Voorstel - bestuursweb.nl

advertisement
raadsvoorstel
Raadsvergadering: 12 juli 2011
Agendanummer:
Afdeling:
Maatschappelijke Zorg
Onderwerp:
Afbouw ID- en WIW-banen
Aan de raad
Denekamp, 14 juni 2011
Voorstel
De afbouw van de ID- en WIW-banen overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit vaststellen.
De redenen voor het afbouwen van de ID- en WIW-banen en de wijze waarop deze banen dienen te
worden afgebouwd is verwoord in het bijgevoegd document met als titel “Iedereen heeft recht op
ondersteuning bij re-integratie & recht op reguliere arbeid, notitie afbouw ID- en WIW-banen”.
Overwegingen
De noodzaak om de ID- en WIW-banen af te bouwen heeft zijn oorsprong in een aantal
ontwikkelingen, namelijk:
1. De ID- en WIW-banen sluiten onvoldoende aan op het beleid van de gemeente Dinkelland om
mensen doelgericht met behulp van re-integratievoorzieningen toe te leiden naar reguliere
arbeid;
2. De ID- en WIW-banen staan haaks op de vernieuwde visie op participatie van de gemeente
Dinkelland;
3. De financiële druk op de middelen voor re-integratie is door de ID- en WIW-banen enorm en
niet langer houdbaar;
4. Het risico van een blijvend en mogelijk stijgend tekort op onze gebundelde uitkering doordat
we onvoldoende middelen hebben voor het investeren in onze bijstandsklanten;
5. Iedereen heeft recht op re-integratie en recht op reguliere arbeid.
Ad 1
De ID/WIW-banen zijn veelal voor onbepaalde tijd aangegaan en kennen
onvoldoende doorstroom naar reguliere ongesubsidieerde arbeid (reguliere banen).
Dit heeft onder andere te maken met het karakter van de regelingen van oudsher,
met name de ID-banen, waar de doorstoomdoelstelling pas in de loop van de tijd is
ontstaan. Het beleid en doelstelling van de gemeente Dinkelland, verwoord in de visie
op participatie, is om mensen te bemiddelen naar reguliere arbeid. Gesubsidieerde
arbeid kan worden ingezet maar is altijd tijdelijk van aard. Deze visie is een
afspiegeling van de landelijke trend. De ID/WIW-banen staan haaks op dit beleid en
visie omdat zij (onbedoeld) in de afgelopen jaren het karakter hebben gekregen van
structurele/reguliere
banen
die
overeind
worden
gehouden
middels
loonkostensubsidies.
Ad 2
De visie op participatie van de gemeente Dinkelland maakt onderscheid tussen
arbeidsmarktparticipatie
en
maatschappelijke
participatie.
Met
arbeidsmarktparticipatie wordt economische zelfstandigheid en het kunnen voorzien
in het eigen inkomen bedoeld (zonder structurele loonkostensubsidie).
Maatschappelijke participatie is het voldoende geschoold zijn en sociaal zelfredzaam
en/of maatschappelijk actief. De gemeente Dinkelland vindt meedoen belangrijk en
wil dat iedereen een kans krijgt (en neemt) om mee te doen in de samenleving. De
gemeente ondersteunt mensen die (nog) niet zonder hulp in staat zijn zelfstandig te
participeren in de samenleving. Ook vindt de gemeente Dinkelland participatie een
maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen: burgers, overheid,
maatschappelijke organisaties en werkgevers.
Ad 3
De gemeente Dinkelland besteedt in 2011 ongeveer 69% van haar reintegratiebudget aan twaalf ID- en WIW-banen. Het betreft een bedrag van rond de
€ 171.000,--. In totaal heeft de gemeente Dinkelland in 2011 een bedrag van
Ontw: MZ/EMK, coll:
2
€ 248.609,-- beschikbaar voor re-integratie van bijstandsklanten. Dat betekent dat na
aftrek van het budget voor de ID- en WIW-banen er een bedrag overblijft van
€ 77.609,-- voor de re-integratie van de huidige 108 klanten (WWB en WIJ). Doordat
het budget voor re-integratie in de komende jaren verder zal afnemen zal er in de
toekomst, indien we de ID/WIW niet afbouwen, helemaal geen middelen meer
overblijven voor de re-integratie van onze bijstandsklanten.
