De politieke partijen van Dinkelland aan het woord.

advertisement
De VVD Dinkelland vindt het noodzakelijk dat
de gemeente Dinkelland een proactief,
deskundig en gemakkelijk bereikbaar ondernemersloket heeft waar ondernemers met al
hun vragen en opmerkingen terecht kunnen.
Het beleid van de gemeente richting ondernemers kan veel klantvriendelijker.
Willen we zorgen voor een leefbaar Dinkelland
dan is goede werkgelegenheid absolute noodzaak.
De politieke partijen
van Dinkelland aan
het woord.
De VVD is niet “hard”, maar heeft “hart” voor
de kleine kernen.
Ook in deze tijd van krimp en vergrijzing zal de
Lokaal Dinkelland is een politieke partij
van en voor inwoners uit de gemeente
Dinkelland. Voor u dus. Wat ons uniek
maakt is dat wij niet gebonden zijn aan een
landelijke partij, maar dat we uitgaan van de
belangen die spelen in onze eigen, mooie
gemeente. Zonder gebonden te zijn aan
Haagse ideologieën werken wij aan concrete zaken in onze eigen gemeente.
Zo hebben we het afgelopen jaar actief meegedacht en -gewerkt- in de lokale raadsklankbordgroep Zorg, verbetering van het
onderhoud aan de openbare verlichting
Dinkelland
Eind juni stelt de raad het Raadsperspectief
vast. Daarin geeft de raad richting aan het beleid
voor volgend jaar. Hier leest u wat voor het CDA
Dinkelland belangrijke agendapunten zijn voor
2016. Daarbij blijft voor het CDA het uitgangspunt dat inwoners meer en meer verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving en de
gemeente hierin faciliterend is.
Het CDA zal al haar invloed aanwenden om na
de eerste fase ook de tweede fase van de
Dusinksweg in Ootmarsum zo snel mogelijk veilig in te richten. Een vrijliggend fietspad is daarbij
een uitdrukkelijke wens.
geëist, heeft de NAM op ons verzoek tekst en
uitleg over de afvalwaterinjecties gegeven,
wordt op ons verzoek de hondenbelasting
per 2016 afgeschaft, strijden we tegen de
komst van een megastal en hebben we verzocht minder snel op te treden tegen lichte
parkeervergrijpen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, check
onze site (www.lokaaldinkelland.nl) voor een
volledig overzicht.
Een financieel solide beleid staat bij ons
hoog in het vaandel. Lokaal Dinkelland heeft
in de afgelopen vijf jaar, ondanks de moeilijke economische omstandigheden, voor
een financieel gezond Dinkelland gezorgd.
Daar gaan we ook in 2016 weer voor!
Daarnaast hebben we plannen die onze
gemeente nog mooier zullen maken.
De ruimtelijke ontwikkelingen in Weerselo
hebben veel te lang stil gestaan. In 2016 moet
zichtbaar voortuitgang worden geboekt.
Het CDA denkt hierbij aan woningbouw op
’t Spikkert, een gedragen herinrichting van de
dorpskern en besluitvorming over de rondweg.
Wij blijven werken aan aantrekkelijke toekomstbestendige kernen in Dinkelland.
Leefbaarheid van de kleine kernen en het buitengebied bestaat gezien de sociale veranderingen en demografische ontwikkelingen steeds
minder uit fysieke voorzieningen. Het CDA zal
steeds meer inzetten op ondersteunende voorzieningen zoals goede digitale ontsluiting met
glasvezel.
Dinkelland kent zes Natura2000 gebieden. De
regels rondom deze gebieden zorgen voor veel
beperkingen voor de landbouw. Samen met
CDA’ers in de provincie en de Tweede Kamer en
Bij het maken van die plannen hebben we
onder andere rekening te houden met
beperkte financiële middelen, en een
afname van de Dinkellandse bevolking.
De afgelopen jaren zijn buitensportverenigingen in Dinkelland succesvol geprivatiseerd. Daarom vinden we het belangrijk dat
er een vernieuwde visie op sport komt.
Een ander onderwerp waar we aan gaan
werken is de bereikbaarheid tussen gemeente en samenleving middels web-platforms te verbeteren.
Daarnaast stimuleren we de aanleg van glasvezel (ook in het buitengebied), en Wi-Fispots in de kernen. Dinkelland kan als
grensgemeente veel meer profiteren van
een Duitse samenwerking.
met Annie Schreijer in het Europese parlement
oefenen wij invloed uit om ontwikkelingen voor
(agrarische) ondernemers en fysieke infrastructuur nabij dit soort gebieden mogelijk te maken.
De toekomst van de Dorper Esch blijft de gemoederen bezig houden. Voor het CDA is het
klip en klaar dat er in Denekamp een volwaardige sporthal moet zijn en ook het zwembad
blijft open. In oktober wordt het resultaat van het
onderzoek naar een toekomstbestendige Dorper
Esch gepresenteerd. Het CDA heeft vertrouwen
in een oplossing waar de gebruikers mee kunnen
leven.
