Uit verschil van mening ontspruit de waarheid

advertisement
“Uit verschil van mening ontspruit de waarheid”
Met die woorden opende Jeroen Bastiaansen, gespreksleider, de druk bezochte en geanimeerde bijeenkomst
welke door het bestuur van de sint Nicolaasschool was georganiseerd om samen met potentiële raadsleden van
zes verschenen politieke partijen (VVD, CDA, D66, GVH, CU en PvdA) een debat aan te gaan over hoe het nu
verder zou moeten met de plannen voor een nieuwe school. Groen Links had helaas niet gereageerd op de
uitnodiging.
Basis van de discussie is het plan om de sint Nicolaasschool te verplaatsen naar de Hemsterhuislaan waar een
school met maximaal 11 lokalen gebouwd zou moeten gaan worden. Hierdoor krijgt Westerholm de
mogelijkheid om op de huidige locatie van de school uit te breiden.
Na een heldere toelichting door Jan Hendriks namens het schoolbestuur, over de historie van de bouwplannen
en de problemen welke zich gedurende de duur van het traject hadden voorgedaan werden de partijen
afzonderlijk gevraagd naar hun visie over de ontstane situatie en de ideale oplossing van de impasse waarin de
bouwplannen zijn geraakt.
Alle partijen waren het er over eens dat de school in de huidige staat niet meer voldoet aan de eisen van deze
tijd. De besproken alternatieven behelsden: 1. Naar de Hemsterhuislaan; 2. Naar de locatie van het Zernike
(zodra zij vertrekken) en 3. Een nieuwe school op de huidige locatie.
De PvdA vond, bij monde van de heer Stroomer, dat de vertraging voor nieuwbouw op de Hemsterhuislaan
voor een groot deel te wijten was aan het groot aantal ingediende bezwaarschriften. Het tijdspad dat tot nu toe
was doorlopen was in zijn ogen veel te lang. Wel zei hij nog dat iedereen uiteraard gebaat is bij resultaat. Het
blijven op de huidige locatie was misschien wel de beste optie, maar het was in zijn ogen niet financierbaar.
De heer Berends liet namens de CU weten verbaasd te zijn over het grote aantal bezwaarschriften. Een school
is tenslotte een maatschappelijk belangrijk doel. Hij benadrukte dat het project Hemsterhuislaan had kunnen
plaatsvinden met gesloten beurzen en dat dit voor alle partijen indertijd een ideale oplossing was geweest.
Bouwen op de Hemsterhuislaan blijft in zijn ogen in principe de weg naar de snelste oplossing, maar hij gaf wel
aan dat als de school op de huidige locatie wil blijven ze hier zelf het initiatief voor moet nemen.
D66 verwoordde via mevrouw Legemaat dat onderwijs een speerpunt van haar partij is en dat wat hen betreft
de Wissel, Zernike en de sint Nicolaasschool alle drie belangrijk waren in het totale beslissingstraject. Ook
opperde zij nog het idee om de school te verplaatsen naar een locatie aan de andere kant van de
Rijksstraatweg. Zij kreeg hiervoor echter weinig bijval.
Het CDA had de heer Valkema afgevaardigd en hij gaf aan dat zijn partij in 2009 al vragen over de voortgang
van de plannen voor nieuwbouw had gesteld aan het college. De locatie Hemsterhuislaan had weliswaar een
win/win-situatie kunnen opleveren voor zowel school als Westerholm, maar omdat de tijd de plannen heeft
ingehaald zou de school, gezien de huidige situatie, het beste op de huidige locatie haar plannen moet gaan
verwezenlijken.
Annalies Groot van de VVD vond de Hemsterhuislaan ook een gepasseerd station en adviseerde het bestuur om
voor zichzelf te kiezen door zelf het initiatief te nemen en te onderzoeken wat er op de huidige locatie zou
kunnen worden gerealiseerd. Maar er moet wel snel een beslissing worden genomen want op deze wijze kan
het echt niet verder.
Mariska Sloot van nieuwkomer Gezond Verstand Haren wilde de partijen terug aan de tafel hebben en het liefst
ook het Zernike College in de plannen betrekken. De aanwezige fractievoorzitter van de VVD, Hein Frima wees
haar op het voorlopig nog te grote financiële gat dat tussen partijen nog overbrugd moet worden voordat er
een kans bestaat dat het Zernike op korte termijn kan vertrekken.
In de daarop volgende discussie werden verschillende standpunten en alternatieven naar voren gebracht.
Vertegenwoordigers van de bewoners van de Hemsterhuislaan benadrukten nogmaals dat zij zich in het hele
traject geschoffeerd en niet serieus genomen voelden door de gemeente, maar dat het idee van meer dan 11
lokalen wat hen betreft onbespreekbaar blijft. Dit maximum is immers meerdere malen toegezegd door de
gemeente. Het geopperde plan om Westerholm te integreren met de school op de huidige locatie bleek in een
eerder stadium al te zijn afgekeurd.
Op de vraag van de PvdA aan het bestuur hoe het kan dat de groeicijfers van school en gemeente zo kunnen
verschillen legt directeur Alice Duursma uit dat voor de gemeente o.a. belangstellingspercentages niet tellen.
Dit terwijl de school al jarenlang een gestage groei doormaakt.
Samenvattend kan gesteld worden dat alle betrokken partijen vinden dat er snel iets moet gaan gebeuren en
dat dit waarschijnlijk het beste op de huidige locatie zal moeten gebeuren.
Laten we de verkiezingen maar afwachten en hopen dat het nieuw te kiezen college straks nog weet wat er
vanavond is gezegd. Haast is geboden.
Download