Klik of F11en typ Bedrijfsnaam

advertisement
ISZ De Brug
Plan van Aanpak
Verantwoorde Zorg
(Cliëntenraadpleging CQ index 2013 en Zorginhoudelijke indicatoren 2012)
Definitief
Inleiding
De genoemde onderwerpen in dit Plan van Aanpak zijn gebaseerd op de uitkomsten van de Toetsing Norm Verantwoorde Zorg. In november
2012 zijn de zorginhoudelijke indicatoren getoetst. In het voorjaar van 2013 heeft voor vierde maal een cliëntenraadpleging plaatsgevonden. De
uitslagen van al deze toetsingen samen vormen de input voor dit Plan van Aanpak Verantwoorde Zorg.
In dit Plan van Aanpak zijn de speerpunten en de te ondernemen acties per locatie benoemd. Alle afdelingen gaan vanuit de jaarplannen voor
2014 met de verbeteronderwerpen aan de slag aan de hand van de kwaliteitscirkel.
De speerpunten voor de verbeteronderwerpen vanuit de Cliëntenraadpleging zijn in afstemming met de lokale cliëntenraden vastgesteld.
ISZ De Brug, Plan van Aanpak Verantwoorde Zorg 12-13, definitief
1
1.
Sparrenheide
A: naar aanleiding van Cliëntenraadpleging
Doel
Aanpak
Planning
Resultaat/prestatie-indicator
Eigenaar +
betrokkenen
Manager Zorg
afdelingshoofd
Sparrenheide
1.A.1
Verbeteren ervaren
inspraak / meebeslissen
over zorg of hulp (wat en
wanneer)
Tijdens leefplanbespreking doorvragen op
wensen bewoner t.a.v. zorg en hulp.
Uitleg over mogelijkheden
inspraak/meebeslissen.
Minimaal 90 % van de bewoners ontvangt altijd of
meestal de zorg of hulp zoals in afstemming met
hen is afgesproken en vastgelegd in het leefplan.
Als hier toch van moet worden afgeweken wordt dit
in overleg met de bewoner gedaan en wordt dit
vastgelegd in het dossier. Meten via cliëntevaluatie
tijdens leefplanbespreking.
1.A.2
Verbeteren ervaren
informatie / aandacht van
zorgverleners
Medewerkers bewust maken van
‘aandacht voor aandacht’ via
themawerkoverleg of Zorg voor elkaar in
de teams.
Toevoegen aan agenda
leefplanbespreking: evaluatie aandacht.
Minimaal 90% van de bewoners geeft bij de
cliëntevaluatie tijdens de leefplanbespreking aan
dat zij vinden dat zorgverleners altijd of meestal
aandachtig luisteren, goed antwoord geven op
vragen, voldoende aandacht hebben voor hoe het
met hen gaat en wat belangrijk voor hen is.
Manager Zorg
afdelingshoofd
Sparrenheide
1.A.3
Verbeteren ervaren
schoonmaak woonruimte
Concrete afspraken maken en vastleggen
in leefplan over wat wel en wat niet door
huishoudelijk medewerker wordt gedaan.
Waar mogelijk aangevuld door wat een
bewoner nog zelf kan en wat een naaste
kan doen.
Toevoegen aan cliëntevaluatieformulier:
ervaring nagekomen afspraken
schoonmaak.
In alle leefplannen zijn afspraken vastgelegd over
schoonmaak.
Minimaal 90% van de bewoners geeft bij de
cliëntevaluatie tijdens de leefplanbespreking aan
dat de afspraken over schoonmaak altijd of
meestal zijn nagekomen.
Manager Zorg
Manager Facilitair
afdelingshoofd
Sparrenheide
Hoofd huishouding
ISZ De Brug, Plan van Aanpak Verantwoorde Zorg 12-13, definitief
2
B: naar aanleiding van toetsing Zorginhoudelijke indicatoren
Doel
Aanpak
Planning
Resultaat/prestatie-indicator
Eigenaar +
betrokkenen
De uitslag van de toetsing zorginhoudelijke indicatoren 2012 in Sparrenheide scoort nergens beneden het landelijk gemiddelde. Er is gekozen voor een eigen
zorginhoudelijke indicator, huidletsel (deze wordt niet meer kwantitatief gemeten in de toetsing, alleen op risicosignaleringsniveau).
Preventie/behandeling
huidletsel/decubitus
Individuele afspraken met betrekking tot
Q2-4
preventie/behandeling van decubitus
systematisch opnemen in leefplan.
Decubitus wordt geïnventariseerd in de
voorbereiding van de leefplanbespreking
(risicosignaleringen). Daarnaast komt het als
vast item op de behandelkaart, waarbij
zichtbaar is of een bewoner decubitus heeft (of
dreigt te krijgen) en welke multidisciplinaire
maatregelen getroffen worden.
4x per jaar wordt bradenschaal ingevuld
Individuele afspraken met betrekking tot
multidisciplinaire preventie/behandeling van
decubitus zijn systematisch in het leefplan
opgenomen.
ISZ De Brug, Plan van Aanpak Verantwoorde Zorg 12-13, definitief
2
afdelingshoofd
Sparrenheide
Medische en
paramedische dienst
2.
Rehoboth
A: naar aanleiding van Cliëntenraadpleging
Doel
Aanpak
Planning
Resultaat/prestatie-indicator
Eigenaar +
betrokkenen
2.A.1.
De maaltijden met de bewoners
Verbeteren ervaren
evalueren door:
tevredenheid over

