Document

advertisement
Disability Management –
Meerwaarde bij re-integratie
Marthe Verjans, Prevent
Judy Morsa, UCBO - UGent
22 november 2007
Inhoud
• Deel 1: Waarom re-integratie?
• Deel 2: Methodiek Disability Management
• Deel 3: Conclusie
Deel 1. Waarom re-integratie?
1. Types ziekteverzuim
• Naar leeftijd (Securex, 2006)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
< 1 maand
0-24
> 1 maand - 1 jaar
25-29
30-34
35-39
> 1 jaar
40-44
45-49
Totaal
50-54
55+
2. Oorzaken langdurig
verzuim
• Oorzaken van langdurige arbeidsongeschiktheid
(Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2005)
• --- Psychische stoornissen
• --- Ziekten van hartvaatstelsel
• --- Ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel
3. Terugkeer naar de
werkplek?
• Hoe langer een werknemer afwezig is, hoe minder kans er is dat
die persoon nog ooit zal terugkeren naar de werkplek:
100%
90%
80%
70%
50
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
80
90
Compensatiesysteem
Terug aan het werk
50
20
3-6 maanden
> 1 jaar
10
> 2 jaar
• 80 % van de mensen die agv gezondheidsproblemen of een
ongeval uitvallen op het werk en langer dan 6 weken afwezig
blijven, hebben nood hebben aan ondersteuning bij hun
terugkeer
4. Gevolgen
• Bedrijfsniveau
• Directe kosten
• Indirecte kosten
• Slachtoffer
• Familie en vrienden
Deel 2. Methodiek Disability
Management
1. Definitie
(NIDMAR, 2000)
2. Doelgroep
• Personen met arbeidsbeperkingen agv (langdurige)
gezondheidsproblemen of handicap
Primaire doelgroep:
Arbeidscontract geschorst om medische
redenen  (dreigend) langdurig verzuim +
arbeidsrelatie vorige wg
IVAGO:
- Uitgevallen wn’s die zonder acties niet
terug kunnen keren naar de werkplek
! Snelle interventie nl. coaching begeleiding van wn, coördinatie
tussen diverse actoren
! °Systeem: re-integratietrajecten
consequent aanpakken en
begeleiden
Secundaire doelgroep:
Arbeidscontract lopende maar dreigende uitval
om medische redenen
 dreigend langdurig verzuim
IVAGO:
-Oudere werknemers in fysiek zwaar
belastende jobs (o.a. ophalers)
- Preventief beleid
! °Systeem: dreigend langdurig
verzuim consequent en pro-actief
opsporen en begeleiden
3. Twee pijlers & rollen
Coaching &
ondersteuning
vanuit INTRO_DMteam
DISABILITY MANAGEMENT
Opgeleide
Disability
Case
Manager
Aanpak op
bedrijfsniveau
Individuele
aanpak
! °Systeem waarbinnen
re-integratietrajecten
proactief, consequent &
doelgericht aangepakt
en begeleid kn worden
! Ondersteuning en
coaching, coördinatie
van samenwerking
tussen diverse actoren
A. Stappenplan
DM-beleid
DISABILITY MANAGEMENT
Mogelijke actiepunten
•
•
•
Evaluatie en voorstelling van verbeterpunten mbt procedures rond
absenteïsme en terugkeer
Analyse van verzuimcijfers
Opleiding / adviezen aan leidinggevenden (bv. mbt afwezigheids- en
terugkeergesprekken, weerstanden in kaart brengen bij leidinggevenden)
•
Adviezen omtrent loopbaanbegeleiding van medewerkers met
gezondheidsproblemen (bv. standaardiseren om belasting / belastbaarheid te
bespreken tijdens functioneringsgesprekken, waardering van wn met
gezondheidsproblemen binnen organisatie in kaart brengen)
•
•
Analyse van problemen en successen mbt re-integratie, tewerkstelling
van personen met gezondheidsproblemen
Adviezen mbt taakinhoud en arbeidsorganisatie (bv. bespreekbaarheid
flexibele werkuren of thuiswerk; multi-inzetbaarheid werknemers in team)
•
Toelichting bij wetgevend kader voor re-integratie; info over instanties
die financiële ondersteuning kunnen bieden
Actieplan ondersteuning
Intro_DM
1. Voorstelling project aan werkgroep / management met
oog op creeëren draagvlak
2. Evaluatie van aanpak bij langdurig verzuim en terugkeer;
acties die retentie stimuleren ism werkgroep binnen het
bedrijf (HRM, PAAG, PA, vakbond...)
•
•
•
•
Rollen, verantwoordelijkheden & procedures
Inventarisatie functies met oog op jobbehoud en re-integratie
Communicatiestrategie & cultuurverandering
Opleiding
3. Opstellen van actiepunten en prioriteiten ism werkgroep
4. Bedrijfsbezoeken
B. Stappenplan
re-integratietraject
(DCM)
DISABILITY MANAGEMENT
Stap 1: Probleemsignalering
Stap 2: Probleemverheldering/assessment
Stap 3: Planning
Stap 4: Interventies, concretisering
handelingsplan en monitoring
www.introdm.be
 Wetgevend kader
 Re-integratiekaart
Stap 5: Follow-up en eindevaluatie
Actiepunten
• Probleemsignalering
• Werknemers met dreigend langdurig verzuim (zowel on als off the job) 
screening van cases (nood aan ondersteuning bepalen)
• Probleemverheldering + eventueel bijkomende assessment :
• Terreinverkenning ism betrokken actoren: wn, wg, PAAG, adviserend
geneesheer, vakbond, HRM, direct leidiggevende, collega’s, behandelende
artsen,…
• Opstellen van capaciteitenprofiel
• Uitvoeren van een taakanalyse
• Planning
• Uitwerken verschillende scenario’s jobbehoud en hertewerkstelling:
• Wettelijke re-integratiemogelijkheden(loonkostensubsidie, progressieve
tewerkstelling,…)
• Andere acties (ergonomie, hulpmiddelen, rugscholing, omscholing,…)
• Uitvoering, concretisering en bijsturing
• Follow-up en eindevaluatie (cfr. conclusies op beleidsniveau bedrijf)
Opgeleide Disability Case
Manager
4. Raakvlakken
DM-beleid = verdieping van bestaande beleidsdomeinen met
oog op jobbehoud en re-integratie
• Welzijnsbeleid
• Risico-analyses, ergonomische aanpassingen van werkpost,
arbeidsongevallenonderzoek, ...
• Absenteïsmebeleid
• Maatregelen om verzuim tegen te gaan en oorzaken op te sporen,
communicatie over het absenteïsmebeleid en evaluatie, training
leidinggevenden mbt verzuimgesprekken...
• Personeelsbeleid
• Functioneringsgesprekken, loopbaanbeleid, competentiemanagement
• Diversiteitsbeleid
• Leeftijdsbewust beleid
Deel 3. Conclusie
1. Meerwaarde voor bedrijf
en betrokkene
• Werkgever
• Behoud ervaring en “menselijk kapitaal”
• Daling directe en indirecte kosten agv (langdurig)
verzuim
• Productiviteit (continuïteit en jobmatching)
• Positief sociaal klimaat en
personeelstevredenheid
• Werknemer
• Deelname arbeidsproces
• Behoud arbeidsinkomen
• Actieve rol in re-integratie
Tot slot
• DM – DCM: Zowel primaire, secundaire als tertiaire
preventie
• Een opgeleide DCM die de wg en wn bijstaat bij
individueel re-integratietraject = Kosteloos
• Exploreren mogelijkheden via Diversiteitsplannen
Dank u voor uw aandacht!
• Meer info?
www.introdm.be
• Nog vragen?
Marthe Verjans – Gachardstraat 88/4 - 1050 Brussel
[email protected]
Judy Morsa – Apotheekstraat 5 – 9000 Gent
[email protected]
Download