Ad 4
Momenteel wordt jaarlijks een gemiddeld bedrag van € 14.250,00 per ID/WIW’er
geïnvesteerd. Voor een bijstandsklant is in 2011 een gemiddeld bedrag van € 719,00
beschikbaar voor re-integratie. Dit bedrag is fors onvoldoende om een bijstandsklant
naar reguliere arbeid te bemiddelen. Omdat we onvoldoende middelen hebben voor
de re-integratie van onze bijstandsklanten en deze middelen in de toekomst alleen
maar minder worden, wordt het risico gelopen dat het aantal bijstandsklanten alleen
maar zal toenemen en daarmee ook het tekort op onze gebundelde uitkering. Een
deel van dit tekort komt rekening van de gemeente Dinkelland.
Ad 5
Naast het feit dat elke bijstandsklant recht heeft op een re-integratievoorziening die
perspectief biedt en op maat van de klant is, is het recht op re-integratie ook bij wet
geregeld. Dit recht loopt door de financiële beperkingen gevaar. Ook staan wij op het
standpunt dat iedereen recht heeft op een volwaardige reguliere baan. Wij snappen
dat bepaalde werknemers in de beginfase wat extra investering en ondersteuning
nodig hebben om toe te groeien naar deze volwaardige baan maar het kan niet zo
zijn dat deze werknemers voor altijd veroordeeld blijven tot gesubsidieerde arbeid. De
gemeente Dinkelland heeft jarenlang haar verantwoordelijkheid genomen voor de
ID/WIW’ers, nu wordt van de werkgevers gevraagd deze verantwoordelijkheid
volledig over te nemen!
Momenteel zijn er 12 personen met een ID- of WIW-baan. Voorgesteld wordt om alle ID/WIW’ers die
per 1 januari 2012, 60 jaar of ouder zijn te ontzien. Dat betekent dat deze personen tot aan hun
pensioen in dienst blijven bij hun huidige werkgevers en deze werkgevers hiervoor een
loonkostensubsidie zullen blijven ontvangen. Wel zal het gesprek worden aangegaan met deze
werkgevers om de mogelijkheden te onderzoeken de loonkostensubsidie te verlagen. Het ontzien van
deze groep ID/WIW’ers heeft van doen met hun kansen op de arbeidsmarkt. Deze zijn gezien hun
leeftijd zeer marginaal dan wel nihil. Het gaat in totaal om 4 personen. Één persoon die in dienst van
de gemeente is gaat per 1 januari 2012 met vervroegd pensioen. Dat betekent dat er nog 7
ID/WIW’ers overblijven waar de afbouw effect op gaat hebben.
Financiën
Deze zijn momenteel niet geheel te overzien omdat deze financiële consequenties afhankelijk zijn van
een groot aantal factoren waaronder het nog te nemen besluit door de werkgevers met betrekking tot
de vraag of zij de ID/WIW’ers wel of niet zullen ontslaan. Een werkgever die een ID/WIW’er niet zal
ontslaan zal hier namelijk voor beloond worden terwijl een werkgever die wel overgaat tot ontslag zal
worden bestraft middels een snellere afbouw van de loonkostensubsidie.
Voor de gemeente zullen de financiële consequenties hoe dan ook positief uitpakken omdat grote
bedragen die nu worden uitgegeven aan loonkostensubsidies ten behoeve van een gering aantal
personen straks geïnvesteerd kunnen worden in de participatie van een grote groep bijstandsklanten.
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
De secretaris,
De burgemeester,
Drs. A.B.A.M. Damer
Mr. R.S. Cazemier
Pagina 2 van 2
Download