Vanaf 1 januari hebben gemeenten extra taken
gekregen op gebied van WMO, de Jeugdwet en
de Participatiewet. Voor het CDA is hierbij van
belang dat inzet en middelen eerlijk worden verdeeld en dat er niemand buiten de boot valt.
De positie van mantelzorgers heeft hierbij speciale aandacht.
Lokaal Dinkelland wil daarom graag de band
met Nordhorn intensiveren.
Heeft u opmerkingen ter verbetering van uw
leefomgeving, of zijn er andere zaken die u
met ons wilt bespreken, neem dan contact
met ons op!
Spreek iemand van ons aan, of stuur een email naar [email protected] voor een
afspraak tijdens het inloopspreekuur.
Weet jij wat de PvdA-Dinkelland heeft beloofd
bij de verkiezingen vorig jaar? En weet je dat
ook nog van de andere partijen? En wat wordt
daarvan waargemaakt?
De PvdA heeft een belangrijke functie in de gemeenteraad: aanjager van nieuwe ontwikkelingen en luis in de pels voor het college. En
dat is nodig ook, want er worden veel belangrijke besluiten genomen. Denk bijvoorbeeld
aan de zorg, aan projecten als de Commanderie en het klooster in Ootmarsum, ’t Spikkert in
Weerselo, Dorper Esch en Eurowerft-Noord in
In de gemeenteraad gaat het vaak om het
(eerlijk) verdelen van het geld.
Het CDA staat voor:
• Zorgvuldig omgaan met de beperkte financiële middelen.
• Streven naar voldoende reserves.
• Het zo min mogelijk laten stijgen van de lokale belastingen zoals OZB, afvalstoffen- en
rioolheffing.
De gemeente Dinkelland staat er goed voor. Er
is voldoende reserve. De belastingen zijn afgelopen jaar nauwelijks toegenomen. In 2016 continueren wij deze lijn. Samen met onze partijgenoten in de provincie en de Tweede Kamer
voeren wij actie voor volledige dekking van mobiele telefonie in Dinkelland. Met name voor
de bereikbaarheid van 112 in de grensstreek is
dit hoogst noodzakelijk. Er is vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet. Het CDA blijft
doorgaan om de bereikbaarheid 100% te krijgen.
Eind 2014 heeft 70% van Weerseloërs die de
enquête van de dorpsraad hebben ingevuld,
zich uitgesproken tegen een Rondweg Weerselo indien nut en noodzaak ontbreken.
Dit heeft de provincie tot een nader onderzoek
doen besluiten. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, zullen in het onderzoek worden betrokken. De VVD is hier blij
mee.
Het centrumplan Weerselo is stopgezet. De
angst bij het college voor het afketsen van
Denekamp, de gymzaal in Lattrop, grondprijzen in Deurningen, etc. Met één zetel in de
raad kun je niet zo gemakkelijk belangrijke besluiten naar je hand zetten. Maar soms lukt het
toch om met andere partijen stappen te zetten.Onze fractie blijft zich daar meer dan 100%
voor inzetten!
Tot slot willen we de verkeersveiligheid
vergroten. Met name een aantal onveilige
kruisingen zijn ons een doorn in het oog.
Maar bovenal gaat het ons erom dat u in uw
dorp of stad prettig kunt wonen, werken
en recreëren.
leefbaarheid gewaarborgd moeten zijn. Sportfaciliteiten vallen daar ook onder. De VVD wil
de kern Lattrop alsnog de gelegenheid geven
een goed b-plan te ontwikkelen op grond van
de beloofde gemeentelijke bijdrage voor een
gymzaal. Het kan niet zo zijn dat verkiezingsbeloften zomaar worden gebroken.
De raad bespreekt binnenkort het raadsperspectief, de plannen voor 2016. De PvdA heeft
zeven voorstellen ingediend die aansluiten op
onze verkiezingsbeloften:
1. Voor de stad Ootmarsum wordt een nieuwbouwplan ontwikkeld voor grondgebonden woningen die geschikt zijn voor “de
oudere van nu”.
2. Samen met Nordhorn wordt het Kanaal
Almelo-Nordhorn bevaarbaar gemaakt tot
Welke punten vinden wij belangrijk?
Raadsperspectief 2016
D66 Dinkelland heeft voor het eerst in haar bestaan deelgenomen aan de samenstelling van
een raadsperspectief, het Raadsperspectief
2016.
Wij hebben gekozen voor zaken waar wij ons
grote zorgen over maken en hopelijk kunnen
we andere fracties overtuigen er samen voor
te gaan.
Uiteindelijk zitten wij er met zijn allen voor u,
de 26000 inwoners van Dinkelland.
De gemeente moet concrete afspraken maken
met de woningcorporaties, niet alleen om de
bouw te stimuleren maar ook om jongeren in
hun eigen kern te behouden. Woningcorporaties moeten hun verantwoordelijkheid
nemen. Nee zeggen is geen optie. Indien
nodig moeten wij als raad, met het college, op
zoek naar corporaties die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit punt wel oppakken.
De vele negatieve uitspraken van de Raad van
State tonen aan dat het college niet luistert
naar de inwoners van Dinkelland. Ook bij
het vorige college was dat het geval. D66 ontvangt signalen dat inwoners het college, maar
ook de burgemeester en het overgrote deel
weer een project zit er diep in. En alle kosten
en alle energie die hier al sinds 2009 door ondernemers in zijn gestoken?
Is dat leefbaar houden van krachtige kernen?
Beter het centrumplan dan de onnodige Rondweg.
De VVD vindt een snelle beslissing over de
Dorper Esch absolute noodzaak. Er is een pakket van eisen door de gebruikers neergelegd
voor een goede en adequate sport en zwemvoorziening in Dinkelland.
De VVD vindt dat de jaarlijkse bijdrage aan de
sportvoorziening niet hoger mag zijn dan
€ 650.000,00. Nu met de grootste spoed een
uitspraak doen en dan direct aanpakken. Energieneutraal is het toverwoord. Toon lef.
De tweede fase Dusinksweg, inclusief vrijliggend fietspad, zal snel moeten worden aange-
aan Denekamp. Net buiten de kern wordt
een recreatieplas aangelegd.
3. In 3 jaar krijgen alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen, te beginnen met het
gemeentehuis. Alle nieuwe gebouwen
worden energieneutraal.
4. Alle straatverlichting in de gemeente
bestaat straks uit led-verlichting. Waar de
veiligheid het eist wordt verlichting toegevoegd, overbodige verlichting wordt verwijderd.
5. De gemeente ontwikkelt alternatieve financieringsconstructies, waarmee maatschappelijke initiatieven worden ondersteund,
zonder de begroting zwaar te belasten.
van de raad veel zaken kwalijk nemen. Door
eerder en beter te luisteren naar de inwoners
en bereid te zijn tot compromissen zouden
veel problemen zijn voorkomen.
Bij D66 Dinkelland staat daarom het invoeren
van een referendum bovenaan de lijst. In een
vroeg stadium inwoners betrekken bij belangrijke beslissingen en bij zaken die elke inwoner
aangaan levert minder kritiek op en betere samenwerking met de inwoners. Onze inwoners
zijn mans genoeg om mee te praten, dus laten
we daar als politiek gebruik van maken.
D66 maakt zich zorgen over de samenwerking met de raad. Onze inwoners moeten
weer vertrouwen krijgen in de raad, 21 raadsleden in totaal. De onophoudelijke problemen
van dit college schaden dit vertrouwen.
legd. Een project waarvoor geld is gereserveerd en dat van groot belang is voor Ootmarsum.
In de afgelopen tijd zijn er verschillende plannen van de gemeente Dinkelland door de
Raad van State naar de prullenbak verwezen,
omdat ze de toets aan de ladder van duurzame verstedelijking niet konden doorstaan:
De Commanderie, ‘t Spikkert, Rossum Noord,
Eurowerft. Veel van deze plannen hadden helemaal niet bij de Raad van State hoeven te
komen als het college gewoon had geluisterd
naar de wensen van belanghebbenden. Door
een starre opstelling zit de gemeente nu met
de gebakken peren.
Om financieel gezond te blijven moet Dinkelland diverse majeure projecten heroverwegen.
Liever nu even pijn, dan straks een open wond.
Ook hier moeten college en coalitie durf tonen.
6. Op ’t Goor in Denekamp komt een skate-/
ijsbaan- / atletiekbaan; een belevingstuin
voor kinderen en voor educatieve activiteiten; de boerderij wordt opgeknapt en bestemd als kinderboerderij en gebruik door
de scouting, cliënten van Aveleijn en bewoners van Gerardus Majella.
7. Met vrijwilligers wordt een fiets- wandelpad aangelegd achter de SDC12 tribune
langs, om een veilige route van en naar
Dorper Esch te bereiken.
We hopen op steun voor deze voorstellen.
Maar er moet veel meer gebeuren in Dinkelland! Wil je meer info, heb je een goed idee, of
wil je actief bijdragen, neem dan contact op via
[email protected] of bel 0541-229355
De coalitiefracties moeten ‘hun’ wethouders
kritischer benaderen. Daar zitten ze voor.
D66 vindt het onderwerp leefbaarheid/
demografische ontwikkelingen heel belangrijk. Maar demografische ontwikkeling mag
nooit gebruikt worden als argument om beloofde trajecten niet meer door te laten gaan.
In onze ogen een te gemakkelijk middel.
Zorg en financiën houden onze aandacht.
D66 wil de financiële positie van Dinkelland
maandelijks kunnen monitoren, want de
Algemene Reserve van Dinkelland laat zeer te
wensen over, zeker na alle verliezen op vernietigde bestemmingsplannen.
Download