maaltijden
Q1-4
75% van de bewoners geeft aan meestal of altijd
Manager Zorg
tevreden te zijn over de maaltijden.
Hoofd Voeding
Op de achterkant van de menukaart
afdelingshoofd
enkele vragen te laten beantwoorden
Rehoboth
of een cijfer voor de maaltijden te
laten geven;

De kok af en toe langs te laten
komen tijdens eten en
steekproefsgewijs van de bewoners
te horen hoe het eten smaakt;
De voedingscommissie nieuw leven
inblazen.
2.A.2.
Medewerkers bewust maken van
Minimaal 90% van de bewoners geeft bij de
Manager Zorg
Verbeteren ervaren
‘aandacht voor aandacht’, via Zorg voor
Q1-4
cliëntevaluatie tijdens de leefplanbespreking aan dat zij
afdelingshoofd
aandacht van
elkaar in de teams.
vinden dat zorgverleners altijd of meestal aandachtig
Rehoboth
zorgverleners
Toevoegen aan agenda
luisteren, goed antwoord geven op vragen, voldoende
leefplanbespreking: evaluatie aandacht.
aandacht hebben voor hoe het met hen gaat en wat
belangrijk voor hen is.
ISZ De Brug, Plan van Aanpak Verantwoorde Zorg 12-13, definitief
3
B: naar aanleiding van toetsing Zorginhoudelijke indicatoren
Doel
Aanpak
Planning
Resultaat/prestatie-indicator
Eigenaar +
betrokkenen
De uitslag van de toetsing zorginhoudelijke indicatoren 2012 in Rehoboth scoort nergens beneden het landelijk gemiddelde. Er is gekozen worden voor de
indicatoren die het dichtst bij het landelijk gemiddelde ligt: valincidenten. Daarnaast is gekozen voor terugdringen medicatie-incidenten.
Terugdringen
Alle valincidenten worden in kaart
Q1-4
Daling valincidenten met minimaal 20%.
afdelingshoofd
valincidenten
gebracht en structureel elke 14 dagen
Rehoboth
besproken in multidisciplinaire
Valpreventie-
valpreventiecommissie
commissie
Medewerkers rouleren in het valoverleg,
daardoor is valoverleg breed in team
gedragen
Terugdringen medicatie-
Instructie aan nieuwe medewerkers.
incidenten
Er wordt extra gecontroleerd door een
Op een goede en veilige
collega.
manier de medicijn
Meldingen van Incidenten Cliënten (MIC)
distributie/inname
zijn een vast agenda punt op de
continueren verzorgen.
werkbespreking en met de
Q1-4
Daling medicatie incidenten waarvan de oorzaak bij de
afdelingshoofd
medewerker ligt met minimaal 20%
Rehoboth
desbetreffende medewerker
ISZ De Brug, Plan van Aanpak Verantwoorde Zorg 12-13, definitief
4
3.
Nassau Odijckhof
A: naar aanleiding van Cliëntenraadpleging
Doel
Aanpak
Planning
Resultaat/prestatie-indicator
Eigenaar +
betrokkenen
3.A.1.

