De economie, de stad en het bestuur

advertisement
Vitale opgaven voor de Stad
november 2014
Herman Swen, Annerieke Halff, Bea van Voorthuizen,
Maamke Schouten
Inhoud presentatie
• De onderneming ‘Zaanstad’ (heel kort)
• De vitale opgaven voor de stad
• Economische agenda van Zaanstad
• Vragen van ons en jullie: in gesprek met Wethouder
Straat
PAGINA
De onderneming
“Zaanstad”
Inkomsten gemeente
PAGINA
4
Uitgaven gemeente naar thema
35% subsidies
30% programmalasten
16% apparaatlasten (1100 fte: -15 a -20%)
PAGINA
5
Bezuinigingsopgave
PAGINA
Beïnvloedbaar budget Zaanstad
Lasten begroting 2015 (x € 1 mln.)
36% autonome uitgaven
Cultuur, Klimaat, Sport, etc.
216,047
41% wettelijke taak met beleidsvrijheid
Handhaving, Wmo
281,234
23% wettelijke taak met wettelijk bepaald niveau
Basis onderhoud openbare ruimte,
Beïnvloedbaar
PAGINA
Niet beïnvloedbaar
Bevolkingsadministratie
Vitale Opgaven voor de Stad
Startpunt “Zaans Evenwicht” (2009)
• Ambitie:
Werken aan een toekomstbestendige stad,
door meer diversiteit in werkgelegenheid,
voorzieningen en inwonersgroepen.
• Doel: aantrekkelijk klimaat voor inwoners & bedrijven.
• Krachten benutten:
–
–
–
–
–
historisch en nieuw erfgoed,
de verbinding met de metropoolregio,
het gevarieerde en waterrijke landschap,
de unieke mix van wonen en werken en
het ondernemerschap dat de Zaankanters kenmerkt.
• Samen werken aan opgaven
PAGINA
Onderweg verandert er veel
• Aanzienlijke bezuinigingen overheid
• Nieuwe taken voor gemeenten: jeugdzorg, zorg en
ondersteuning, participatie
• Inclusief doelstelling om efficiencykorting te realiseren
• De wereld verandert in ruimtelijk-economisch en
maatschappelijk opzicht
PAGINA
Vitale Opgaven
•
Minder overheid:
– Minder en deels andere regels
– Meer zelf en samen doen
•
Van kwantiteit naar kwaliteit: o.a. wonen, bereikbaarheid
•
Het Nieuwe…
– Nieuwe Werken,
– Nieuwe Winkelen (of lege kantoren, lege winkels?)
– Nieuwe Economie?
– Transformatie van werkgebieden (andere en/of kleinschaliger
organisaties, bedrijven)
– Een ander soort arbeidsmarkt.
•
Andere gebiedsontwikkeling: tijdelijk, organisch
•
Maar ook grootschalig spelen; verbinding met metropoolregio als motor
PAGINA
Denkraam rol van de overheid
plan voor de stad
Lange
termijn
Behouden:
kernkwaliteiten
Zaans Evenwicht
Ontwikkelen:
strategisch belang
Zaans Evenwicht
Korte
termijn
Loslaten,
experimenteren,
standaardiseren
Kansen
ondersteunen en
anderen faciliteren
Beheersen
Ontwikkelen
PAGINA
Consequenties voor gemeente
• Basis op orde:
voorzieningen (sport, onderwijs, cultuur, openbare ruimte, etc.) basis op
orde, gebruiker meer eigen verantwoordelijkheid voor vitaliteit.
Deels wettelijk verplicht.
• Prioriteiten stellen:
focus bepalen voor gemeentelijke inzet: kansen of juist risico’s (naar
gebieden, wijken, doelgroepen, etc.)
Beïnvloedbare ruimte
• De kunst van het loslaten…: minder regels, minder sturing
(risicotolerantie?)
•
…én
PAGINA
van het vasthouden: netwerken, samenwerken
Economische agenda
• MKB is belangrijke economische motor
• Opleidingsniveau < intelligentieniveau van de stad
• Banen en kansen voor mensen zonder werk
• Samenwerken als Metropool Amsterdam
PAGINA
MKB belangrijke econ. motor
• Ruimte geven
(voor uitbreiding, vernieuwing en daadkracht & door
minder regeldruk)
• Stad versterken: Plan voor de stad, metropool
• Verbinden onderwijs – bedrijfsleven
• Wat is voor jullie belangrijk?
• Innovatie in MKB?
PAGINA
Opleidingsniveau < intelligentieniveau
• Doorstroming inwoners op niveau – verleiden en
inspireren
• Banen, stages en aansprekende bedrijven
• Arbeidsmarkt: sluit aanbod aan op jullie vraag?
PAGINA
Werk is beste vorm van participatie
• Banengroei
• Impuls voor aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
• Gemeente biedt mensen met afstand arbeidsmarkt
kans
• Wat kunnen jullie doen?
PAGINA
Vragen
Wat kunnen we voor elkaar doen?
- Innovatie in MKB
- Stimuleren opleidingsniveau
- Aansluiting onderwijs
- Welke ruimte nodig?
- Kansen voor werkzoekenden
Download