Toelichting OKR 2015/2016

advertisement
Toelichting op het Onderwijskundig Rapport
* = deze velden bent u verplicht in te vullen.
Mocht u bepaalde zaken schriftelijk willen toelichten, maar is de daarvoor aangegeven ruimte te klein,
dan kunt een nieuwe pagina toevoegen. Niet op achterzijden van bestaande pagina’s schrijven, omdat
deze bij kopiëren wegvallen.
Voegt u een nieuwe pagina toe, dan moet u dit op de voorkant in de betreffende tabel aangeven.
Pagina 1
Tabel bijzonderheden:
Hier kunt u in kernwoorden eventuele bijzonderheden met betrekking tot deze leerling aangeven. Bijvoorbeeld
heeft hij/zij een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie, heeft de leerling een REC- indicatie of leerlinggebonden
financiering, voor bijvoorbeeld cluster 2, 3 of 4. Bij overig kunt u aangeven of er andere bijzondere zaken zijn
bijvoorbeeld dat de leerling vanwege een taalachterstand moeite heeft met Nederlands.
Pagina 2
Schoolloopbaan:
U ziet 8x2 hokjes. De bedoeling is dat u de schoolloopbaan van de leerling aangeeft. Bij een leerling die
gedoubleerd heeft in groep 4 vinkt u bijvoorbeeld aan:
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
88
Basisonderwijs
In het speciaal (basis) onderwijs wordt meestal met andere groepsnamen gewerkt. Dit kunt u zelf aangeven.
Typering van de groep/groepsprofiel:
Hier dient u aan te geven wat de groepssamenstelling was van de schoolverlatersgroep en hoe de groep was.
Denk aan: groepsgrootte, verhouding jongens/meisjes, mogelijke leerkrachtwisselingen, leer- en/of
gedragsproblemen in de groep.
Pagina 3
Schooladvies:
Hier dient u aan te geven (aub één keuze) welke vorm van voortgezet onderwijs u als school adviseert.
Pagina 4
Leerlingkenmerken leerontwikkeling, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren:
Het voortgezet onderwijs krijgt d.m.v. deze items een beeld van het functioneren van de leerling. U schetst een
beeld van de leerling zoals hij/zij gedurende het afgelopen schooljaar heeft gefunctioneerd.
De items alleen aanvinken als zij van toepassing zijn op de leerling. Wanneer ze niet van toepassing zijn, vinkt u
niets aan.
Een item kan positief werken voor de leerling: dit kan compenserend werken. Als leerkrachten in het voortgezet
onderwijs van deze eigenschap gebruik maken, is de kans op succeservaringen met de leerling groter.
Een item kan een aandachtspunt zijn voor zorg in het voortgezet onderwijs; bijvoorbeeld spelling- of
motivatieproblemen. Hier moet in het voortgezet onderwijs rekening mee worden gehouden. In de daarvoor
bestemde ruimte aan de rechterkant kunt u de aangevinkte items toelichten.
Toelichting op onderwijskundig rapport Algemeen Deel en bijlage ‘Zorg/LWOO/PrO’
Pagina 1 van 2
Pagina 5
Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn:
Overlijden
Langdurige / ernstige ziekte
Relatieproblemen ouders / kinderen
Verhuizingen
Financiële problemen
Oorlogsgeweld
Pagina 6
Onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren:
Als ouders niet willen dat gegevens/rapportages bekend worden, is het voor de school voor voortgezet onderwijs
toch van belang te weten wat er onderzocht is en wat daar de aanleiding toe was.
Speciale begeleiding op leergebied:
Hier wordt elke vorm van extra hulp bedoeld. Dit kan zijn: RT, extra instructie, aangepast programma, extra
begeleiding vanaf groep 1 tot heden.
Beschrijving van de problemen
Wanneer mogelijk kan hierbij verwezen naar handelingsplannen etc.
Pagina 7 en 8
Beschrijving van de problemen
Wanneer mogelijk kan hierbij verwezen naar handelingsplannen etc.
Pagina 9
Ondertekening:
Handtekening contactpersoon verplicht.
Ouders moeten het Onderwijskundig Rapport hebben ingezien voordat het opgestuurd wordt naar het voortgezet
onderwijs.
Zienswijze Ouders/Verzorgers
Deze hoeft alleen te worden ingevuld en meegestuurd te worden bij een aanvraag voor Praktijkonderwijs.
Extra informatie voor zowel ouders als leerkrachten is te vinden op de website van het Onderwijsloket
(www.pvow.nl).
Toelichting op onderwijskundig rapport Algemeen Deel en bijlage ‘Zorg/LWOO/PrO’
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards