Doorstroom van groep 2 naar groep 3

advertisement
BASISSCHOOL LEEVE
VASTGESTELD BELEID
Datum akkoord team:
Datum akkoord MR:
31-01-2011
11-04-2011
BELEIDSTHEMA
DOORSTROOM VAN GROEP 2 NAAR GROEP 3
DOELSTELLING
Het vastleggen van de concrete stappen die genomen worden bij de besluitvorming om een leerling
wel of niet door te laten stromen van groep 2 naar groep 3.
BETROKKENEN
Ouders, leerkrachten, intern begeleider, directie.
CONTEXT
De overgang van een leerling van groep twee naar groep drie heeft tegenwoordig niet zozeer meer te
maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt.
De school kijkt met name naar de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Het
oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de
concentratie/ spanningsboog. De toetsen vallen onder het beleid van de school.
Veel scholen hanteren nog wel een leeftijdsgrens voor de overgang naar groep 3. Die leeftijdsgrens
komt voort uit een regeling voor de overgang van de kleuterschool naar de lagere school die tot 1985
bestond. Volgens die regeling moest een kleuter vóór 1 oktober zes jaar zijn om naar de lagere school
(nu dus groep drie) te kunnen gaan. In 1985 zijn de kleuterschool en de lagere school samengevoegd
tot de basisschool en sindsdien is de datum van 1 oktober afgeschaft.
De inspectie stelt de school de vraag of per individuele leerling de overgang naar groep drie bekeken
wordt, los van de geboortedatum. Elke school moet bevorderen dat de verblijfsduur van een leerling
in het basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt.
PROTOCOL
Een leerling stroomt in principe door van groep 2 naar groep 3 als hij/zij op 1 oktober van het
kalenderjaar van overgaan 6 jaar is.
Er is b Er is enige bandbreedte in de doorstroom van leerlingen die tussen 1 oktober en 31 december zes jaar
worden in het kalenderjaar van overgang.
Criteria daarbij zijn: dat de leerling voldoet aan de gestelde doelen groep twee en dat deze leerling in
sociaal- emotioneel opzicht en wat betreft kring- en werkgedrag rijp is voor een overgang naar groep
drie.
De ins
Instrumenten die daarbij gehanteerd worden zijn:
- Ten aanzien van de leeftijd: de leerlingadminstratie
- Ten aanzien van de gestelde doelen groep 2: Schatkist/ Cito/ Pravoo/ fonemisch bewustzijn.
Binnen Schatkist wordt nagegaan of de tussendoelen beginnende geletterdheid en gecijferdheid
worden beheerst ,d.m.v observatie en registratie.
Schatkist wordt op het onderdeel fonologisch en fonemisch bewustzijn ter aanvulling wordt de map
fonemisch bewustzijn van het CPS gewerkt.
Eind groep 1 wordt bij de leerling de toets voorbereiding fonemisch bewustzijn afgenomen/ midden
groep 2 en eind groep 2 wordt de leerling de toets fonemisch bewustzijn afgenomen.
Verder worden in januari en juni de CITO kleutertoetsen, Cito taal en rekenen voor kleuters
afgenomen.
Binnen het leerlingvolgsysteem van Pravoo worden de scores bij de onderdelen taal/ motoriek/
zintuiglijke ontwikkeling/ hoeveelheid/ordenen eruit gelicht.
- Ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling:
De peilpunten uit het leerlingvolgsysteem Pravoo, nl.: Kringgedrag/ werkgedrag worden eruit gelicht.
Viseon; sociaal-emotioneel volgsysteem binnen CITO ingevuld in november en april.
- In zijn algemeenheid:
Indien nodig en beschikbaar, externe onderzoeksgegevens.
Er vindt in maart/ april afstemming plaats met de ouders
In mei neemt de directie in afstemming met de IBer en de leerkracht een definitief besluit en deelt dit
mee aan de ouders.
Verlenging kleuterperiode
Indien dit noodzakelijk geacht in het belang van de kleuter adviseert de school ouders/verzorgers hun
kind nog een jaar in groep 2 te houden. Hiervoor geldt de procedure als omschreven in het “Protocol
Doubleren’
Vervroegd naar groep 3
Op BS Leeve is er voor de leerlingen van groep drie één startmoment, dat is aan het begin van het
schooljaar.
Dat betekent dat er geen tussentijdse instroom momenten zijn voor leerlingen.
Wel komt het voor dat leerlingen al in groep 2 een start maken met leerstof uit groep 3. Hierbij moet
gedacht worden aan aanvankelijk lezen en rekenen. Dit gebeurt altijd in overleg met
ouders/verzorgers.
In dat geval wordt de leerstof aangeboden conform de werkwijze en methoden in groep 3. Bij de
definitieve overgang naar groep 3 wordt daarbij een ononderbroken leerlijn gegarandeerd.
Download