kennismaking powerpoint groep 8 2015

advertisement
Welkom in groep 8
Kennismakingsavond
8 september 2015
Werken in de groep
• Regels en afspraken
 Samen regels gemaakt die passen bij de schoolregels
 Belangrijk: respect voor elkaar, goede werkhouding, veilig op
school voelen.
 Klassenvergadering: verantwoordelijkheid
 Kanjer training: Bevorderen van zelfvertrouwen - versterken
van sociale vaardigheden – beheersing verschillende
oplossingsstrategieën – bewustwording van eigenheid.
Ouders worden ook uitgenodigd voor de cursus.
 ‘Knijpers’ perfect leergedrag: gericht op goede werkhouding.
(zelfstandig, actief, gericht op lesdoel) 
 Wangedrag? Na 3 x ‘probleem’ gesprek met ouder.
 Pestprotocol
• Kleine groep:





Gelaagde instructie
zelfstandig werken
Uitgestelde aandacht
Stoplicht
Vragenkaartjes
Werken in de groep
Rooster:


















5 x p.w. Rekenen (wiz wijs)
4 x p.w Taal (Taal in Beeld)
Tussentijds extra woordenschat
3 x p.w. spelling, ook werkwoordspelling!
2 x p.w. begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)
2 x p.w. Engels
2 x wereld oriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs)
Elke 3 weken nieuw onderwerp.
Dagelijks technisch lezen in eigen boek
2 x p.w. technisch lezen (Estafette)
2 x p.w. creatieve vorming: tekenen, handarbeid, muziek
Of kanjer training
Dagelijks Trefwoord
2 x p.w. gym
P.O.P tijd: eigen persoonlijke ontwikkeling.
extra aandacht aan:
Studievaardigheden (omgaan met informatiebronnen)
Cito- training (vraagstelling oefenen)
Cito eindtoets in april
Huiswerk
• Elke week:
 Nieuwsbegrip XL: digitaal. ‘Woorden’ De andere tekst wordt in de klas
gedaan.
 Studievaardigheden: oefenen lezen van informatiebronnen en kunnen
interpreteren.
 Rekenen: extra inoefening.
 Helpen? Ondersteunen, maar geen nieuwe (andere) strategieën
aanleren.
•
Daarnaast:









Leerwerk voor de W.O. vakken
Leerwerk Engels toets
Topografie toetsen
Extra huiswerk
2 boekbesprekingen
2 spreekbeurten
2 werkstukken
1 nieuwskring
Zelf oefenen! www.leestrainer.nl
• Ieder dag agenda + huiswerk map mee
• Kinderen leren met agenda werken
Werken in/buiten de groep
•
Bijzondere activiteiten

In Groep 7/8 worden we vaak gevraagd om mee te doen aan
extra activiteiten, we nemen regelmatig deel aan deze extra’s,
maar dit gaat niet onbeperkt.







Bezoekjes voortgezet onderwijs
Techniek activiteiten
Kinderpostzegels
Lessen van bedrijven enz..
Dok (bibliotheek)
Vak (kunstzinnige vorming)
Voortgezet onderwijs bezoeken


Groep 8 Kamp
Groep 7 Schoolreisje
Leerlingzorg
• In de groep
 Niveaugroepen: verlengde instructie groep, basisgroep, plusgroep
 Lesgeven op maat
 kijken naar onderwijsbehoeften; kind gesprek met doelen stellen.
Op basis daarvan P.O.P
 coöperatieve werkvormen (leren met elkaar en van elkaar)
• Buiten de groep
 Intern begeleider
 Handelingsplannen, speciale behoeftes worden in de kleine groep
uitgevoerd.
 Zorgmanager
Toetsing en rapportage
•
Toetsen



Citotoetsen: rekenen, spelling, werkwoordspelling, woordenschat,
AVI (tekst lezen), DMT (woordjes lezen) begrijpend lezen
Methodegebonden toetsen: rekenen, spelling, technisch lezen,
Topografie, W.O., Engels
Groep 8: Cito eindtoets: april 2015
Naar het V O
apportage
Tijdpad:
Eind oktober 2015:
Eind november:
Januari:
Begin februari:
Februari / maart:
Eind april:
informatie avond op de Cornelis Musius over
het Voortgezet Onderwijs
voorlopig advies
open dagen Voortgezet onderwijs
rapport 1 en definitief advies
inschrijven nieuwe school
Centrale eindtoets.
 Met de kinderen open dagen bezoeken!
 School zoeken die het beste bij uw kind past.
 We doen niet mee aan de beroepen carrousel.
 Advies wordt gegeven vooraf de Cito eind toets.
Omgang ouders - school
• Ouderbetrokkenheid:
• Samen werken aan een leuke schooltijd.
• Gedeelde verantwoordelijkheid.
• Met elkaar dezelfde doelen nastreven
•
•
•
•
•
Betrokkenheid door:
toon interesse in uw kind, vraag hoe het op school gaat.
Problemen bespreekbaar maken
Neem gerust contact op met de leerkracht.
De school neemt altijd contact op indien nodig.
• Ouderhulp: graag!
Algemene informatie
• Bij afwezigheid
 Telefoon: 015-2568365
 Mail: [email protected]
 Te laat komen: wordt genoteerd
 Na 3 x te laat nablijven.
 Ouders worden gebeld als het te vaak voorkomt.
•
•
•
•
Website: vragen / mededelingen / nieuwtjes
Facebook: oproepjes
Schoolkalender: alle data
Informusie: belangrijke info
Download