inleiding - I-BR

advertisement
INLEIDING
Simon van Driel
Voorzitter vaste kamercommissie
SZW, Eerste Kamer
1
• Kredietcrisis
• Politieke actualiteit
• Commissie de Vries
• Re-integratie en het instrument
2
Gevolgen kredietcrisis:
kansen en bedreigingen
Re-integratie krijgt het moeilijk:
• Minder banen/afnemende werkgelegenheid
• Meer concurrentie
• Bedreiging industriële werkzaamheden
• Overheidsbudget krimpt structureel
Maar ook: langere wachtlijsten/juist meer behoefte
aan SW in tijden van recessie
3
Politieke actualiteit I
• Langer doorwerken, ook in de SW
• Aanpassing WW met meer druk
op de onderkant
• Re-integratiegelden komen onder
druk
4
Politieke actualiteit II
Maar ook:
• Matiging lonen
• Nog meer aandacht voor activering
• Op middellange en lange termijn
grote behoefte aan arbeidskrachten
• Rijk gaat 1% arbeidsgehandicapten in
dienst nemen
• Opkomende belangstelling voor MVO
5
Commissie de Vries I
• Opnieuw: werk boven uitkering
• Werk naar vermogen; werk moet
lonen en meer werk moet meer
lonen
• Einde aan de tweedeling v.w.b.
wel of geen indicatie: uniforme
benadering
6
Commissie de Vries II
• Sluitende aanpak
• Einde vrijwilligheid
• Sterk geënt op medewerking van
werkgevers. Loondispensatie
7
Tweede orde effecten Cie de Vries
• Term gesubsidiëerde arbeid kan
verdwijnen: gesuppleerde arbeid
• Prikkels die zijn ingebouwd kunnen
aanleiding zijn tot budgettaire herverdeling
zoals bij WWB
• Er komt behoefte aan nieuw
instrumentarium
8
Reactie kabinet I
• Welwillende ontvangst: vooral
uitgangspunten en vereenvoudiging
• Maar ook aarzelingen, blijkt uit de
reactie, begrijpelijke aarzelingen n.l.
- Afbakening doelgroep
- Budgettaire neutraliteit
9
Reactie Kabinet II
- Werken met loondispensatie en
de aanzuigende werking
- Bereidheid werkgevers en
opnamecapaciteit arbeidsmarkt
- Werken met loonwaardebepaling
10
De SW als re-integratieclub
• Op zich niets nieuws, maar wel nieuwe
impuls
• Bij re-integratie gaat het om:
- Motivatie
- Basisvaardigheden
- Werknemersvaardigheden
Maar ook van belang: re-integratie staat niet
in een goed blaadje
11
De instrumenten t.b.v. vaststelling
loonwaarde en assessment worden
steeds belangrijker
• Er is behoefte aan een betrouwbaar
objectief systeem
- Wantrouwen
- Gebrek aan middelen
- Slechte ervaringen
- Geen vergelijkingsmateriaal etc.
12
Enkele stellingen
• Re-integratie wordt nog meetbaarder,
harder qua targets
• De onderkant van de arbeidsmarkt
wordt nog belangrijker
• Het motto zal worden: haal eruit wat
erin zit
Maar ook: de strijd om het budget
wordt harder
13
Stellingen II
• Er komt een benchmark en een
waardering van instrumenten op het vlak
van assessment en loonwaardebepaling
• Rapport de Vries maakt financiële prikkels
beter mogelijk, leidt tot benchmarking van
de SW bedrijven en daarmee ook tot
verdere herverdeling van budgetten.
De WWB strekt hier tot voorbeeld
.
14
Vragen en discussie
15
Download