Transparantierapport 2015

advertisement
ING Investment Office
Publicatiedatum: 7 juli 2017, 14.40 uur
Vraag en antwoord
Obligatierentes maken een sprongetje
Op de financiële markten is een omslag te
zien. Nu de centrale banken hinten op het
terugschroeven van de stimulering, stijgen
de obligatierentes. Dit heeft ook effect op de
aandelenmarkten.
Wat is er aan de hand?
Waarom is dat
verrassend?
Op de conferentie voor centrale bankiers die de Europese
Centrale Bank (ECB) eind juni hield in Portugal, zei ECBvoorzitter Mario Draghi in een speech dat het economisch
herstel in de eurozone sterker en breder wordt. Sindsdien is
een verandering van toon te merken in de communicatie van
de belangrijke centrale banken, waaronder ook die van de
Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’. De centrale bankiers
hebben blijkbaar de overtuiging dat de economische groei
verder aantrekt en dat de huidige lage inflatie een tijdelijk
verschijnsel is. Met andere woorden: er zal geleidelijk minder
stimulering nodig zijn. Beleggers werden toch wat verrast
door dit signaal.
De verrassing kwam doordat beleggers de afgelopen periode
vooral aandacht hadden voor de zwakke, tegenvallende groei
in de Verenigde Staten en de hardnekkig lage inflatie in de
eurozone. Inmiddels heeft de Fed dit jaar de beleidsrente al
tweemaal verhoogd en neigt zij ertoe dat later dit jaar
nogmaals te doen. Ook verwachten sommige Fedbestuurders dat al binnen enkele maanden kan worden
begonnen met de geleidelijke verkoop van de leningen die de
Fed de afgelopen jaren heeft opgekocht. Oftewel: in de VS
wordt de geldkraan langzaam aan dichtgedraaid. Maar de
grote verrassing was toch wel dat Draghi liet doorschemeren
dat ook binnen de ECB wordt gedacht aan het terugschroeven
van de stimulering. De verrassing werd versterkt doordat ook
de bestuursvoorzitter van de Bank of England (BoE, de
centrale bank van het Verenigd Koninkrijk), liet weten dat
binnen de BoE de gedachten diezelfde kant opgaan. Dit was
precies het tegenovergestelde van het signaal van een paar
weken eerder. In reactie gingen de obligatierentes relatief
scherp omhoog. Minder stimulering betekent namelijk: minder
neerwaartse druk op de marktrentes.
Simon Wiersma is sinds
2009 Investment
Manager bij het ING
Investment Office. Hij
werkte eerder als
vermogensbeheerder,
portefeuillemanager en
beleggingsstrateeg.
Simon heeft diverse
beleggingsopleidingen
afgerond en studeerde
Commerciële Economie
aan de Hogeschool
Alkmaar.
Waar stopt de rentestijging?
Zoals we ook in de update van onze Beleggingsvisie 2017 schreven, denken we dat de periode
met historisch lage obligatierentes achter ons ligt. Dit betekent echter niet dat de rentes in een
rechte lijn omhoog zullen gaan. Dat komt doordat belangrijke structurele veranderingen in de
wereld, zoals de vergrijzing, de globalisering en de digitalisering, nog lang een neerwaarts
drukkend effect zullen hebben op prijzen en dus de inflatie. Gevolg hiervan is weer dat de
‘evenwichtsrentes’, dus de renteniveaus waarbij de economie noch gestimuleerd wordt, noch
afgeremd, op een lager niveau zullen blijven liggen dan voor de crisis.
Ontwikkeling 10-jaarsrente Nederland en Duitsland
%
%
Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ING Investment Office, 7 juli 2017
Wat zijn de verwachtingen
voor de korte termijn?
Ook het antwoord op deze vraag sluit aan op wat we schreven in de update van onze
Beleggingsvisie 2017: in tegenstelling tot de eerste helft van dit jaar, zal de onzekerheid over
het toekomstige beleid van de centrale banken leiden tot meer koerswisselvalligheid
(‘volatiliteit’). Dat is ook wat we nu zien gebeuren.
Wat betekent dit voor
beleggers?
We verwachten dat, net als tijdens de zomermaanden vorig jaar, het vooruitzicht van hogere
obligatierentes en aantrekkende economische groei tot een verschuiving zal leiden in de
voorkeur van beleggers van groeiaandelen richting waardeaandelen. Dat wil zeggen dat
aandelen van bedrijven die hun winst vooral herinvesteren en een hoge koerswinstverhouding
hebben (zoals uit de IT-sector), deels zullen worden ingeruild voor aandelen uit sectoren (zoals
financiële waarden) die een lagere koerswinstverhouding hebben en die vooral kunnen
profiteren van een ‘cyclisch’ herstel van de economie (normalisering van de economischegroei- en inflatiepercentages).
En hoe gaat ING ermee om
in haar beleggingsstrategieën?
Omdat we deze ontwikkeling al eerder zagen aankomen, hebben we begin dit jaar de risico’s
wat teruggeschroefd door de ‘overwogen’ positie in aandelen terug te brengen naar neutraal
niveau. Daarmee hebben we deels winst genomen op de koerswinst op aandelen. Ook hebben
we al langer geleden de obligatiebeleggingen in onze beleggingsstrategieën gemiddeld minder
kwetsbaar gemaakt voor stijging van de marktrentes. Dit deden we door de positie in
staatsobligaties naar een ‘onderwogen’ niveau te brengen en de gemiddelde resterende
looptijd (‘duratie’) te verkorten. Daar tegenover hebben we in onze tactische
vermogensverdeling obligatiecategorieën met een aantrekkelijke risicopremie (hogere
rentevergoeding vergeleken met staatsobligaties), juist een groter gewicht gegeven.
Voorbeelden daarvan zijn obligaties uit opkomende markten en hoogrentende
bedrijfsobligaties. Binnen aandelen hebben we deze week de sectorweging aangepast op de
verwachte draai in de markt van groeiaandelen naar waardeaandelen.
Meer weten?
Ga naar ING.nl/Beursnieuws
Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, Investment Manager bij het ING Investment Office en is
uitgebracht door ING Bank N.V. De tekst is afgesloten op 7 juli 2017, 13.30 uur. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen
individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede
kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze
beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon of onderdeel
dat tot de ING Groep N.V. behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit
het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Ontwikkelingen die zich na het
opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze
beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies.
Door te klikken op deze link kunt u zien welke maatregelen ING neemt om belangenverstrengeling met betrekking tot
aanbevelingen te voorkomen en te vermijden. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan
fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 en staat onder toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards