LITERATUURLIJST Vocvo-infotheek Reserveren via ludwine

advertisement
LITERATUURLIJST
Vocvo-infotheek
Reserveren via
[email protected]
Literatuurlijst
Moeilijke en startende lezers
Inhoud
Artikel
p. 1
Website
p. 3
Leermiddelen
p. 7
INFO
p. 16
Een selectie van documenten aanwezig in de Vocvo-infotheek.
Artikels en e-documenten kun je opvragen – we sturen deze digitaal door.
Artikel
* artikel
Werken met laagtaalvaardige volwassenen : de materialenbank van DocAtlas helpt je op
weg
2011
Vocvo: 19
In: Slinger. - Jrg. 16 (2011) nr. 3 , p. 10-11
* artikel
De verborgen schatten van docAtlas : een bijzondere bibliotheek in Antwerpen
I. Vandenbergen
2010
Vocvo: 12
In: Les. - Jrg. 28 (2010), nr. 165 ; p. 30-31
De lijst leermiddelen Nt2 is erg lang. Het is voor docenten niet te doen om op de hoogte te
blijven van de nieuwste publicaties, laat staan te weten wat je er wel en wat je er niet mee kunt
doen. Een recensie erover lezen kan altijd, maar materiaal leer je pas echt kennen als je het
zelf doorbladert of uitprobeert. Dat is precies de mogelijkheid die docAtlas biedt. Isabelle
1
Vandenbergen, coördinator van het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, licht een tip van de
sluier op.
* artikel
Competent in leesbevordering : leesbevordering in opleidingen Pedagogisch Werk en
Onderwijsassistent
Olga Vrolijk
2011
Vocvo: 12
In: Les. - Jrg. 29 (2011), nr. 169 ; p. 32-35
Studenten in de mbo-opleidingen Pedagogisch Werker en Onderwijsassistent lezen te weinig
om later in hun beroep kinderen en ouders tot (voor)lezen aan te zetten. Bovendien blijkt dat
docenten van deze opleidingen over onvoldoende mogelijkheden en middelen beschikken voor
de ontwikkeling van de vereiste competenties van hun studenten. Reden genoeg voor een
project leesbevordering in opleidingen PW en OA. In opdracht van STICHTING LEZEN en het
STEUNPUNT TAAL EN REKENEN MBO is CINOP in 2009 van start gegaan met het project.
Olga Vrolijk doet verslag van de achtergronden en activiteiten van het project en onderstreept
het belang van de bundeling van krachten.
* artikel
Lezen op schoot : ouders leren interactief voorlezen met hun jonge kinderen
Alie Smidstra
1996
In: Volwassen(en) leren lezen : leesstrategieën in theorie en praktijk / J. Berents & H.
Hacquebord (red.). - Delft : Eburon, cop. 1996 ; p. 115-121 – Boek aanwinstnr. 97-196
* artikel
Taalassessment voor werknemers. 'Verboden voor onbevoegden', 'prikkelend bij
inademing'
R. Thijssen, E. Langens
2012
Vocvo: 15
In: Les. - Jrg. 30 (2012), nr. 177 ; p. 28-29
Veel werknemers worden op de werkvloer geconfronteerd met teksten die ze moeilijk vinden.
Het gaat dan onder meer om aanwijzingen op borden in de werkruimtes, waarschuwingen op
machines of schoonmaakmiddelen. Kan je wel goed, gezond en veilig werken als je dat soort
teksten niet goed kunt lezen? Thijssen & Langens staan in dit artikel stil bij deze problematiek.
* artikel
De hele wereld in je klas : werken met actualiteit in je Nt2-klas
I. Plichart
2012
Vocvo: 12
In: Les. - Jrg. 30 (2012), nr. 176 ; p. 8-10
In de Nt2-klas is de wereld altijd aanwezig, gewoon omdat de leerlingen of cursisten een erg
verschillende achtergrond hebben. Gooi daar nog een krant of ander nieuwsmedium bij, en voor
je het weet beginnen er gesprekken waar je met moeite een einde aan maakt. Actualiteit maakt
immers veel los bij cursisten. Als jij als docent goed in de hand houdt waar je naartoe wilt, is
2
actualiteit een uiterst interessante invalshoek voor tal van lessen. Vanuit de ervaring van de
Vlaamse Wablieft-krant, reikt Ilona Plichart je in dit artikel een aantal tips en ervaringen aan.
* e_document
Wereldboekendag : één op zeven Vlamingen is laaggeletterd ‘Simpele taal is moeilijk’
2012
1 p.
Vocvo: 19
Artikel uit de Standaard 24-04-2012, p. 10
In meer dan honderd landen was het gisteren Wereldboekendag, maar er zijn nog steeds
volwassenen die niet goed kunnen lezen. Wablieft geeft voor hen boeken in een eenvoudige
taal uit.
* artikel
Samen een boek schrijven in de schrijfgroep : wij hebben nog stof voor vele boeken in
ons hoofd
Karine Nicolay
2010
Vocvo: 12
In: Alfa-nieuws, jrg. 13 (2010), nr. 2 ; p. 9-11
Lier heeft een heel bijzondere lees- en schrijfgroep: er worden namelijk boeken geschreven.
Deze NT1-groep is eigenlijk een NT1-atelier, dat wil zeggen dat er verschillende NT1-niveaus
bij elkaar zitten. De meeste cursisten kunnen alleen lezen en schrijven met hulp; twee van hen
kunnen eenvoudige teksten wel zelfstandig lezen. Wanneer er geen boeken geschreven
worden, wordt er gelezen in de Kleine Wablieft, Wablieft en eenvoudig leesmateriaal voor
volwassenen zoals de boekjes uitgegeven bij De Stiep Educatief. Verder worden er bijvoorbeeld
wenskaarten geschreven, boodschappenlijstjes gemaakt en wordt er geoefend in het schrijven
van korte woorden van een of twee lettergrepen en korte teksten met enkelvoudige zinnen.
AlFA-nieuws ging praten met dit schrijverscollectief.
Website
* website
Wablieft
http://www.wablieft.be
-
-
-
-
-
Krant
Elke woensdag lezen meer dan 45.000 mensen de Wablieft-krant, onze krant in duidelijke
taal. Elke twee weken is er de Kleine Wablieft, als opstap naar onze Wablieft-krant.
Tekstadvies
Wablieft deelt expertise met andere organisaties in de trainingen Duidelijk Schrijven. Onze
redacteurs herschrijven ook folders, brieven, webteksten, formulieren ... voor onze klanten.
Vlotte boeken, omdat lezen leuk is!
Graag lezen doet beter lezen. Daarom zijn er de Wablieft-boeken. Bij de boeken horen
luistercd's, lesmappen en allerhande activiteiten, zoals leeskringen en studiedagen.
Wablieft-prijs
Elk jaar bekronen we één persoon, project of organisatie met de Wablieft-prijs. Want
Wablieft wil anderen aanmoedigen om duidelijke taal te gebruiken.
Projecten
Wablieft werkt geregeld projecten uit met andere partners. Kriebelt het bij u om samen met
Wablieft een project uit te werken? Laat het ons weten!
3
* website
Stichting lezen
http://www.stichtinglezen.be
Het is de missie van Stichting Lezen om brede bevolkingsgroepen het plezier en het nut van
lezen te laten ontdekken en beleven om zo hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke
participatie te bevorderen. Daartoe zet Stichting Lezen structureel een ononderbroken lijn van
initiatieven, projecten, methodieken en campagnes op, gebaseerd op ervaringen uit het
werkveld en/of inzichten uit onderzoek naar lezen.
* website
DocAtlas : documentatiecentra
http://www.provant.be/leren/documentatiecentra/docatlas/
Een interculturele bib met een divers aanbod!
Het provinciaal documentatiecentrum Atlas (docAtlas) is een documentatie- en
leermiddelencentrum, gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen, intercultureel
onderwijs, mondiale vorming en interculturaliteit. Leerkrachten, studenten, vormingswerkers en
alle andere geïnteresseerden kunnen er didactisch materiaal en documentatie in alle vormen
ontlenen.
DocAtlas organiseert ook vormingen over het gebruik van de leermiddelen Nederlands voor
anderstaligen, intercultureel onderwijs en mondiale vorming en over de materialen die
verenigingen en organisaties op weg helpen bij processen van interculturalisering.
