`Studeren met een beperking in Hoger Beroepsonderwijs? Op zoek

advertisement
Studeren met een beperking in het
Hoger Beroepsonderwijs?
Op zoek naar mogelijkheden!
6 mei 2013
Verder studeren mogelijk?
Handvaten?
Waar kan ik op inzetten?
• Overgang naar hoger onderwijs
• Een inclusief beleid
• Een toegankelijke opleiding
• Overgang naar werk
Overgang naar hoger onderwijs
• Informatie
• Waarderende aanpak
• Toegankelijkheid
Waar kan ik op inzetten?
• Overgang naar hoger onderwijs
• Een inclusief beleid
• Een toegankelijke opleiding
• Overgang naar werk
Een beleid voor inclusie
• Diversiteitsbeleid
• Inschrijvingsbeleid
• Vorming
Waar kan ik op inzetten?
• Overgang naar hoger onderwijs
• Een inclusief beleid
• Een toegankelijke opleiding
• Overgang naar werk
Een toegankelijke opleiding
Universal Design
Universal Design for Learning
Herkenningsnetwerk
Affectief netwerk
Strategisch netwerk
Wat?
Waarom?
Hoe?
Herkennen en opnemen
van informatie
Evalueren en prioriteiten
stellen
Plannen, uitvoeren en
monitoren
Universal Design for Learning
Principe 1:
Informatie aanbieden
Principe 2:
Actie en Expressie
Principe 3:
Betrokkenheid
www.siho.be/udl
Redelijke aanpassingen
Aanpassingen die in een concrete
situatie de onaangepaste omgeving
voor een persoon met een
beperking
zo
veel mogelijk
neutraliseren.
Redelijke aanpassingen
Wettelijk kader
• Decreet 10 juli 2008 houdende een
kader voor het Vlaamse gelijkekansenen gelijkebehandelingsbeleid
• VN-verdrag voor gelijke rechten voor
personen met een handicap, juli 2009
• Weigeren van redelijke aanpassingen is
discriminatie
Criteria voor een redelijke aanpassing
• Ze is doeltreffend
• Ze laat een evenwaardig gebruik toe
• Ze laat in de mate van het mogelijke
zelfstandigheid toe
• Ze garandeert de veiligheid en
respecteert de waardigheid van de
persoon met een beperking
Waar kan ik op inzetten?
• Overgang naar hoger onderwijs
• Een inclusief beleid
• Een toegankelijke opleiding
• Overgang naar werk
Overgang naar werk
• Eerlijke dialoog bij de
start en tijdens de
opleiding
• Stage als kans
• Recht op redelijke
aanpassingen geldt
ook bij werk
Verder studeren mogelijk?
mede dankzij jullie!
Meer informatie?
• E: [email protected]
• T: 0032 473 59 09 72
• www.siho.be
http://www.facebook.be/steunpuntinclusie
fhogeronderwijs
• http://twitter.com/SIHO_Tweets
Download