Groep 8 - Veldhuizerschool

advertisement
Informatiebrief
Groep 8
2016-2017
Dit schooljaar start uw zoon of dochter in groep 8. Alweer het laatste jaar bij ons op school.
Op maandag en dinsdag geeft juf Renate Bax les en op donderdag en vrijdag juf Jennieke
Simonse. De woensdag zijn we er om de week.
Godsdienstonderwijs
Op maandag leren we een psalm. We volgen hierin de lijst voor kerk en school. Op maandag
wordt de psalm (van de week daarvoor) gezongen. U kunt de psalm thuis met uw kind
oefenen (bijv. met behulp van www.psalmboek.nl). Op dinsdag, woensdag en donderdag
wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld. Op vrijdag krijgen de kinderen kerkgeschiedenis.
Rekenen
We rekenen met de methode ‘Wereld in getallen’. De volgende zaken komen aan de orde:
- kommagetallen
- rekenen met procenten
- rekenen met breuken
- visueel ruimtelijk redeneren
- werken met inhoudsmaten (liter, deciliter, centiliter en milliliter)
- tabellen en grafieken
- verhoudingen
Taal
We gebruiken voor taal de methode ‘Taal Actief’.
De leerstof van Taal Actief is opgebouwd rond vier aspecten:
 Luisteren/spreken/discussiëren
 Stellen
 Taal verkennen
 Woordenschat
Spelling
Per drie weken krijgen de kinderen 3 spellingscategorieën aangeboden. In deze drie weken
oefenen we deze categorieën op veel verschillende manieren en vindt er ook twee keer een
dictee plaats.
Ook dit jaar wordt er gewerkt aan werkwoordspelling. De werkwoordspelling komt in de
dictees terug en zal ook in het huiswerk meegenomen worden.
Schrijven
In groep 8 gaan we verder met voortgezet schrijven. Hiermee bedoelen we tempotraining,
eigen tekst schrijven en overschrijven. Er zullen nog wel oefeningen zijn die teruggrijpen
naar het basisschrijven.
Lezen
Naast het lezen van de boeken uit de klassenbibliotheek hebben we ook begrijpend lezen.
We gebruiken hiervoor de methode Grip op lezen! Elke week is er een klassikale les (met
instructie).
Studievaardigheden
In groep 8 oefenen we extra op studievaardigheden. We gebruiken hiervoor de methode
‘Blits’. De volgende onderdelen worden hierin behandeld: kaartlezen, schema’s tabellen en
grafieken lezen, studieteksten, informatiebronnen.
Engels
Voor Engels gebruiken we de methode “Take it Easy”. Een aantal punten waarom wij werken
met deze methode:
 Leerlingen doorlopen de lesstof via thematische filmpjes en afwisselende
opdrachten.
 Door herhaling van gesproken tekst, liedjes, karaoke en spel worden de leerlingen
spontaan betrokken in het zelf spreken van Engels.
 De Engelse taal wordt aangeboden in een zinvolle context: spontane taalverwerving.
 Alle opdrachten worden visueel én auditief aangeboden, ook de oefeningen uit het
werkboek.
Aardrijkskunde
Met aardrijkskunde werken we met de methode “Meander”. Thema’s die aan bod komen
zijn:
 Water
 Werk en energie
 De aarde beweegt
 Streken en klimaten
 Allemaal mensen
Door deze hoofdstukken heen komt ook het onderwerp topografie aan bod.
We richten ons hierbij op landen buiten Europa.
Geschiedenis
We werken uit de methode “Brandaan”. Kenmerkend voor deze methode is dat je klassikale
lessen hebt, maar er is ook ruimte voor zelfstandige opdrachten. De lesstof van geschiedenis
wordt chronologisch aangeboden. We starten met de Gouden Eeuw en eindigen bij het
heden.
Natuur en techniek
De methode die voor dit vak gebruikt wordt heet ‘Argus Clou’. Deze methode daagt
kinderen uit om aan de hand van waar gebeurde onderwerpen de wereld om hen heen te
ontdekken en te leren begrijpen. De vakgebieden techniek, biologie en natuurkunde zijn
gelijk verdeeld over de methode. De methode daagt de kinderen uit om te ontdekken en te
onderzoeken.
