Vergunning rechtspersoon - aanvraag

advertisement
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Toegang tot het beroep en tot de markt
Goederenvervoer
City Atrium - Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel
Tel: 02/277.31.11- Fax: 02/277.40.48
[email protected]
AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING GOEDERENVERVOER
RECHTSPERSOON
De aanvraag van de vergunning zal niet worden behandeld wanneer
het rijksregisternummer niet vermeld staat op het formulier.
() = aankruisen wat van toepassing is.
() = verplicht aan te vullen velden of rubrieken.
Aanvullen met “NVT” indien niet van toepassing.
Toelichtingen bij het invullen van het formulier in de bijlage
VAK I. - ALGEMENE ONDERNEMINGSGEGEVENS
1.
() Maatschappelijke naam van de onderneming:
Versie 3_03/2013
Verkorte naam:
2.
() Rechtsvorm:
() Ondernemingsnummer:
3.
() Adres van de maatschappelijke zetel:
() Postnummer:
4.
Gemeente:
Land:
Contact :
Telefoonnummer / GSM :
E-mail:
Fax :
@
VAK II. - VESTIGING
1.
Dit punt enkel invullen wanneer het adres van de vestiging afwijkt van het adres in VAK I.
Adres:
Postnummer:
Gemeente:
Contact:
Telefoonnummer / GSM:
E-mail:
www.mobilit.belgium.be
Fax:
@
2 / 10
versie_3_03/2013
2.
Mijn bedrijfsruimten
worden gehuurd /
zijn eigendom () van de onderneming.
3.
Mijn bedrijfszetel op bovenvermeld adres
is niet /
is () gevestigd op het adres van
een advocaat, accountant, boekhouder, belastingconsulent, bedrijfsrevisor, sociaal
secretariaat of van een andere zakelijke dienstverlener.
4.
Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de vereisten inzake vestiging bepaald in artikel 5
van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het
beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG
van de Raad en bevestig dat het in VAK I of VAK II vermelde adres volledig voldoet aan die
voorschriften.
VAK III. - VAKBEKWAAMHEID
Vervoersmanager – Houder van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer
over de weg die de werkelijke en permanente leiding voert over de vervoerswerkzaamheden van
de onderneming.
1.
() Naam:
() Voornaam:
() Geboortedatum:
() Soort van getuigschrift:
() Rijksregisternummer:
Nationaal /
Internationaal
Getuigschriftnummer:
2.
Contact:
() Adres:
() Postnummer:
Gemeente:
Telefoonnummer / GSM :
Fax :
@
E-mail:
3.
() Ik doe mijn getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer gelden voor de
volgende onderneming(en) buiten België:
JA
NEEN
() Indien ja, gelieve onderstaande tabel in te vullen:
Naam onderneming
1)
2)
3)
4)
5)
www.mobilit.belgium.be
rechtsvorm
functie
aantal voertuigen
3 / 10
4.
versie_3_03/2013
() Ik heb een reële band met de onderneming:
() Indien ja, gelieve te verduidelijken:
JA /
NEEN.
Zaakvoerder
Bestuurder
Afgevaardigd bestuurder
Werknemer (datum arbeidscontract:
)
Andere:
() Indien neen, gelieve de datum van de lastgevingsovereenkomst met de
onderneming te vermelden:
.
Mijn handtekening als vervoersmanager op de overeenkomst werd gewettigd op datum
van:
.
De handtekening van de bedrijfsleider werd gewettigd op datum van:
.
Ik verklaar dat de taken en verantwoordelijkheden vermeld in de volgende drie paragrafen
zijn opgenomen in de lastgevingsovereenkomst:
JA /
NEEN ()
De lastgevingsovereenkomst die ik heb gesloten met de onderneming bepaalt dat ik
daadwerkelijk en op permanente wijze het voertuigonderhoud moet beheren, de controle
van de vervoersovereenkomsten en – documenten moet doen, de basisboekhouding
moet verrichten, de toewijzing van de ladingen en diensten aan de bestuurders en
voertuigen moet uitvoeren en de veiligheidsprocedures moet controleren:
De lastgevingsovereenkomst die ik heb gesloten met de onderneming bepaalt mijn
verantwoordelijkheden als vervoersmanager.
