Model eenvoudig inleencontract

advertisement
Model eenvoudig inleencontract
De ondergetekenden
1.
.......... (naam uitlener), gevestigd te .......... (plaatsnaam) aan de .......... (adres), hierna te noemen
uitlener
en
2.
.......... (naam inlener), gevestigd te .......... (plaatsnaam) aan de .......... (adres), hierna te noemen
inlener
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
a. Uitlener zal werknemer .......... (naam werknemer), wonende te .......... (woonplaats) aan de ..........
(adres), aan inlener ter beschikking stellen in de functie van .......... (functiebeschrijving).
b. De werkzaamheden bestaan uit .......... (beschrijving werkzaamheden).
c. De werknemer dient de veiligheidinstructies van de inlener op te volgen.
Artikel 2
De periode van inlening begint op .......... (datum) en eindigt op .......... (datum). Gedurende deze
periode is de inlener verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitgeleende werknemer.
Artikel 3
a. Inlener is een uitlener verschuldigd een bedrag ad € ...... (bedrag) per uur als vergoeding voor de
salariskosten en overige emolumenten die voortvloeien uit het dienstverband tussen uitlener en
werknemer.
b. (indien van toepassing) Het onder a. vermelde bedrag wordt vermeerderd met ......% (percentage) als
vergoeding voor administratiekosten.
c. Declaratie geschiedt wekelijks achteraf.
d. Betaling dient te geschieden binnen ……. dagen na factuurdatum.
e. In het kader van de Wka zal de inlener ……. % van het uurloon op de G-rekening van de uitlener
storten.
f.
(Indien BTW niet verlegd) Het bedrag van de declaratie wordt vermeerderd met de terzake
verschuldigde BTW.
Artikel 4
Na het verstrijken van de duur van deze overeenkomst hervat de werknemer met onmiddellijke ingang zijn
werkzaamheden in het bedrijf van de uitlener.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te .......... (plaats) d.d. ...... (datum).
handtekening inlener
handtekening uitlener
Toelichting op het model
Het model is zeer eenvoudig gehouden; alleen de belangrijkste bepalingen zijn opgenomen. De
modelovereenkomst is zowel voor collegiale als voor niet-collegiale inlening te gebruiken.
Artikel 1 vermeldt welke werknemer ter beschikking wordt gesteld en waaruit de werkzaamheden zullen
bestaan. In het algemeen zullen dit nagenoeg dezelfde werkzaamheden zijn als de activiteiten die de
werknemer in het bedrijf van de uitlener verrichtte. Immers, het voordeel van inlenen is dat de
werknemer meteen kan beginnen en niet eerst een inwerkperiode nodig heeft. Als er meerdere
werknemers worden in- en uitgeleend, kunnen de partijen ervoor kiezen om voor iedere werknemer een
aparte overeenkomst op te stellen. Het is uiteraard ook mogelijk de verschillende werknemers in één
inleenovereenkomst te noemen.
In artikel 2 staat de duur van de inleenperiode. In het model staat deze periode vast. Het is ook mogelijk
dat van tevoren niet precies vaststaat hoelang de periode zal zijn. In dat geval kan de overeenkomst de
volgende bepaling bevatten: 'de werkzaamheden worden verricht voor een periode van maximaal ......
maanden/weken'.
Artikel 3 regelt de vergoeding die de inlener aan de uitlener verschuldigd is. Omdat de werknemer bij de
uitlener in dienst blijft, maar de uitlener niet van de diensten van de werknemer gebruik kan maken, zal
de uitlener in het algemeen in ieder geval een vergoeding willen ontvangen van de personeelskosten.
De uitlener mag ook administratiekosten en zelfs een bedrag voor winst in rekening brengen
Artikel 4 maakt duidelijk dat de werknemer na de inleenperiode weer bij de uitlener aan de slag gaat. De
bepaling onderstreept nog eens dat de arbeidsovereenkomst tussen uitlener en werknemer gewoon in
stand blijft.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards