Arbeidsvoorwaarden Achmea en Zorg van de Zaak

advertisement
SOCIAAL PROTOCOL ARBO VITALE
1.
Inleiding
Dit Sociaal Protocol bevat de afspraken die Achmea en Zorg van de Zaak Netwerk in afstemming met
de vakorganisaties1 hebben gemaakt in het kader van de overgang van de medewerkers van Achmea
Vitale naar Arbo Vitale, onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk.
2.
Werkingssfeer
Dit Sociaal Protol is van toepassing voor de medewerkers die in het kader van de verkoop van
Achmea Vitale aan het Zorg van de Zaak Netwerk in dienst treden van Vitale BV (hierna te noemen
Arbo Vitale) en dit Sociaal Protocol als onderdeel van hun arbeidsovereenkomst met Arbo Vitale
aanvaarden. Voor deze medewerkers geldt dat met ingang van de datum van indiensttreding bij Arbo
Vitale de arbeidsvoorwaarden van Arbo Vitale (inhoudelijk gelijk aan de arbeidsvoorwaardenregeling
Maetis NV), van toepassing zijn met als aanvulling de regelingen zoals vastgelegd in dit Protocol.
Vanaf de overgangsdatum kunnen deze medewerkers geen rechten meer ontlenen aan de Achmea
cao en - arbeidsvoorwaarden zoals die op hen van toepassing waren vóór de overgangsdatum. Hierbij
gelden de volgende uitgangspunten:
 Het (individuele) arbeidsvoorwaardenpakket (met uitzondering van de pensioenregeling) is in de
nieuwe situatie tenminste gelijkwaardig, dit is inzichtelijk en toetsbaar;
 Bestaande overgangsregelingen en individuele afspraken worden gerespecteerd;
 Regelingen waarvan vóór 1 juni 2013 blijkt dat die onbedoeld niet zijn besproken, komen niet
automatisch te vervallen maar lopen door totdat partijen hierover afspraken hebben gemaakt.
3.
Anciënniteit
De door de medewerkers opgebouwde anciënniteit wordt door Arbo Vitale gerespecteerd, zodat de
medewerkers geacht worden bij Arbo Vitale in dienst te zijn vanaf hun oorspronkelijke datum
indiensttreding bij Achmea inclusief eventuele rechtsvoorgangers.
4.
Aantal te werken uren per jaar en verlof
Achmea kent een 36-urige werkweek. Op jaarbasis zijn dit 1872 werkbare uren.
Arbo Vitale kent een 40-urige werkweek; op jaarbasis zijn dit 2080 werkbare uren.
Vanaf datum overgang geldt de 40-urige werkweek conform het arbeidsvoorwaardenreglement van
Arbo Vitale.
Conversie:
De medewerkers behouden feitelijk hetzelfde aantal werkuren per week.
Gevolgen voor parttime:
Omdat de standaard arbeidsduur binnen Achmea lager ligt dan 40 uur per week, worden alle Achmea
Vitale medewerkers die een contractuele arbeidsduur van minder dan 40 uur per week hebben,
parttimers binnen Arbo Vitale.
Gevolgen voor de jaarlijkse arbeidsduur:
Bij gelijkblijvende wekelijkse arbeidsduur verandert het aantal werkuren per jaar voor de medewerker:
- het aantal vakantie-uren bij Arbo Vitale is tot leeftijd 55 jaar lager, maar vanaf 55 jaar hoger
- Arbo Vitale kent daarnaast 48 ADV-uren (op voltijd basis [40 uur per week]) per jaar.
Het hieruit resulterende aantal minder te werken uren per jaar wordt verrekend via de à la Carte
regeling van Arbo Vitale.
De uitwerking hiervan is opgenomen in Bijlage 1 bij dit Sociaal Protocol.
Per 1 januari 2013 kunnen de medewerkers opnieuw kiezen binnen de mogelijkheden van de à la
Carte regeling van Arbo Vitale.
1
FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LAD
pagina 1 van 8
versie 10 mei 2012 DEF
Flexibele arbeidsuren:
Bij Achmea kunnen medewerkers uren kopen of verkopen via Achmea Select.
Arbo Vitale kent de à la Carte regeling, waarmee per jaar 80 uur (op voltijd basis) kan worden gekocht
of verkocht.
De Achmea Select keuzes die medewerkers voor 2012 hebben gemaakt, worden na overgang naar
Arbo Vitale voor 2012 gecontinueerd. Met het oog op de keuzes die ingaan op 1 januari 2013 geldt de
regeling van Arbo Vitale.
Arbeidspatronen:
- De arbeidspatronen die de medewerkers van Achmea Vitale hebben, kunnen binnen Arbo Vitale
in principe voortgezet worden. Als Arbo Vitale en/of de medewerker behoefte heeft om tot nieuwe
afspraken te komen dan vindt daarover goed overleg plaats tussen medewerker en
leidinggevende.
Het kader daarbij is een werkweek van maximaal 40 uren en een dag van maximaal 8 werkuren.
Bestaande afspraken over werkdagen van maximaal 9 uren worden gerespecteerd.
Feestdagen:
De feestdagen waarop niet gewerkt wordt zijn binnen Achmea en Arbo Vitale identiek (Nieuwjaarsdag,
2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, Koninginnedag, 5 mei (in een lustrumjaar), 1e en 2e
Kerstdag).
Achmea kent naast de genoemde feestdagen de Diversiteitsdag, die onder voorwaarden toegekend
kan worden. In de praktijk wordt hier zeer beperkt gebruik van gemaakt. In het kader van dit protocol
en de conversie is de Diversiteitsdag niettemin voor alle medewerkers meegnomen in de
jaarurenvergelijking.
Opgebouwd verlof:
Het bij Achmea opgebouwde verlof wordt - naar keuze van de medewerker - bij datum overdracht
uitbetaald, of als verlofrecht meegenomen naar Arbo Vitale.
5.
Vast salaris
Het vaste jaarsalaris bij Achmea is opgebouwd uit:
- 12 maandsalarissen
- Vakantietoeslag 8%
- Eindejaarsuitkering van 4,33 % of als gevolg van eerdere overgangsregelingen 5,33% of
8,33%.
Het vaste jaarsalaris bij Arbo Vitale is opgebouwd uit:
- 12 maandsalarissen
- Vakantietoeslag 8%
Conversie:
Bij de overgang behoudt iedereen het jaarsalaris dat hij heeft bij Achmea. Het vaste jaarsalaris bij
Arbo Vitale is dus gelijk aan het vaste jaarsalaris bij Achmea.
Omdat Arbo Vitale geen eindejaarsuitkering kent, wordt de eindejaarsuitkering verdisconteerd in het
maandsalaris waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de vakantietoeslag berekend wordt over
het maandsalaris inclusief de ingebouwde eindejaarsuitkering.
Datum salarisuitbetaling:
Bij Achmea vindt de salarisbetaling plaats rond de 22e dag van de maand. Bij Arbo Vitale is dat rond
de 24e dag van de maand.
Uitkering vakantietoeslag:
De wijze van opbouw en uitbetaling van vakantietoeslag binnen Achmea en Arbo Vitale verschilt.
Binnen Achmea wordt de vakantietoeslag opgebouwd gedurende het kalenderjaar en uitgekeerd in
mei van dat jaar; deels als opgebouwd bedrag (januari t/m mei) en deels als voorschot (juni t/m
december). Bij Arbo Vitale wordt de vakantietoeslag volledig achteraf uitgekeerd in mei.
Als gevolg hiervan ontstaat een faseverschil dat op de volgende manier wordt gesynchroniseerd:
- in de maand mei 2012 ontvangen de medewerkers tegelijk met hun salaris de volledige
vakantieuitkering over het jaar 2012.
pagina 2 van 8
versie 10 mei 2012 DEF
-
In de maand juni 2012 volgt, na de uitdiensttreding, de eindafrekening van Achmea. De teveel
uitbetaalde vakantietoeslag, de nog niet uitbetaalde eindejaarsuitkering, de compensatie
winstdelingsregeling, eventuele niet meegenomen vakantiedagen én de overige van
toepassing zijnde éénmalige compensaties worden dan verrekend. Ontstaat hieruit een
positief bedrag, dan wordt dit aan de medewerker uitbetaald. Ontstaat een negatief bedrag
dan wordt dit als individueel voorschot overgedragen aan Arbo Vitale .Het voorschot wordt
uiterlijk in december 2012 door Arbo Vitale verrekend met het salaris van de medewerker.
