Formulier: mededeling van overdracht / overgang aan de Dienst

advertisement
WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT
Artikel XI.50
KB van 2 december 1986
Artikel 33 bis
KONINKRIJK BELGIE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE
ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCHE REGLEMENTERING
DIENST VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
MEDEDELING VAN OVERDRACHT / OVERGANG
Ondernemingsnummer
/rijksregisternummer:
I. INDIENER
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Stad:
Faxnummer:
Land:
E-mail
De indiener is:
ERKEND OF BEKEND OCTROOIGEMACHTIGDE / GROEPERING VAN GEMACHTIGDEN
Nummer
ADVOCAAT
HOUDER
Referentie van de correspondent (maximaal 15 tekens)
II. VOORWERP VAN DE OVERDRACHT/OVERGANG
De overdracht / overgang heeft als voorwerp:
Type (1)
Indieningsnummer
Indieningsdatum
Publicatienummer
De overdracht / overgang doet een situatie van mede-eigendom ontstaan:
JA
De overdracht / overgang betreft meer dan 10 eigendomstitels (cfr. Bijgevoegde tabel)
(1) BE = (aanvraag van) een Belgisch octrooi
EP = het Belgische gedeelte van een Europees octrooi
CCP = een (aanvraag voor) aanvullend beschermingscertificaat
Datum van verlening
NEE
III.
TYPE OVERDRACHT / OVERGANG
Verkoop
Verandering van adres
Successie
Verandering van naam of benaming
Fusie
Verandering van juridische vorm
Andere:
IV. HOUDERS VOOR DE OVERDRACHT / OVERGANG
Naam / Benaming:
Adres:
Stad:
Land:
Ondernemings- / rijksregisternummer:
Naam / Benaming:
Adres:
Stad:
Land:
Ondernemings- / rijksregisternummer:
Naam / Benaming:
Adres:
Stad:
Land:
Ondernemings- / rijksregisternummer:
De andere houders worden vermeld in rubriek VI.
V. HOUDERS NA DE OVERDRACHT / OVERGANG
Naam / Benaming:
Adres:
Stad:
Land:
Ondernemings- / rijksregisternummer:
Naam / Benaming:
Adres:
Stad:
Land:
Ondernemings- / rijksregisternummer:
Naam / Benaming:
Adres:
Stad:
Land:
Ondernemings- / rijksregisternummer:
De andere houders worden vermeld in rubriek VI.
VI.
AANVULLENDE INLICHTINGEN
Als rubriek VI onvoldoende ruimte zou bevatten kunt u de bijkomende inlichtingen vermelden op een
afzonderlijk, door u ondertekend blad.
VII. BIJGEVOEGDE STUKKEN
1.
Kopie van of uittreksel uit de akte van overdracht of uit het officiële document waarin de overgang van de rechten wordt
vastgesteld
2.
Attest van overdracht ondertekend door de partijen
3.
Ondertekende volmacht(en)
4.
Vertaling van de bijgevoegde stukken in het Frans, Nederlands of Duits
VIII. HANDTEKENING VAN DE CORRESPONDENT
DATUM:
FUNCTIE:
De naam of namen van de ondertekenaars moet(en) eveneens worden vermeld.
Betreft het een rechtspersoon, dan moet de functie die de ondertekenaar/ondertekenaars in haar schoot bekleedt/bekleden
worden vermeld.
Download