de challenger zich
meer richten op bedrijven van zijn eigen grootte en die overnemen om ze marktaandeel te winnen.
Market Follower Strategies
Een follower wil niet groeien, maar heeft als voordeel dat ze dus ook niets ontwikkelen en dus
kunnen meeliften op het succes van de twee bovenstaande. Ondanks dat ze niet willen groeien
zullen ze toch hun klanten moeten binden en nieuwe klanten voor zich winnen, dus helemaal passief
kunnen ze niet zijn.
Market Nicher Strategies
Deze bedrijven kunnen erg succesvol zijn. Ze vinden een aantal niches in de markt waar de grotere
bedrijven geen oog voor hebben en specialiseren zich daar in.
Balancing Customer and Competitor Orientations
Wat een bedrijf ook is (leider, follower, enz.) het moet goed in de gaten houden wat de concurrentie
doet. En hun competitieve marketing strategie daarop aanpassen. Een bedrijf kan daar ook te ver in
gaan en het oog op de consument verliezen.
- Een concurrent gecentreerde organisatie is een organisatie die het grootste deel van zijn tijd
besteed aan het volgen van de concurrenten. Hij reageert op concurrenten en past zich
voortdurend aan. Voordeel: bedrijf kent zijn eigen zwaktes en die van de concurrent. Nadeel:
Het bedrijf wordt te reactief, het reageert op de concurrent in plaats van zijn eigen strategie
te ontwikkelen
- Een klant gerichte onderneming, focust op de klant in het ontwikkelen van zijn strategie. Dit
is een beter manier om je te focussen voor op de lange termijn, omdat je logische
strategieën stelt. Tegenwoordig moet een bedrijf
- Markt gericht zijn. Deze bedrijven letten op beide factoren.
Een bedrijf gaat door vier fases: Eerst product georiënteerd, daarna klant georiënteerd, daarna
concurrent georiënteerd en vervolgens markt georiënteerd.
Download