Hierbij kan de medewerker aangeven of de verrekening ineens of in gedeelten plaatsvindt.
6.
Variabel inkomen
Achmea kent twee vormen van variabel inkomen: variabel salaris voor medewerkers in commerciële
functies en de winstuitkeringsregeling die voor alle medewerkers van toepassing is.
Variabel salaris commerciële functies:
Binnen Achmea Vitale komen de commerciële functies in aanmerking voor een variabel salaris; het
maximum hiervan bedraagt 20% van het jaarsalaris (12 * maandsalaris).
Arbo Vitale neemt deze variabele beloningsregeling over voor tenminste drie jaar of korter indien in
een cao of individueel anders wordt afgesproken.
De voor 2012 gemaakte afspraken (targetstelling en bijdrage van de targetrealisatie aan de opbouw
van het variabele salaris) worden door Arbo Vitale overgenomen.
Eventuele variabele beloning over 2011 wordt vóór de overgang in mei 2012 uitgekeerd, voor zover
de vigerende regelgeving van toezichthouders dat toelaat.
Winstuitkeringsregeling:
Achmea kent een winstuitkeringsregeling, Arbo Vitale kent deze regeling niet.
Voor het vervallen van deze regeling wordt een éénmalige compensatie toegekend ter grootte van
1,5% van 12 * het maandsalaris van de medewerker.
Deze compensatie wordt bij uitdiensttreding bij Achmea via de eindafrekening uitbetaald door
Achmea.
7.
Functie-indeling en salarisschaalindeling
Achmea en Arbo Vitale kennen verschillende functie-indelingsmethoden. Bij Achmea worden functies
gewaardeerd en ingedeeld op basis van de functiewaarderingssystematiek van Berenschot. Bij Arbo
Vitale gebeurt dit op basis van de functiewaarderingssystematiek van HAY.
7a Conversie:
De functies van Achmea Vitale zijn gewaardeerd met de functiewaarderingssystematiek van Arbo
Vitale en op basis daarvan ingedeeld in het loongebouw van Arbo Vitale.
7b Gevolgen:
Bij de overgang worden de medewerkers ingedeeld in de betreffende functieschaal van Arbo Vitale.
Als het totaal van het vaste jaarsalaris groter is dan het bij het bij de functie behorende
schaalmaximum (jaarsalaris) van Arbo Vitale, wordt het verschil in een toeslag uitgekeerd. Deze
toeslag is een vast loonbestanddeel, maakt onderdeel uit van het bruto maandsalaris en blijft daarmee
pensioengevend. De toeslag wordt verstrekt boven op het schaalsalaris en wordt in de loop van de tijd
afgebouwd met toekomstige indexeringen van dat schaalsalaris. Arbo Vitale is bereid om in het kader
van afspraken over algemene loonsverhogingen ook te bespreken welke ruimte er is voor
loonaanpassing voor medewerkers die als gevolg van de conversie een bovenschalig salaris hebben.
In ieder geval wordt, op het moment dat de toeslag volledig is afgebouwd en het salaris van de
medewerker gelijk is aan het maximum van zijn functieschaal, het salaris geïndexeerd met de
algemene salarisverhogingen van Arbo Vitale.