* website
Lezen voor iedereen
Vocvo: 49
http://www.lezenvooriedereen.be
Voor heel wat mensen is lezen niet vanzelfsprekend. Dat kunnen mensen zijn die te weinig
hebben opgepikt op school of die een andere moedertaal hebben. Ook kampen veel jongeren
tegenwoordig met lees- en leerproblemen.
Voor deze jongeren en volwassenen geeft Lezen voor Iedereen / Uitgeverij Eenvoudig
Communiceren leuke, spannende en vooral makkelijk te lezen boeken uit.
Vereenvoudigde versies van bekende verhalen, maar ook boeken die speciaal zijn geschreven
voor moeilijke lezers. De boodschap aan de lezer is daarbij: het gaat erom dat je plezier krijgt in
lezen, alleen dan word je er beter in.
Ga naar catalogus voor meer informatie over onze boeken. U kan ook een gedrukte catalogus
aanvragen of een printversie van de catalogus downloaden.
* website
Taalblad
Vocvo: NT2_lesmateriaal
http://www.taalblad.be
TAALBLAD.BE is een e-zine met dagelijkse actualiteit, geschreven in het Nederlands, maar
voor anderstaligen. Aan een selectie van woorden is namelijk een pop-up (‘de taalbladbox’)
verbonden, met lexicografische informatie over het woord (woordsoort, verbuiging, synoniem)
én een vertaling in het Frans en in het Engels. De teksten zijn gekoppeld aan een
grammaticagids.
Dit alles zal de anderstalige lezer helpen om de artikels beter te begrijpen en zo zijn kennis van
het Nederlands (woordenschat, grammatica) op te bouwen, te verbeteren of te onderhouden.
4
Taalblad.be is een idee van Koen Van Kelecom, die ervaring heeft in (internet-)redactie en
taalonderwijs.
vzw ‘Taalblad’
Naar aanleiding van de lancering van TAALBLAD.BE werd de vzw ‘Taalblad’ opgericht. Deze
vzw is eigenaar van het concept, de domeinnaam en de inhoud van TAALBLAD.BE. Zij staat
ook in voor de ontwikkeling, promotie en continuïteit van TAALBLAD.BE . De bredere
doelstelling van de vzw ‘Taalblad’ is “het ontwikkelen en aanbieden van multimediale
leerondersteuning voor anderstaligen die Nederlands leren of geleerd hebben”.
* website
Eenvoudig communiceren
http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/
Eenvoudig Communiceren is een organisatie die zich sterk maakt voor begrijpelijke informatie.
Het gaat om informatie die we dagelijks nodig hebben om in onze samenleving te kunnen
functioneren. Met name informatie van overheden, instellingen en bedrijven.
Informatie is begrijpelijk als lezers het in één keer kunnen bevatten. Het is informatie in
‘begrijpelijk’ Nederlands: Nederlands dat te begrijpen is voor iedereen die Nederlands spreekt
en dat geen onnodig moeilijke woorden, vakjargon of moeilijke zinsconstructies bevat.
Begrijpelijk communiceren is geen overbodige luxe. Bijna vier miljoen Nederlanders lezen onder
het gemiddelde leesniveau. Daarvan zijn er anderhalf miljoen functioneel analfabeet.
Op deze website vindt u meer informatie over de producten en diensten van Eenvoudig
Communiceren. Ook leest u meer over het belang van aangepast nieuws en begrijpelijke
informatie.
Eenvoudig Communiceren geeft een aantal publicaties uit in begrijpelijke, toegankelijke
Nederlandse taal.
- OKEE-krant - PrO-krant - Gewoon zo!
* website
Iedereen leest
Vocvo: NT_lezen
http://www.lezenvooriedereen.be
Op iedereenleest.be vind je duizenden leestips van en voor lezers.
Zoeken kan op titel, auteur, genre, trefwoord...
* website
Boekentaal voor lezers en leeskringen
http://www.boekentaal.info/
Boekentaal is een website voor lezers en leeskringen. Het is een verzamelplaats van allerlei
teksten (recensies, interviews, analyses, gespreksvragen, etc.) die aan literatuur en schrijvers
van literaire fictie gerelateerd zijn. De teksten zijn overwegend van de hand van Jacandra van
den Broek, oprichter en webmaster van Boekentaal.
* website
Netnieuws
Vocvo: NT2_lesmateriaal
http://www.netnieuws.nl/
Netnieuws: de 'sprekende' digitale krant op internet.
gebruikersvriendelijke website voor functioneel analfabeten.
Netnieuws
is
een
zeer
5
* website
De week van Karla
Karla Meers
Vocvo: NT2_lesmateriaal
http://www.deweekvankarla.be/
Dit is de website van Karla Meers. Deze website hoort bij mijn cursus "De week van Karla".
Cursus alfa NT2 ‘De week van Karla’
Janique Vanderstocken, educatief medewerker van CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland,
maakte een cursus alfa NT2 voor anderstalige analfabete volwassenen. Haar cursus ‘De week
van Karla’ bestaat uit vier mondelinge en vier schriftelijke modules van Alfa NT2 R.1.1.
Wie de cursus wil gebruiken, kan hem via http://www.klascement.net/ downloaden.
* website
Taalanderwijs : experimenten in ervaringsgericht moedertaalonderwijs
Vocvo: NT1_lesmateriaal
http://www.taalanderwijs.org
Taalanderwijs.org beoogt enkel een diepgaande discussie over onderwijs en leren in de digitale
maatschappij. Een deel van het project betreft ook het onderzoeken van de mogelijkheid om
een objectief onderwijsdebat te houden in de huidige Belgische context. Alle onderzoekers in
het veld behoren tot instituten die de instandhouding van eigen bestaande onderwijsnetwerk
bewerkstelligen. Verder lijkt het feit dat een wetenschappelijke discours zoals gecreëerd door
de inspecties, leerplannen en lessen didactiek totaal geen vat heeft op het overgrote deel van
het leerkrachtencorps.
Nochtans zal de benadering vooral praktisch zijn: zoveel mogelijk voorbeeldmateriaal ter
beschikking stellen. Deze lessen kunnen hopelijk als basis voor de discussie dienen en deze
discussie zal indien alles meezit, tot betere, concretere, interessantere werkvormen en
lestechnieken leiden.
* website
Leesweb
Vocvo: 40
http://www.leesweb.org/
Leesweb heeft tot doel de liefde voor lezen en de kennis van literatuur op een veelzijdige
manier te verspreiden, zeg maar: het leesklimaat en de leescultuur te bevorderen. Leesweb
gelooft er immers in dat lezen en boeken een verrijking vormen voor de ontplooiing van elke
mens, en dat ze bijdragen aan een maatschappij waarin ieder individu zich goed voelt.
De Boekenkaravaan is één van onze projecten. Om dit project mee te ondersteunen, zoeken
we nog een stagiaire die zin heeft om in het najaar ondergedompeld te worden in de
organisatie, coördinatie en opvolging van het project De Boekenkaravaan, een project in hartje
Antwerpen.
De Boekenkaravaan brengt boeken binnen in kansarme gezinnen, autochtoon en allochtoon. In
meer dan 100 gezinnen gaan vrijwilligers boeken voorlezen. Het project loopt in samenwerking
met verschillende Antwerpse basisscholen, wijkwerking, bibliotheken ...
* website
Veilig leren lezen
Vocvo: MO_opvoeden
http://www.veiliglerenlezen.nl/
6
Veilig leren lezen is al 50 jaar de meest gebruikte methode voor aanvankelijk lezen. Dat is
logisch: scholen die werken met Veilig leren lezen, hebben de minste uitvallers! In de methode
zijn uw praktijkervaringen en wensen gecombineerd met de praktische en wetenschappelijke
ervaringen van de auteurs. Een unieke leesmethode voor steeds weer een nieuwe generatie
lezers.
Leermiddellen
* boek : cd_rom
Wablieft : omdat lezen leuk is ! Introductiemap voor lesgevers
Wablieft vzw
2009
38 p.
ISBN: 978 90 2232448 6
Aanwinstnr.: 09-311
Vocvo: NT_lezen
Lesmateriaal
Mooie teksten en aantrekkelijke boeken zijn fantastisch lesmateriaal. Op welk niveau je ook
lesgeeft, je kunt boeken gebruiken in de les en samen met je cursisten op ontdekkingstocht
gaan in de wereld van de literatuur.
