Voorlichting aan leerlingen en ouders

advertisement
Titel
Datum vaststelling
Beheer & verspreiding
Voorlichting leerlingen,
ouders/voogden
Juni 2015
Beleidsadviseur ARBO
Versie
1.0
Inleiding
Leerlingen en hun ouders of voogden zijn lid van Attendiz. Het is voor hen van belang dat zij weten
wat zij van school mogen verwachten en wat de school van hen verwacht. Voorlichting van school
over het schoolveiligheidsbeleid helpt de wederzijdse verwachtingen te verduidelijken.
Er bestaat hiertoe een wettelijke verplichting vanuit:
Wetgeving
Arbowet
WPO
WEC
Artikel
art. 3, 5 en 10
art. 13
art. 22
Doelstelling
Alle ouders/voogden en leerlingen worden voortdurend geïnformeerd over het veiligheidsbeleid
voor derden en schoolveiligheidsbeleid inzake agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele
intimidatie en homo-intimidatie.
Toepassingsgebied
- Alle ouders/voogden, leerlingen en medewerkers zijn geïnformeerd over het
schoolveiligheidsbeleid via de website en de schoolgids.
- Tijdens het verblijf van derden in het schoolgebouw is de werkgever verantwoordelijk voor het
voorkomen en beheersen van de veiligheid en gezondheidsrisico's
Werkwijze
- Via de website van Attendiz én de scholen en de schoolgidsen krijgen ouders/voogden
en leerlingen informatie over wat de school praktisch doet op het gebied van voorkomen en
beheersen van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en homo-intimidatie;
ook ten aanzien van onderwijspersoneel.
- Periodiek krijgen ouders/voogden en leerlingen voorlichting over schoolveiligheidsbeleid,
gedragsregels, etc. bijvoorbeeld als onderdeel van een open dag, introductiedag of ouderavond.
- Leerlingen, ouders en medewerkers weten dat de scholen van Attendiz een nul-tolerantiebeleid
voeren inzake ongewenste omgangsvormen ten aanzien van/met personeel.
- De plaatsen die gevaren voor derden opleveren zijn gemarkeerd en afgeschermd. Indien mogelijk
is de toegang afgesloten
- In de RI&E wordt aandacht gegeven aan het onderwerp "veiligheid van derden"
- Een bezoekers registratielijst bijhouden (ook wie vertrekt) is verplicht, zodat altijd bekend is wie
in het schoolgebouw aanwezig is.
Controle en borging
- De schooldirecteuren brengen het veiligheidsprotocol onder de aandacht van het personeel,
derden en ouders door het veiligheidsprotocol te publiceren op de website van de school. De
divisie-coördinatoren Arbo controleren dit.
1/2
-
De divisie-coördinatoren Arbo hebben 1x per jaar een (telefonisch) afspraak met de
schooldirecteuren om de ervaring met de protocollen te bespreken en eventueel bij te stellen.
De divisie-coördinatoren Arbo inventariseren 1x per jaar de incidenten op de scholen om indien
nodig veiligheidsbeleid aan te passen.
De divisiecoördinatoren-Arbo rapporteren 1x per jaar aan beleidsmedewerker Arbo.
Schoolveiligheid en voorlichting is onderdeel van de jaarlijkse Arbo-rapportage.
Het jaarverslag wordt besproken in kern-MT en GMR.
- Het schoolveiligheidsbeleid is onderdeel van de interne audits.
Bijlagen
Schoolveiligheid Attendiz
Incidentenregistratie
Klachtenregeling op de website van Attendiz
Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
2/2
Download