7c Perspectiefgarantie:
Voor de medewerkers die in hun Achmea functieschaal nog groeiruimte hebben en deze groeiruimte
geheel of gedeeltelijk verliezen door de overgang naar de functieschaal van Arbo Vitale, hebben de
mogelijkheid om nog gedurende vier jaar (dus tot en met de doorgroei per 1 januari 2016 op basis van
pagina 3 van 8
versie 10 mei 2012 DEF
de beoordeling over 2015) door te groeien tot maximaal het huidige schaalmaximum van hun Achmea
functieschaal. Doorgroei vindt plaats op basis van de beoordelingsperiodieken conform het
beloningsbeleid van Achmea. Voor de salarisverhogingen die hieruit voortkomen geldt dat die conform
art.7b als toeslag worden beschouwd indien en voorzover het maximum van de betreffende Vitalesalarisschaal wordt overschreden.
8.
Toeslagen/werkgeversbijdragen
Achmea kent verschillende (niet pensioengevende) toeslagen en werkgeversbijdragen. Dit zijn:
- Structurele Overgangscompensatie (SOC);
- Bijdrage Levensloop;
- Flexibele Aanvullingsregeling (FAR);
- Overgangscompensatie SZ;
- Persoonlijke toeslag;
- Extra werkgeversbijdrage zorgverzekering.
Arbo Vitale kent deze toeslagen en werkgeversbijdragen niet.
Conversie:
Deze toeslagen en werkgeversbijdragen worden binnen Arbo Vitale voortgezet als nietpensioengevende persoonlijke toeslagen. De toeslagen/bijdragen die bij Achmea Vitale nominaal zijn
worden bij Arbo Vitale ook als nominale toeslag toegekend. De toeslagen/bijdragen die bij Achmea
Vitale percentueel zijn worden ook bij Arbo Vitale als een percentuele toeslag toegekend over
dezelfde grondslag als bij Achmea Vitale
Zolang het totaal van het vaste jaarsalaris plus de toeslagen/bijdragen meer bedraagt dan het
jaarsalaris bij het bij de functie behorende schaalmaximum van de Norm- of Maximumschaal van Arbo
Vitale, vindt er geen indexatie plaats van het salaris. Hierbij geldt hetgeen hierover onder 7b is
gesteld.
9.
Bedrijfseigen regelingen
Achmea kent de volgende bedrijfseigen regelingen. Het gaat hierbij om regelingen die Achmea als
financiële dienstverlener kan bieden en die Arbo Vitale/Zorg van de Zaak Netwerk als niet-financiële
dienstverlener niet kan bieden:
- korting op eigen verzekeringsproducten
- korting op personeelshypotheken
Wel heeft Arbo Vitale/Zorg van de Zaak Netwerk ten behoeve van de medewerkers een collectief
verzekeringscontract afgesloten met Centraal Beheer Achmea (CBA). Medewerkers ontvangen op
grond van dit contract korting op verzekeringen die zij bij CBA afsluiten. Deze kortingspercentages/bedragen zijn (iets) lager dan die bij Achmea Vitale.
Conversie:
-
Verzekeringen:
o Schadeverzekeringen
Achmea is met CBA en Interpolis (voor de medewerkers die verzekeringen met
personeelskorting hebben lopen bij Interpolis) in gesprek om de
personeelskortingsregeling zoals die voor de medewerkers van Achmea geldt, nog
gedurende drie jaar voort te zetten voor die verzekeringen die de medewerkers vóór de
overgang naar Arbo Vitale op personeelscondities hebben afgesloten bij CBA of
Interpolis. Voor zover dat niet mogelijk is ontvangt de medewerker via de eindafrekening
van Achmea een eenmalige bruto compensatie ter grootte van 3 maal 125% van de
nominale korting. Verzekeringen die op of na de datum van overgang worden afgesloten
vallen niet onder deze overgangsregeling.
o Zorgverzekering
Medewerkers die hun zorgverzekering hebben afgesloten via het collectieve
zorgverzekeringscontract van Achmea met Zilveren Kruis Achmea, kunnen hun
zorgverzekering (basisverzekering plus aanvullende verzekeringen) voortzetten op
dezelfde voorwaarden zoals die gelden voor medewerkers van Achmea. Deze
pagina 4 van 8
versie 10 mei 2012 DEF
mogelijkheid geldt voor de looptijd van het huidige collectieve contract van Achmea (tot en
met 31 december 2014).