Introductiemap
Daarom ontwikkelde Wablieft 0mdat lezen leuk is! Introductiemap voor lesgevers. Hiermee
willen we lesgevers alvast op weg helpen. In uitneembare katernen presenteren we werkbare
modellen om te praten en te schrijven over boeken, om een leeslogboek op te starten, naar de
bibliotheek te gaan, een boekenfestijn te organiseren,...
Lespakketten op cd
Bij de introductiemap hoort een cd met lespakketten bij de eerste zes Wablieft-boeken. De
lespakketten zijn op maat van cursisten NT1 en NT2 in Centra voor Basiseducatie, voor
cursisten NT2 in Centra voor Volwassenenonderwijs en voor leerlingen in OKAN-klassen.
Elk lespakket bevat: prikkelende kant-en-klare lessuggesties, voorstellen voor werkbladen ,
uitleg over de doelstellingen waarbij de lessen aansluiten
De introductiemap en de lespakketten op cd zijn vanaf midden december 2009 beschikbaar. Sta
je al te trappelen om aan de slag te gaan met ons lesmateriaal?
http://www.wablieft.be/boeken/lesmateriaal
* boek ; cd_rom
Leesbaar schrijven
B. Defrancq, G. Van Laecke
Garant
2009
168 p.
ISBN: 9789044123401
Aanwinstnr.: 10-228
Vocvo: NT_schrijven
Leesbaar schrijven is een boek dat u helpt teksten te schrijven die door de meeste mensen
gelezen kunnen worden. De auteurs leggen niet alleen uit hoe u dat best aanpakt, maar ook
waarom het zo belangrijk is. Ze beschrijven kort wat lezen is en wat lezen moeilijk maakt en ze
tonen hoe leesbaarheid gemeten wordt. Met een hele reeks voorbeelden illustreren ze hoe
moeilijke teksten eenvoudiger kunnen. Alle aspecten van een tekst krijgen aandacht:
lettertypes, layout, woordkeuze, structuur en lengte van de zin,... Lezers kunnen ook zelf
proberen om moeilijke teksten eenvoudiger te maken: elk hoofdstuk van het boek heeft een
7
eigen reeks oefeningen. Met de software die bij het boek hoort (Zelftest Leesbaar Schrijven),
kunnen ze hun eigen prestaties beoordelen.
* boek
Handleiding voor leeskringen
red. Jef van Gool, Frank Hockx en Dick Welsink
Nederlands Bibliotheek en Lektur Centrum (NBLC)
1992
88 p.
ISBN: 90-6252-838-4
Aanwinstnr.: 93-165
Vocvo: NT_lezen
Met lit. opg., reg. en adressen
Veel mensen stellen het op prijs hun leeservaringen te delen met anderen. Met medelezers om
met elkaar te praten over thema's die in boeken aan de orde worden gesteld, over de ideeën
die een schrijver in een roman verkondigt en over de manier waarop hij dat doet, en met nietlezers om die enthousiast te maken voor een werk waarvan men zelf genoten heeft. Naar
schatting 50.000 tot 100.000 mensen in Nederland delen hun leeservaringen in een leeskring,
leesclub of leesgezelschap. Deze leeskringen kunnen verbonden zijn aan vrouwenorganisaties,
bibliotheken, volksuniversiteiten en andere instellingen, maar talrijk zijn ook de 'wilde'
leeskringen. Zo verschillend als die leeskringen zijn naar organisatievorm, zo uiteenlopend zijn
ook hun activiteiten. Maar bij alle verscheidenheid zijn er ook zaken waar iedere leeskring mee
te maken krijgt. Vragen als 'hoe bereik je potentiële leden', 'hoe kom je aan de boeken' 'waar
vind je achtergrondinformatie over schrijvers boeken etc.'. Deze en vele andere vragen komen
aan de orde in deze Handleiding die bestemd is voor begeleiders van en deelnemers aan
leeskringen en voor ieder die van plan is een leeskring te starten.
* boek
Lezen met plezier
Hilde Vandamme
Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie (VOCB)
1998
[Losbladig]
ISBN: 9074040268
Aanwinstnr.: 98-411
Vocvo: NT_lezen
Met bibliogr.
Veldwerk ; 4
‘Lezen met plezier‘ is een publicatie in de reeks Veldwerk over verhalen lezen met nietzelfstandige lezers. Het gaat over het belang van het lezen van verhalen en hoe dit er in de
praktijk uitziet. Als bijlage werden 2 verhalen opgenomen, eenmaal in originele versie en
eenmaal bewerkt in een nieuwe lay-out, klaar om te kopiëren. Later zal de map nog worden
aangevuld met 3 andere verhalen.
* boek ; cd_rom
Een boek voor twee : strategieën voor begrijpend lezen via peer tutoring. Handleiding
Hilde Van Keer
Garant
2002
188 p.
8
ISBN: 9044112953
Aanwinstnr.: 05-111
Vocvo: NT_lezen
Met bibliogr.
De auteur bespreekt leesstrategieën waarmee leerlingen beter greep krijgen op een tekst.
Interactie tussen kinderen van het tweede en vijfde leerjaar staat voorop: in leeskoppels leren
ze van en door elkaar. Via 'peer tutoring' ondersteunen leerlingen elkaar bij begrijpend lezen,
terwijl de leraar coacht. Naast een theoretisch gedeelte en onderzoeksresultaten, bevat het
boek uitgewerkte lesscenario's en tips, handvatten en richtlijnen om begrijpend lezen aan te
pakken.
De cd-rom bevat de benodigde leerlingmaterialen.
Het hele pakket bevat naast deze handleiding met cd-rom, een knutselkaart en tekstboeken
voor de leerlingen (niet besteld).
* boek
Leesschat : handboek
Garant ; Voorrangsbeleid Brussel (VVB)
2001
195 p.
ISBN: 9044111833
Aanwinstnr.: 06-29
Vocvo: NT_lezen
Onderdeel van: Leesschat. - 2 dl. (handboek + werkbladen)
Leesmateriaal voor begrijpend lezen in het derde leerjaar
Leesslang ; nr. 3
Leren lezen is voor vele kinderen een hele klus. Vooral begrijpend lezen kan een struikelblok
zijn. De boeken uit de reeks Lees(s)lang bieden de leerkracht kant-en-klaar materiaal om het
begrijpend lezen te stimuleren. Dit derde deel, Leesschat, is bestemd voor het derde leerjaar /
groep 5. Het biedt leerkrachten direct bruikbaar materiaal. De doelstelling is dezelfde als van de
andere delen in de reeks: bevorderen van begrijpend lezen. Daartoe kunnen diverse
methodieken worden gebruikt: info halen uit een tekst, opdrachten interpreteren en uitvoeren,
teksten illustreren enz. Alle lessen verhogen het leesplezier en de leesmotivatie. De kinderen
krijgen interactieve en taakgerichte leeskansen, aangenaam, speels en prikkelend
gepresenteerd. Het lesmateriaal is ook geschikt voor kinderen op een vergelijkbaar niveau in
het buitengewoon / speciaalonderwijs. Het kan naast gelijk welke leesmethode worden gebruikt.
* boek
Leesschat : werkbladen
Garant ; Voorrangsbeleid Brussel (VVB)
2001
[?] bl.
ISBN: 9044111841
Aanwinstnr.: 06-30
Vocvo: NT_lezen
Onderdeel van: Leesschat. - 2 dl. (handboek + werkbladen)
Leesmateriaal voor begrijpend lezen in het derde leerjaar
Leesslang ; nr. 3
9
* boek
Leesprikkels : lesmateriaal voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar. Werkbladen
Barbara Linsen, Saskia Timmermans, Mieke Vandenbroucke ... [et al.]
Garant ; Steunpunt Nederlands als Tweede Taal
2001
[?] bl.
ISBN: 9044111469
Aanwinstnr.: 06-31
Vocvo: NT_lezen
Onderdeel van: Leesprikkels : lesmateriaal voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar. - 2 dl.
(handboek + werkbladen)
Leesmateriaal voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar
Leesslang ; nr. 1
* boek
Leesprikkels : lesmateriaal voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar. Handboek
Barbara Linsen, Saskia Timmermans, Mieke Vandenbroucke ... [et al.]
Garant ; Steunpunt Nederlands als Tweede Taal
2001
191 p.
ISBN: 9044111450
Aanwinstnr.: 06-32
Vocvo: NT_lezen
Onderdeel van: Leesprikkels : lesmateriaal voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar. - 2 dl.