Mijn verantwoordelijkheden als vervoersmanager houden in dat ik ben belast met het
toezicht op de naleving van de regelgevingen m.b.t. de rij - en rusttijden van de
bestuurders, de arbeidstijd en de installatie en het gebruik van de controleapparatuur, het
gewicht en de afmetingen van de bedrijfsvoertuigen, de vakbekwaamheid, opleiding en
nascholing van de bestuurders, de technische staat van de bedrijfsvoertuigen en de
technische keuring van de motorvoertuigen, de toegang tot het beroep en tot de markt
van het goederenvervoer over de weg, de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke
goederen (indien van toepassing), de installatie en het gebruik van snelheidsbegrenzers,
het rijbewijs en het vervoer van dieren (indien van toepassing).
() Ik word vergoed voor mijn prestaties als vervoersmanager met ingang van:
.
Ik voeg hierbij een afschrift van mijn getuigschrift van vakbekwaamheid voor
goederenvervoer over de weg, indien ik dit heb behaald in het buitenland.
www.mobilit.belgium.be
4 / 10
versie_3_03/2013
VAK IV. – BETROUWBAARHEID
Woonplaats ononderbroken in België:
Indien ja, gelieve ons een uittreksel uit het Belgisch strafregister te bezorgen van
niet ouder dan 3 maanden.
Indien neen, gelieve onderstaande lijst aan te vullen met de landen waar u
gedomicilieerd bent geweest. Gelieve onze dienst te contacteren die u de nodige
informatie zal verschaffen wat de in te sturen documenten betreft.
1.
De vervoersmanager
Ik woon ononderbroken in België:
JA /
NEEN ()
Periode (van …
LAND
1)
van
tot
2)
van
tot
3)
van
tot
tot
…
)
2. De bedrijfsleiders
Naam:
Rijksregisternummer:
Naam:
Rijksregisternummer:
Ik woon ononderbroken in België:
JA /
Ik woon ononderbroken in België:
NEEN ()
LAND
JA /
Periode (van / tot)
LAND
NEEN ()
Periode (van / tot)
1)
van
tot
1)
van
tot
2)
van
tot
2)
van
tot
3)
van
tot
3)
van
tot
Naam:
Rijksregisternummer:
Naam:
Rijksregisternummer:
Ik woon ononderbroken in België:
JA /
Ik woon ononderbroken in België:
NEEN ()
LAND
JA /
Periode (van / tot)
LAND
NEEN ()
Periode (van / tot)
1)
van
tot
1)
van
tot
2)
van
tot
2)
van
tot
3)
van
tot
3)
van
tot
www.mobilit.belgium.be
5 / 10
versie_3_03/2013
VAK V. - FINANCIELE DRAAGKRACHT
De borgtochtbewijzen worden door uw financiële instelling rechtstreeks naar het Directoraatgeneraal Wegvervoer en Verkeersveiligheid gezonden.
VAK VI. - VOERTUIGEN (vermeld de nummerpla(a)t(en)
VAK VII. – DOCUMENTEN
Moeten bij het aanvraagformulier zijn:
1) Het/de Belgisch(e) Staatsblad(en) waarin akten werden bekendgemaakt van de
vennootschap die verschenen zijn vóór 1 januari 1997.
2) Gelieve een kopie van de neergelegde akte bij de griffie toe te voegen indien het nog
niet is verschenen in het Belgisch Staatsblad.
3) Het (de) document(en) vermeld in VAK IV.
Het is steeds mogelijk dat het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid bijkomende
documenten vraagt.
www.mobilit.belgium.be
6 / 10
versie_3_03/2013
VAK VIII. - DOCUMENTS
De ondergetekende(n), handelend als vervoersmanager belast met de leiding van de
vervoerswerkzaamheden en handelend als bedrijfsleider, verklaren:
a) dat de verstrekte informatie en verklaringen juist en volledig zijn;
b) dat elke wijziging van de gegevens (adres, wijziging nummerplaat van de voertuigen,
vervoersmanager) onmiddellijk zal worden meegedeeld aan het Directoraat-generaal
Wegvervoer en Verkeersveiligheid;
c) dat hij / zij weet / weten dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of
verklaringen de intrekking van de vervoersvergunning tot gevolg heeft.
Plaats () :
Datum () :
/
/
Handtekening van de vervoersmanager ()
EN
Handtekening van de bedrijfsleider1 ()
Het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid is niet aansprakelijk voor vertraging in de afgifte
van de vervoersvergunning en de schade eruit voortvloeiende die te wijten is aan het niet of het niet tijdige
verstrekken van informatie of documenten of van onjuiste of onvolledige informatie of documenten, hetzij
door de aanvragers, door hun aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten, hetzij door Belgische of
buitenlandse privaatrechtelijke of publiekrechtelijke personen.