-
Hypotheken: Bij uitdiensttreding eindigt de personeelshypotheekregeling van Achmea en komt
de korting op de hypotheekrente te vervallen. Medewerkers, die op het moment van overgang
gebruik maken van de personeelshypotheekregeling, ontvangen gedurende drie jaar
maandelijks een bruto compensatie ter grootte van de korting die zij op het moment van
uitdiensttreding bij Achmea ontvangen. Als de medewerker voor 1 juni 2015 uit dienst treedt
van Arbo Vitale (of een van de andere Zorg van de Zaak Netwerk organisatieonderdelen),
eindigt de compensatie op dat moment.
10.
Pensioen
Achmea heeft een eigen pensioenregeling die wordt uitgevoerd door Stichting Achmea Pensioenfonds
(SPA) en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ).
De pensioenregeling van Arbo Vitale is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).
Conversie:
De pensioenregeling van Achmea wordt per de uitdiensttredingsdatum beëindigd. Per
indiensttredingsdatum worden de medewerkers deelnemer in de pensioenregeling van Arbo Vitale.
De tot de uitdiensttredingsdatum opgebouwde aanspraken blijven bij SPA/SBZ achter. Deze worden
premievrij gemaakt en geïndexeerd volgens de Achmea pensioenregeling. Er vindt dus geen
collectieve waardeoverdracht plaats.
Vooruitlopend op de formele wijziging van het pensioenreglement heeft het pensioenfondsbestuur
besloten de flexibiliteit voor de gewezen deelnemers (ook wel ‘slapers’ genoemd) te verruimen.
Hierdoor wordt het ook na de overgang naar Arbo Vitale mogelijk om de aanspraken die achterblijven
te vervroegen of uit te stellen.
Gevolgen:
Vanaf indiensttreding bij Arbo Vitale vindt de pensioenopbouw plaats binnen de regeling van Arbo
Vitale. De eigen werknemersbijdrage in de pensioenpremie bedraagt bij Arbo Vitale 9,877% van de
pensioengrondslag (= pensioengevend salaris verminderd met de pensioenfranchise), bij Achmea is
dat 6%.
Compensatieregeling:
Gedurende een periode van 4 jaar, dus tot en met 31 mei 2016, ontvangt de medewerker maandelijks
een compensatie voor het nominale verschil tussen de eigen bijdrage bij Achmea en Arbo Vitale. De
hoogte van het verschil wordt eenmalig vastgesteld op de datum van de overgang en voor elk volgend
jaar met 1% verhoogd. Als de medewerker voor 1 juni 2016 uit dienst treedt van Arbo Vitale (of een
van de andere Zorg van de Zaak Netwerk organisatieonderdelen), eindigt de compensatie op dat
moment.
Medewerkers die op grond van de overgangafspraken in het kader van de invoering van de VPLwetgeving (per 1 januari 2006), een jaarlijkse pensioenstorting ontvangen, ontvangen deze nog tot en
met 2015. Omdat deze storting na datum overgang niet meer in de flexibel pensioenpolis gestort kan
worden, wordt het bruto bedrag met het salaris uitbetaald. Als de medewerker voor 1 januari 2015 uit
dienst treedt van Arbo Vitale (of een van de andere Zorg van de Zaak Netwerk
organisatieonderdelen), eindigt de compensatie op dat moment.
11.
Overige arbeidsvoorwaarden
Relatiebeding:
In de arbeidsovereenkomst van medewerkers die een directe zakelijke relatie hebben met
opdrachtgevers zal het relatiebeding worden opgenomen. Het betreft medewerkers met een
commerciële functie, fee-earners en managers.
pagina 5 van 8
versie 10 mei 2012 DEF
Bijzonder verlofregelingen:
De regelingen voor bijzonder verlof bij Achmea en Arbo Vitale lopen niet ver uiteen en zijn
vergelijkbaar.
Arbo Vitale zal gedurende heel 2012 de bijzonder verlofregelingen van Achmea hanteren. Met ingang
van 1 januari 2013 gelden de bijzonder verlofregelingen van Arbo Vitale.