Muziek en drama
De muzieklessen worden voor een groot deel gegeven aan de hand van de methode “Muziek
moet je doen”. We wisselen deze lessen af met lessen drama. Natuurlijk gaan we ons dit jaar
ook voorbereiden op een spetterende musical. Het resultaat mag u aan het einde van dit
schooljaar komen bekijken.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We werken met de methode, “De Vreedzame school!”. De vreedzame school ziet de klas en
de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en
waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn.
Thema’s die aan de orde komen zijn:
- Wij horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
- We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
- We hebben oog voor elkaar – communicatie
- We hebben hart voor elkaar – gevoelens
- Democratisch ABC
- Afscheid nemen
Gym
Op dinsdagmiddag hebben we gym. De kinderen
moeten op deze dag hun gymkleding en gymschoenen
meenemen. De kinderen mogen om 12.00 uur vanuit
de gymzaal direct naar huis.
Huiswerk
De kinderen krijgen voor elke dag huiswerk mee. We
bouwen dit langzaam op. Voor sommige kinderen is dit
geen enkel probleem. Andere kinderen kunnen
misschien wat hulp gebruiken bij de planning. Hier
gaan we op school ook mee aan de slag. De kinderen
schrijven het huiswerk in hun agenda en het blijft ook
de hele week op het bord staan. Als ouder kunt u op de website het huiswerk zien staan in
de agenda van onze groep. Denkt u er ook aan een rustige plek voor uw kind te creëren
zodat hij of zij ongestoord kan werken?
Eerder ontving u de inloggegevens van Ambrasoft. Hiermee kan uw zoon of dochter thuis
oefenen met verschillende vakken. Mocht uw zoon of dochter zich vervelen… dan is het
oefenen van de tafels zeker geen overbodige luxe ;-) Het kan zijn dat u de inloggegevens
kwijt bent. Stuur in dat geval gerust een mailtje. Dan kunnen we u een nieuwe code
toesturen.
Extra
Het wordt een bijzonder jaar. Het laatste jaar op de Veldhuizerschool. Met veel leuke en ook
spannende gebeurtenissen. Dit jaar maakt u een keuze voor het vervolg onderwijs van uw
kind. We zullen dit traject samen met u ingaan. Hierbij kijken we niet alleen naar de
behaalde cijfers. Voor ons is het ook erg belangrijk om te kijken naar de kinderen zelf. Hierbij
letten we op de werkhouding, het sociaal welbevinden, motivatie, interesses, etc. We gaan
hier graag met u over in gesprek.
Graag geven wij u door middel van onderstaan overzicht door wat voor activiteiten en
bijzonderheden er door het jaar heen op het programma staan.
September
Oktober
November
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
 27 en 29 september: Voorlopig adviesgesprekken
 12,13,14 oktober: Schoolkamp
 Informatie over Open Dagen van VO scholen bekend, ouders
ontvangen hierover bericht
 Open dagen Voortgezet Onderwijs
 24 en 26 januari: Definitieve adviesgesprekken
 Seksuele voorlichting
 Starten met oefenen Centrale Eindtoets, thuis en in de klas
 Inschrijfformulieren VO inleveren
 Na voorjaarsvakantie: Starten met Musical
 1 maart: alle aanmeldingen voor het VO moeten binnen zijn op de
verschillende scholen
 18,19,20 april: Centrale eindtoets
 Na de meivakantie krijgen we de uitslag van de Eindtoets binnen
 VHS – college
 4 juli: Musical voor belangstellenden
De kinderen zijn ‘s middags vrij
 5 juli: Afscheidsavond voor leerlingen en ouders
De kinderen zijn ’s morgens vrij. ’s Middags hebben we
slotmiddag.
 6 juli: Groep 8 is vrij. Om 9.00 uur beginnen we met het opruimen
van de rommel van de afscheidsavond.
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
Renate Bax en Jennieke Simonse
Download