Dia 9.1 - Pearson Benelux

advertisement
Dia 9.1
Deel 4
De
organisatie
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Management van gedrag
Hoofdstuk 9
Organisatiedoelen, strategie
en verantwoordelijkheden
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.3
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.4
Organisatiedoelen
• De doelen vormen de redenen voor het bestaan van
een organisatie.
• Een doel is een verwachting voor de toekomst, een of
andere toekomstige status.
• Organisatiedoelen bepalen de aard van de input en
output, de activiteiten waarmee deze output wordt
gerealiseerd en de interactie met de externe
omgeving.
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.5
De functie van doelen
Doelen:
• Vormen prestatiestandaarden
• Vormen richtlijnen voor de besluitvorming en
rechtvaardigen genomen maatregelen
• Beïnvloeden de structuur van de organisatie en
helpen met het vaststellen van de te gebruiken
technologie
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.6
De functie van doelen (vervolg)
Doelen:
• Zorgen voor meer inzet en toewijding van individuen
en groepen
• Geven een indicatie van het ware karakter van de
organisatie
• Vormen de basis voor het beoordelen van
veranderingen en organisatieontwikkelingen
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.7
Overeenstemming van doelen in een organisatie
Figuur 9.1
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.8
De visie en missie van de organisatie
• De visie is een algemeen referentiekader op basis
waarvan het mission statement en de doelen worden
gedefinieerd
• De visie is de gewenste toekomstige status van de
organisatie
• De missie drukt het algemene doel van van de
organisatie uit en is idealiter in lijn met de waarden en
verwachtingen van de belangrijkste stakeholders
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.9
Een systeembenadering op doelen en
doelstellingen
Figuur 9.2
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.10
Doelstellingen van bedrijven
Figuur 9.3
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.11
De balanced scorecard
De balanced scorecard combineert verschillende
kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren als
weerspiegeling van de verwachtingen van
verschillende groepen stakeholders. Het relateert
prestaties aan een bepaalde strategiekeuze en vormt
de basis voor het beoordelen van de organisatieeffectiviteit.
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.12
Onderdelen van de balanced scorecard
•
•
•
•
Financiële maatstaven
Innovatie van producten en processen
Werknemersvaardigheden
Klanttevredenheid
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.13
Strategie
Organisatiestrategie beschrijft het algemene doel van
de organisatie, en de plannen en maatregelen die
nodig zijn om dit doel te behalen.
Tilles suggereert dat organisatieleden zonder expliciete
strategie conflicterende doelen gaan nastreven.
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.14
Synergie
Synergie is wanneer het geheel groter is dan de som
der delen:
2+2=5
Bijvoorbeeld: De fusie tussen een computerfabrikant
met een goede naam op het gebied van het ontwerp
en de marketing van hardware, en een bedrijf dat
expert is op het gebied van softwareontwikkeling en
systeemontwerp.
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.15
De SWOT-analyse
• Biedt de mogelijkheid om de organisatie in de
omgeving te bestuderen
• Vormt een basis voor besluitvorming en
probleemoplossing
–
–
–
–
Sterke punten
Zwakke punten
Mogelijkheden
Bedreigingen
(Strengths)
(Weaknesses)
(Opportunities)
(Threats)
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.16
Omgevingsanalyse
Enkele belangrijke vraagstukken waarmee men in een
omgevingsanalyse rekening kan houden:
•
•
•
•
•
•
Politieke toekomst
Economische toekomst
Sociaalculturele toekomst
Technologische toekomst
Milieu
Juridische toekomst
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.17
Stakeholders
Stakeholders kunnen in de volgende groepen worden
verdeeld:
•
•
•
•
•
•
Werknemers
Investeerders
Consumenten
De gemeenschap en de omgeving
De overheid
Andere organisaties of groepen
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Dia 9.18
Ethiek en het bedrijfsleven
Ethiek heeft te maken met het bestuderen van het
volgende:
• De moraliteit
• De praktijken en activiteiten die in morele zin als
goed of fout kunnen worden beschouwd
• De regels die ten grondslag liggen aan deze
activiteiten en de waarde waaraan de activiteiten
gerelateerd zijn
Mullins: Management van gedrag – Individu, team, organisatie © Pearson Education Benelux 2007
Download