Waar mogelijk eenpersoonskamers inrichten
Q1-4
In de plannen voor nieuwbouw wordt
Manager Zorg
Verbeteren van de
met eigen spullen;
nadrukkelijk rekening gehouden met de
Manager Facilitair
ervaren tevredenheid over 
Bij opname op tweepersoonskamer de
mogelijkheid van het zelf inrichten van de
Maatschappelijk
het inrichten van de
mogelijkheden onderzoeken van het
kamer/woonruimte.
Werk
kamer met eigen spullen.
meenemen van de meest belangrijke eigen

3.A.2.

afdelingshoofden
spullen, binnen de kaders van de gegeven
Bij de CQ (cliëntervaringsonderzoek) in 2015,
ruimte.
geeft tenminste 60% van de
Evalueren, bij leefplangesprek of er nog
vertegenwoordigers/bewoners aan dat zij de
aanpassingen in de inrichting gewenst /
kamer/woonruimte (deels) hebben kunnen
mogelijk zijn.
inrichten met eigen spullen.
Onderzoeken, op basis van directe feedback
Q1-4
Succes- en faalfactoren voor ervaren
afdelingshoofden
beschikbaarheid zijn bekend.
Nassau Odijckhof
Verbeteren ervaren
van vertegenwoordigers / naasten, wat
beschikbaarheid
succes- en faalfactoren zijn voor de ervaren
personeel
beschikbaarheid van personeel;
70 % van de vertegenwoordigers, geeft bij de
Op basis van de uitkomsten van dit
CQ (cliëntervaringsonderzoek) in 2015 aan
onderzoek, in afstemming met cliëntenraad,
dat er voldoende personeel is.

inzetten van maatregelen om ervaren
beschikbaarheid te verbeteren.
ISZ De Brug, Plan van Aanpak Verantwoorde Zorg 12-13, definitief
5
Nassau Odijckhof
B: naar aanleiding van toetsing Zorginhoudelijke indicatoren
Doel
Aanpak
Planning
Resultaat/prestatie-indicator
Eigenaar +
betrokkenen
De uitslag van de toetsing zorginhoudelijke indicatoren 2012 in Nassau Odijckhof kent een wisselend beeld per afdeling. Overall scoort alleen probleemgedrag
beneden het landelijk gemiddelde (komt meer voor dan landelijk gemiddeld). Op afdelingsniveau is echter niet één onderwerp dat op alle afdelingen beneden
gemiddeld scoort. Er kan per afdeling gekozen worden voor de meest urgente en/of herkende zorginhoudelijke indicator die verbetering behoeft.
Terugdringen
Structureel melding blijven maken van
probleemgedrag
probleemgedrag
Q1-4
Daling meldingen probleemgedrag met minimaal 20%
Afdelingshoofden
Nassau Odijckhof
Gebruik maken van observatie schema’s
iom psycholoog om evt. oorzaken te
achter halen
Elke 14 dagen met team en psycholoog
omgangsoverleg
VIO (Video interventie in de
ouderenzorg) inzetten indien nodig
Alle medewerkers zijn geschoold op
probleemgedrag
Terugdringen
Alle valincidenten worden in kaart
Q1-4
Daling valincidenten met minimaal 20%.
Afdelingshoofden
valincidenten
gebracht en structureel elke 14 dagen
Nassau Odijckhof
besproken in multidisciplinaire
Valpreventie-
valpreventiecommissie
commisie
Medewerkers rouleren in het valoverleg,
daardoor is valoverleg breed in team
gedragen
Terugdringen medicatie-
Instructie aan nieuwe medewerkers.
incidenten
Er wordt extra gecontroleerd door een
Op een goede en veilige
collega.
manier de medicijn
MIC meldingen (meldingen incidenten
distributie/inname
cliënten) zijn een vast agenda punt op de
continueren verzorgen.
werkbespreking en met de
Q1-4
Daling medicatie incidenten waarvan de oorzaak bij de
afdelingshoofden
medewerker ligt met minimaal 20%
Heul, Woerel
desbetreffende medewerker
ISZ De Brug, Plan van Aanpak Verantwoorde Zorg 12-13, definitief
6
Download