HGPD formulier

advertisement

KindanteKwadrant
p/a Valkstraat 2
6135GC Sittard
Onderwijsloket
 06-33565966
@ [email protected]
HANDELINGSGERICHTE PROCESDIAGNOSTIEK
Datum consultatie-gesprek:
Datum start traject:
Ingevuld door:
Functie:
P.A.B.-er
BETREFFENDE
Naam:
Geboortedatum:
Groep:
Groepsverloop:
Leerkrachten:
School:
Straat:
Plaats:
Telefoon:
Directeur:
Intern Begeleider:
VRAAGSTELLING
Korte situatiebeschrijving en vragen:
Van wie zijn de vragen?:
Wat is er al ondernomen en met welk resultaat?:
Wat is jouw hulpvraag? Wat zou je graag veranderd willen zien?
Hoe voel jij je het beste geholpen?
Wanneer is dit consultatiegesprek voor jou geslaagd?
LEERLING
Risico’s en belemmerende
Factoren
Minnen
Beschermende en
compenserende factoren
Plussen
d.d.
1
Mogelijke acties
Onderwijsbehoeften
Kansen

Lichamelijk
Ziekteverzuim
Ziektes/gezondh
Zintuigel.prob.
Motor. Beperk.
Moto. Comp.
Vitaliteit
Srortieve vaard.
d.d.
Sociaal emotionele ontwikkeling: Sociaal emotionele ontwikkeling: Sociaal emotionele
ontwikkeling:
Welbevinden:
Welbevinden:
Contact met medeleerlingen:
Contact met medeleerlingen:
Welbevinden:
Contact met
medeleerlingen:
Samenwerken:
Samenwerken:
Gedrag
Samenwerken:
Soc.Vaardigh. in
omgang met
anderen.
Communic. Vaar
Samenwerk.
Vaa
Zelfvertrouwen
Aanpassing.vem
Emotion. Stabil
Omgaan met
frust.
Incasser.verm.
Diagnose(s)
Welbevinden op
school
d.d.
Leren
Contact met leerkracht:
Contact met leerkracht:
Contact met
leerkracht:
Werkgedrag:
Motivatie:
Concentratie:
Opname (verlengde)instructie:
Zelfstandig werken:
Werktempo:
Geheugen:
Werkgedrag:
Motivatie:
Concentratie:
Opname (verlengde)instructie:
Zelfstandig werken:
Werktempo:
Geheugen:
Leerbaarheid:
Informatie verwerking:
Leerbaarheid:
Informatie verwerking:
DSM-IV-classifiscatie:
AS I :
DSM-IV-classifiscatie:
AS I :
2
Werkgedrag:
Motivatie:
Concentratie:
Opname
(verlengde)instructie:
Zelfstandig werken:
Werktempo:
Geheugen:

-Leerbaarheid
-Intel. Niv.
-Leersijlen
-Metacognitie
Schoolprestaties
-Werkhouding
(direct / indir.)
-Ordeningsverm.
Prestatiemotieati
e / faalangst
-Basistempo
Leerstoornis(dys
-Leergedrag v.d.
lln.:strategie,
taakgedrag en
taakbeleving
BINNEN
SCHOOL
d.d.
AS II :
AS III :
AS IV:.
AS V : GAF-score
AS II :
AS III :
AS IV:.
AS V : GAF-score
Leerresultaten(juni 2013)
Technisch lezen:
AVI
DMT
Leestempo
Begrijpend lezen:
Woordenschat:
Cito Spelling:
Cito Rekenen:
Leerresultaten(juni 2013)
Technisch lezen:
AVI
DMT
Leestempo
Begrijpend lezen:
Woordenschat:
Cito Spelling:
Cito Rekenen:
Technisch lezen:
Begrijpend lezen:
Spelling:
Rekenen:
Zaakvakken:
Overige:
Technisch lezen:
Begrijpend lezen:
Spelling:
Rekenen:
Zaakvakken:
Overige:
Technisch lezen:
Begrijpend lezen:
Cito Spelling:
Cito Rekenen:
Technisch lezen:
Begrijpend lezen:
Cito Spelling:
Cito Rekenen:
Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Leraar
-doceerstijl
-pedag. Stijl
-waard. / norm.
-kindger./leerst.
-sterke kanten
-gevoel. Bij bep.
Lln.
-duo-baan
-klassenass.
3
Mogelijke acties

d.d.
Groep
-groepsgrootte
-aard lln.probl.
-houding groep
t.o.v. lln.
-competitieve
sfeer
-sociale sfeer
-accept. verschil
-veel eig.verant
d.d.
School
-roosters
-gebouw situai.
-invloed schoolregels
-extra hulp
-zorgsyst. school
-afstem.zorgkete
-afstem.ouders
BUITEN
SCHOOL
d.d.
Risico’s en belemmerende
factoren
Beschermende en
compenserende factoren
Gezin
-Bijzonderheden
-mate van
stimuleren van
ouders
- huiswerk
-samenwerking
-vertrouwen
-erfl. belast.
d.d.
Vrije tijd
-invloed buurt
-clubs
-contact
leeftijdgenoten
-ondernemend
d.d.
Zorg
-Hulp van
jeugdzorg
-andere prof.
Voorzieningen
-Zorgadviestrajecten (ZAT)
4
Mogelijke acties

INZICHT
Voorlopige verklaring van de situatie
Vanuit de kindfactoren:
Vanuit interactie / afstemming leerkracht:
Vanuit interactie / afstemming omgeving:
UITZICHT
Perspectief op lange termijn (Is er gezien het perspectief geen OPP nodig?)
d.d.
Doelen op korte termijn
d.d.
Vanuit het kind (eigenaarschap):
Vanuit opbrengsten (vaardigheden en resultaten):
Vanuit de leerkracht:
Vanuit de verdere omgeving:
Handelingsafspraken (passend bij de onderwijsbehoeften en/of begeleidingsbehoeften):
Handelingsafspraken
Doelen, mogelijkheden op lange termij
5

Handelingsvoorstellen / handelingsafspraken
-Welke acties worden ondernomen?
-Op welke manier?
-Wanneer?
-Door wie?
-Wanneer wordt het resultaat geëvalueerd? (Maak een besprekingsrooster)
Datum:
Actie
Wie
6
Evaluatie
Download