Het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor
schade van vervoerders die investeringen hebben gedaan alvorens zich ervan vergewist te hebben dat zij
voldeden aan de voorwaarden om de vervoersvergunning te verkrijgen.
De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens is van toepassing.
1
Behalve in het geval het dezelfde persoon betreft als de vervoersmanager.
www.mobilit.belgium.be
7 / 10
versie_3_03/2013
COMMENTAAR OVER HET AANVRAAGFORMULIER
VERGUNNING GOEDERENVERVOER – RECHTSPERSOON
VAK I. - ALGEMENE ONDERNEMINGSGEGEVENS
Rubriek 1-2.
Verkorte naam: hier kan de eventuele afkorting van de maatschappelijke naam worden
vermeld zoals zij is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
De aanvraag van de vergunning wordt niet behandeld wanneer het ondernemingsnummer
niet is vermeld.
Rubriek 3.
Het adres van de maatschappelijke zetel, dat op de vervoersvergunning wordt vermeld, is
niet noodzakelijk hetzelfde als het adres van de vestiging (zie VAK II).
Rubriek 4.
Het geven van een telefoonnummer (of GSM) en een e-mail zijn heel belangrijk voor het
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid om contact op te nemen met het
bedrijf. Dit om u beter van dienst te zijn.
VAK II. - VESTIGING
De bedrijfszetel is de zetel waar de eigenlijke vervoersactiviteit plaatsvindt.
Rubriek 1.
Het adres van de bedrijfszetel alleen opgeven indien het afwijkt van het adres van de
maatschappelijke zetel in VAK I.
Rubriek 2.
Indien de bedrijfsruimten noch worden gehuurd (huurovereenkomst), noch het eigendom
zijn van de onderneming, moet een nota worden bijgevoegd waarin de wijze van ter
beschikking stellen wordt uitgelegd.
Rubriek 4.
De vereisten zijn:
a) beschikken over bedrijfsruimten waar de documenten inzake de hoofdactiviteiten
permanent worden bewaard, met name de boekhoudkundige bescheiden,
documenten inzake het personeelsbeleid, documenten met de gegevens over de rij
– en rusttijden, …;
b) beschikken over voertuigen ingeschreven in België of in België in het verkeer
toegelaten;
c) daadwerkelijk en permanent de vervoersactiviteiten verrichten met de nodige
administratieve uitrusting en adequate technische voorzieningen en faciliteiten.
www.mobilit.belgium.be
8 / 10
versie_3_03/2013
Vak III. - VAKBEKWAAMHEID
Rubriek 1.
De aanvraag van de vergunning zal niet worden behandeld wanneer het
rijksregisternummer niet wordt vermeld. Indien u niet bent ingeschreven in het
Rijksregister, dan dient u contact op te nemen met onze dienst die de nodige
informatie zal verstrekken.
De Belgische getuigschriften H, die eertijds golden voor vervoer in België en Nederland,
zijn nu aan te merken als nationaal.
Rubriek 2.
De vervoersmanager dient hier zijn persoonlijke gegevens en niet die van de onderneming
te vermelden.
Rubriek 3.
Alle velden van deze rubriek moeten worden aangevuld door de persoon die zijn
getuigschrift
van
vakbekwaamheid
voor
goederenvervoer
ook
voor
een
vervoeronderneming in een ander land dan België doet gelden.
o Functie: bijvoorbeeld zaakvoerder, bestuurder, volmachthouder, werknemer, ….
o Aantal voertuigen: het aantal motorvoertuigen waarvoor een vervoersvergunning
werd afgegeven per onderneming.
Rubriek 4.
o Indien ja: Onder reële band wordt verstaan bijvoorbeeld bestuurder, gedelegeerd
bestuurder, werknemer.,… met uitsluiting van de lasthebber.
De lasthebber dient vermeld te worden in de subrubriek: Indien neen,…
o Indien neen: deze subrubriek heeft betrekking op de lastgever en lastnemer.
­ Lastgevingsovereenkomst: overeenkomst waarin wordt bepaald dat een
persoon (lasthebber) in naam en voor rekening van een andere (rechts)persoon
(lastgever) bepaalde (rechts)handelingen zal stellen.
­ Gewettigde datum vervoersmanager: datum waarop de gemeenteoverheid (of
een openbare ambtenaar in het buitenland) de handtekening van de
vervoersmanager heeft gewettigd.
