het bestand

advertisement
PG Zuidwesthoek te Sluis e.o.
Zondag 19 februari 2017
7de na Epifanie
Maaltijd van de Heer
Sluis
kleur: wit
Voorganger: ds. I.J. Nietveld
Organist: dhr. G.van Oostenbrugge
Ouderling: dhr. J. Dees
Lector: mw. W. Prins
BEMOEDIGING EN GROET
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
a. En niet laat varen het werk van zijn handen.
v. Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus.
a. Amen.
VERVOLGEN LIED 67: 3
Allen gaan zitten
SMEEKGEBED
LIED 869: 1 en 2
DE HEILIGE SCHRIFT
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor
kerkrentmeesters en diaconie.
De uitgangscollecte is bestemd voor:
PIT Pro Rege
LIED 335
Allen gaan staan
TORALEZING Deuteronomium 30,15-20
Mozes zegt tot het volk dat bijeengeroepen was:
‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen
voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood.
Wanneer u zich houdt aan de geboden van de
HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb
gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te
volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en
regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven
en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw
God, u zegenen in het land dat u in bezit zult
nemen. Maar als u hem de rug toekeert en weigert
te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te
knielen voor andere goeden en die te vereren, dan
zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw
verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land
dat u in bezit zult nemen, zal van korte duur zijn.
Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u
staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen
zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen
toekomst en die van uw nakomelingen, door de
HEER, uw God, lief te hebben, Hem te
gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. Dan
zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw
voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede
heeft beloofd.’
INTREDELIED 67: 1 en 2
LIED 119: 5 en 6
De bloemen uit de dienst gaan met een groet
van de gemeente naar mw Voerman- Mak,
mw Luteijn- van As, mw du Fossé-Rosseel en
mw Quaak- Scheele.
Na de dienst is er koffie en thee
OEFENEN: Lied 335 en 976
INTREDE
- Woord van welkom
- Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen
ontstoken.
o.: We ontsteken de tafelkaarsen.
Eén kaars voor Israël
en één kaars voor de gemeente.
Wij beiden
- onlosmakelijk met elkaar verbonden mogen ons gedragen weten
naar het licht van de nieuwe morgen.
a.: LIED 970: 1
EVANGELIELEZING Matt. 5,17-26
Jezus zegt tegen de mensen die zich verzameld
hebben bij de berg:
‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet en de
Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om
ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te
brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de
aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet
van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus
ook maar een van de kleinste van deze geboden
afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen,
zal als de kleinste worden beschouwd in het
koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt
en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van
de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg
jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan
die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën,
zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel
niet binnengaan.’
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
l. Gelukkig zijn zij
die het woord van God horen
het in hun hart bewaren
en eruit leven.
a. Amen
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld en van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
(bron: Lied 388)
LIED 119: 65 en 66
VOORBEDE
Na het : daarom bidden wij:
a: Heer ontferm U.
OVERWEGING
TAFELLIED 287: 4 en 5
ORGELSPEL
TAFELGEBED
Het avondmaal is het feest van de vrede.
De gemeenschappelijke maaltijd verbindt vrienden
en zelfs vijanden.
LIED 838: 1, 2, 3 en 4
DE MAALTIJD VAN DE HEER
NODIGING
d. De HEER heeft zijn tafel bereid voor wie op
Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus
nodigt ons om dankbaar en gelovig met de
lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en brood
en wijn uit zijn hand te ontvangen.
TOEBEREIDING VAN DE TAFEL EN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Zo at Jezus met allen,
die Hem nodig hadden,
ook met zondaren en goddelozen.
Hij zat met Zijn vrienden aan de maaltijd
op de avond, voor Hij stierf,
en reikte hun brood en wijn
als teken, dat niets hen meer scheidt
en dat er tussen God en hen
vrede is.
Door Zijn sterven bekrachtigde Hij,
wat de maaltijd had betekend.
Daarom herinneren wij elkaar aan Zijn dood,
als wij het Avondmaal vieren,
en verbinden ons aan elkaar en aan Hem.
Wij nemen en geven brood en wijn,
zijn er zeker van, dat Jezus bij ons is,
overwinnen onze tweedracht
en zijn er blij om, dat wij vrede hebben
met God en de mensen.
Tot deze tafelgemeenschap
moeten wij alle mensen uitnodigen,
want zij wijst op het
alomvattende rijk van de vrede,
waarin geen vijanden meer zijn
en ook geen vreemden.
GEBED NA DE MAALTIJD
v. God, die hart en ziel zijt
van geheel ons leven,
laat uw liefde bepalend zijn
voor al ons doen en laten
en help ons te ontdekken
wat het nu en hier betekent
het voetspoor van uw Zoon te volgen
en liefdevol te handelen in zijn naam.
a. Amen
SLOTLIED 976: 1, 2 en 3
Paulus bericht over het laatste Avondmaal:
ZENDING EN ZEGEN
‘In de nacht, waarin Hij werd verraden,
nam Jezus, de Heer, het brood,
dankte en brak het en zei:
Neemt, eet, dit is Mijn lichaam,
dat voor u wordt gegeven.
Doet dit tot Mijn gedachtenis.
LIED 425
Zo nam Hij ook de drinkbeker
na de maaltijd en zei:
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn
bloed,
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot Mijn gedachtenis.
Want zo dikwijls wij van dit brood eten
en uit deze beker drinken,
verkondigen wij de dood van de Heer,
totdat Hij komt’.
We verzamelen ons in een kring rond de tafel
ONZE VADER
VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.
DELEN VAN BROOD EN WIJN
AGENDA:
20 februari: vergadering kerkenraad
23 februari: Filmavond in ’t Zwingebouw te
Cadzand. Taxi Teheran, regie: Jafar Panahi.
Jafar Panahi rijdt als taxichauffeur door de
levendige en kleurrijke straten van Teheran. Met
een kleine camera op het dashboard filmt hij de
openhartige passagiers terwijl hij ze interviewt. Het
resultaat is een komische en aangrijpende schets
van het dagelijks leven in de Iraanse hoofdstad,
waarmee de regisseur tevens de regels van de
censuur in zijn land aan de kaak stelt.
26 februari: 8ste zondag na Epifanie. 10.00 uur
kerkdienst in Cadzand. Voorganger is ds. I.J.
Nietveld
Zie ook: www.pknzuidwesthoek.nl
Download