Verlof voor ouderen:
Vanaf datum overgang gelden de regelingen van Arbo Vitale; reeds gemaakte afspraken worden
gerespecteerd.
Health check:
Vanaf datum overgang is de regeling van Arbo Vitale van toepassing; reeds afgesproken onderzoeken
op grond van de Achmea Vitale regeling worden nog op basis van die regeling uitgevoerd.
Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid (eerste 104 weken):
Vanaf datum overgang geldt de regeling van Arbo Vitale, waarbij aanvulling tot 100% plaatsvindt als
de medewerker voldoet aan de verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter.
Voor medewerkers die op overgangsdatum arbeidsongeschikt zijn blijft de Achmea regeling van
toepassing.
Arbeidsongeschiktheid vanaf het 3e jaar:
De arbeidsongeschiktheidsregelingen (WAO/WIA) worden toegepast conform het wettelijk uit- en
inlooprisico.
Reiskostenvergoeding Woon-Werkverkeer per openbaar vervoer:
Vanaf datum overgang geldt de regeling van Arbo Vitale: de medewerker die kiest voor reizen per
openbaar vervoer ontvangt een volledige vergoeding van een ov-abonnement.
Reiskostenvergoeding Woon-Werkverkeer per eigen vervoer:
Vanaf datum overgang geldt de regeling van Arbo Vitale.
Vergoeding zakelijke reiskosten:
Vanaf datum overgang geldt de regeling van Arbo Vitale (€ 0,28/km).
Leaseregeling:
Vanaf datum overgang geldt de leaseregeling van Arbo Vitale.
Een beperkt aantal medewerkers heeft een arbeidsvoorwaardelijk toegekende leaseauto. Deze
toekenning wordt voortgezet; bij nieuwe aanvraag gelden met uitzondering van de toekenningscriteria
de voorwaarden van de Arbo Vitale regeling.
Overgangsregeling:
Alle medewerkers die op de datum van overgang een leaseauto van Achmea Vitale ter beschikking
hebben mogen de looptijd van het leasecontract uitdienen onder gelijkblijvende voorwaarden (dus
inclusief de eigen bijdrage en inclusief tanken buitenland).
Nieuwe aanvragen vallen onder de leaseregeling van Arbo Vitale.
Indien de medewerker na afloop van het leasecontract binnen de Arbo Vitale regels niet meer in
aanmerking komt voor een leaseauto krijgt hij geen leaseauto meer toegekend. Arbo Vitale is bereid
om onder voorwaarden aan deze medewerkers eenmalig een lening te verstrekken tegen een
rentepercentage dat voor de Belastingdienst acceptabel is (en niet gezien wordt als loon) zodat zij een
privé auto kunnen aanschaffen. Arbo Vitale vergoedt de betaalde rente als een gebruteerd bedrag. De
voorwaarden voor het verstrekken van een lening zijn:
- de hoogte van de financiering is niet hoger dan de binnen de Vitale-leaseregeling geldende
normen
- een op naam gestelde factuur kan worden overlegd.
- het maximaal te lenen bedrag is gelijk aan het op naam gestelde factuurbedrag
- De lening wordt binnen 4 jaar lineair afgelost in maandelijks op het nettosalaris in te houden
bedragen
- Bij einde dienstverband wordt het restant van de lening uiterlijk op de laatste werkdag geheel
afgelost.
pagina 6 van 8
versie 10 mei 2012 DEF
Vaste kostenvergoedingen:
Arbo Vitale kent voor zakelijke kosten een vergoedingsregeling op declaratiebasis. Vanaf datum
overgang geldt de regeling van Arbo Vitale.
Compensatieregeling:
Medewerkers die bij Achmea Vitale een vaste kostenvergoeding hebben ontvangen hiervoor een
eenmalige bruto compensatie ter grootte van 12 maal van hun huidige maandelijkse netto
kostenvergoeding en 24 maal van hun huidige maandelijkse bruto vergoeding.
Deze compensatie wordt bij uitdiensttreding bij Achmea uitbetaald door Achmea.
Studiekostenregeling:
Vanaf datum overgang geldt de regeling van Arbo Vitale. Met ingang van datum overdracht geldt voor
nieuwe aanvragen de regeling van Arbo Vitale. Lopende studieafspraken worden gecontinueerd onder
de Achmea Vitale voorwaarden.
Sabbatical / landurig verlof:
Achmea kent een sabbaticalregeling; Arbo Vitale niet. Vanaf datum overgang geldt de regeling van
Arbo Vitale.
Overgangsregeling:
Afgesproken sabbaticals worden gerespecteerd; de hiervoor geldende Achmea regeling blijft voor
deze gevallen gehandhaafd. Nieuwe verzoeken na overdracht worden niet ingewilligd.
Levensloopspaartegoed:
Opgebouwd levensloopspaartegoed kan, net als binnen Achmea, binnen Arbo Vitale tegen de
wettelijke voorwaarden worden opgenomen.
Overgangsregeling Gratificatie bij pensionering:
Voor een beperkte groep medewerkers geldt een gratificatie van € 700 netto bij pensionering. Deze
regeling blijft voor deze medewerkers ook bij Arbo Vitale van toepassing conform de Achmea regeling.
Kosten registratie en lidmaatschappen:
Vanaf datum overgang geldt de regeling van Arbo Vitale.
Bij Arbo Vitale worden de kosten van de verplichte registraties volledig vergoed.
De kosten van de verplichte opleidingen worden voor 100 % vergoed voor zover gebruik wordt
gemaakt van de door Arbo Vitale aangewezen providers. Wordt gebruik gemaakt van een andere
provider dan betaalt de medewerker de meerkosten
Overgangsregeling:
Lopende trajecten voor registraties en opleidingen worden door Arbo Vitale overgenomen tot
vervolgdatum. Daarna geldt de regeling van Arbo Vitale.
Bedrijfshulpverlening:
Arbo Vitale neemt de de BHV-regeling van Achmea over.
Eenmalige bruto vergoeding
Ter compensatie van de ‘overige verschillen’ is afgesproken dat de medewerkers van Arbo Vitale een
eenmalige vergoeding van € 1.000,- bruto (op basis van fulltime, voor medewerkers met een
parttimedienstverband naar rato) uitbetaald krijgen. Deze compensatie wordt bij uitdiensttreding bij
Achmea met de eindafrekening uitbetaald.
Hardheidsclausule
Onevenredig nadeel
Indien een strikte toepassing van de gemaakte afspraken in een individueel geval tot een situatie leidt,
waardoor de medewerker onevenredig in zijn/haar belangen wordt getroffen, dan zal Zorg van de
Zaak op verzoek van de medewerker een op die individuele situatie toegesneden beslissing nemen.
Een beslissing in dit kader is uitsluitend voorbehouden aan de directie van Zorg van de Zaak.
pagina 7 van 8
versie 10 mei 2012 DEF
Zieke en arbeidsongeschikte medewerkers
In het geval een medewerker langdurig ziek is (eerste 104 weken) of arbeidsongeschikt is (na 104
weken) ten tijde van de overgang, is het volgende van toepassing.
Als re-integratie in de eigen werkzaamheden die vanuit Achmea overgaan naar Zorg van de Zaak, op
grond van de vastgestelde belasting en belastbaarheid door de bedrijfsarts niet mogelijk is of om
andere redenen in redelijkheid niet van de betrokken langdurige zieke/arbeidsongeschikte
medewerker kunnen worden gevergd en bij Zorg van de Zaak geen mogelijkheden zijn om te reintegreren in passende werkzaamheden, kan de medewerker verzoeken om niet mee over te gaan
naar Zorg van de Zaak en dus in dienst te blijven van Achmea. Achmea en Zorg van de Zaak zullen
hierover in goed overleg een besluit nemen, waarbij het oordeel van de betrokken bedrijfsarts/arbodeskundige nadrukkelijk wordt betrokken.
pagina 8 van 8
versie 10 mei 2012 DEF
Download