­ Gewettigde datum bedrijfsleider: datum waarop de gemeenteoverheid (of een
openbaar ambtenaar in het buitenland) de handtekening van de bedrijfsleider
heeft gewettigd.
o Ik verklaar:
­ De lastgevingsovereenkomst houdt in dat de vervoersmanager namens en voor
rekening van de onderneming een minimumaantal taken moet verrichten die
gespecificeerd zijn in de Europese regelgeving. De partijen kunnen
overeenkomen dat de vervoersmanager meer taken verricht en zij kunnen
eveneens andere clausules in het contract opnemen, op voorwaarde dat die
niet in strijd zijn met de openbare orde.
­ De partijen kunnen in het contract zaken weglaten die niet van toepassing zijn
op de activiteiten van de onderneming: vervoer van gevaarlijke goederen en
vervoer van dieren.
o De datum waarop de eerste betaling aan de vervoersmanager gebeurt.
www.mobilit.belgium.be
9 / 10
versie_3_03/2013
o Afschrift van getuigschrift: Deze verplichting geldt enkel voor de personen die
hun getuigschrift behaald hebben in het buitenland. Buitenlandse getuigschriften
worden alleen aanvaard indien zij tekstueel de volgende vermeldingen omvatten:
de toepasselijke Europese Richtlijn(en) of Verordening en de indicatie nationaal en
internationaal vervoer; zo niet verstrekt het Directoraat-generaal Wegvervoer en
Verkeersveiligheid aan de onderneming een document dat door de bevoegde
buitenlandse overheid moet worden ingevuld.
Vak IV. - Betrouwbaarheid
Rubriek 1.
o Landen: Dit is het land waar u doorgaans woont, uw thuisland.
o Uittreksel uit het strafregister
­ Belgisch uittreksel: Een origineel document afgegeven voor de
gereglementeerde activiteit: wegtransport of goederenvervoer over de weg
(artikel 596, 1ste lid, van het Wetboek van Strafvordering).
­ Uittreksels die de juiste activiteit niet vermelden, worden niet aanvaard.
­ Ook uittreksels uit het strafregister van andere landen, gelijkwaardige
documenten en bewijzen mogen hoogstens drie maanden oud zijn op de dag
van ontvangst door het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid.
Rubriek 2.
Dit vak dient te worden ingevuld door alle bedrijfsleiders die belast zijn met het dagelijkse
bestuur.
o Landen: Dit is het land waar u doorgaans woont, uw thuisland.
o Uittreksel uit het strafregister
­ Belgisch uittreksel: Een origineel document afgegeven voor de
gereglementeerde activiteit: wegtransport of goederenvervoer over de weg
(artikel 596, 1ste lid, van het Wetboek van Strafvordering).
­ Uittreksels die de juiste activiteit niet vermelden, worden niet aanvaard.
­ Ook uittreksels uit het strafregister van andere landen, gelijkwaardige
documenten en bewijzen mogen hoogstens drie maanden oud zijn op de dag
van ontvangst door het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid.
­ Wanneer een rechtspersoon belast is met het dagelijkse bestuur van de
onderneming, dan is een uittreksel uit het strafregister noodzakelijk van alle
natuurlijke personen die zijn belast met het dagelijkse bestuur van deze
rechtspersoon.
VAK V. – FINANCIELE DRAAGKRACHT
VAK VI. – VOERTUIGEN
De kentekenplaten opgeven en eventueel of het voertuig wordt gehuurd voor niet meer dan 6
maanden, alsook de voertuigen die in het buitenland worden gehuurd.
Bovendien moet de onderneming elke wijziging / schrapping van een kentekenplaat melden indien
het betrokken voertuig wordt / werd gebruikt voor bezoldigd vervoer onder dekking van een
vervoervergunning.
www.mobilit.belgium.be
10 / 10
versie_3_03/2013
VAK VII. – DOCUMENTEN
VAK VIII. - SLOTVERKLARINGEN
Het formulier moet worden ondertekend door de vervoersmanager en de bedrijfsleider.
Indien het niet werd ingevuld door de vervoersmanager moet zijn / haar handtekening
worden voorafgegaan door de geschreven woorden “Gelezen en goedgekeurd”.
Indien de vervoersmanager en de bedrijfsleider één en dezelfde persoon zijn, dient het
document slechts eenmaal ondertekend te worden.
www.mobilit.belgium.be
Download