(handboek + werkbladen)
Leesmateriaal voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar
Leesslang ; nr. 1
* boek
Spelend lezen : handboek
Garant ; OVGB - Limburg
2000
135 p.
ISBN: 9044110098
Aanwinstnr.: 06-33
Vocvo: NT_lezen
Onderdeel van: Spelend lezen. - 2 dl. (handboek + werkbladen)
Leesmateriaal voor begrijpend lezen in het tweede leerjaar
Leesslang ; nr. 2
Leren lezen is voor vele kinderen een hele klus. Zeker begrijpend lezen kan een struikelblok
zijn. Dit boek biedt leerkrachten - vooral eerste en tweede leerjaar - groep drie en vier - direct
bruikbaar materiaal. De doelstelling is meervoudig: begrijpend lezen, info halen uit een tekst,
een geschreven opdracht correct interpreteren, een tekst illustreren, enz. Het bevorderen van
leesplezier en -motivatie staat daarbij centraal. Kinderen krijgen via 'Spelend lezen' interactieve
en taakgerichte leeskansen, gepresenteerd op een aangename, speelse wijze. 'Spelend lezen'
is naast eender welke leesmethode te gebruiken.
* boek
Spelend lezen : werkbladen
Garant ; OVGB - Limburg
2000
10
[?] bl.
ISBN: 9044110330
Aanwinstnr.: 06-34
Vocvo: NT_lezen
Onderdeel van: Spelend lezen. - 2 dl. (handboek + werkbladen)
Leesmateriaal voor begrijpend lezen in het tweede leerjaar
Leesslang ; nr. 2
* boek
Leesfestijn : handboek
Garant ; Voorrangsbeleid Brussel (VBB)
2003
204 p.
ISBN: 9044113437
Aanwinstnr.: 06-98
Vocvo: NT_lezen
Onderdeel van: Leesfestijn. - 2 dl. (handboek + werkbladen)
Leesmateriaal voor begrijpend lezen in het vierde leerjaar
Leesslang ; nr. 4
Leren lezen is voor vele kinderen een hele klus. Zeker begrijpend lezen kan een struikelblok
zijn. De boeken uit de reeks Lees(s)lang bieden de leerkracht kant-en-klaar materiaal aan om
het begrijpend lezen te stimuleren. Daartoe kunnen diverse methodieken worden gebruikt: info
halen uit een tekst, opdrachten interpreteren en uitvoeren, teksten illustreren enz. Alle lessen
verhogen het leesplezier en de leesmotivatie. De kinderen krijgen interactieve en taakgerichte
leeskansen, aangenaam, speels en prikkelend gepresenteerd. Dit vierde deel, Leesfestijn, is
vooral bestemd voor het vierde leerjaar / groep 6 en vergelijkbaar niveau in de speciale
onderwijszorg. Het kan bij gelijk welke leesmethode worden gebruikt.
* boek
Leesfestijn : werkbladen
Danielle Fierens (eindred.)
Garant ; Voorrangsbeleid Brussel (VBB)
2003
96 bl.
ISBN: 9044113771
Aanwinstnr.: 06-99
Vocvo: NT_lezen
Onderdeel van: Leesfestijn. - 2 dl. (handboek + werkbladen)
Leesmateriaal voor begrijpend lezen in het vierde leerjaar
Leesslang ; nr. 4
Leren lezen is voor vele kinderen een hele klus. Zeker begrijpend lezen kan een struikelblok
zijn. De boeken uit de reeks Lees(s)lang bieden de leerkracht kant-en-klaar materiaal aan om
het begrijpend lezen te stimuleren. Daartoe kunnen diverse methodieken worden gebruikt: info
halen uit een tekst, opdrachten interpreteren en uitvoeren, teksten illustreren enz. Alle lessen
verhogen het leesplezier en de leesmotivatie. De kinderen krijgen interactieve en taakgerichte
leeskansen, aangenaam, speels en prikkelend gepresenteerd. Dit vierde deel, Leesfestijn, is
vooral bestemd voor het vierde leerjaar / groep 6 en vergelijkbaar niveau in de speciale
onderwijszorg. Het kan bij gelijk welke leesmethode worden gebruikt.
11
* boek
Zoekend lezen
Erica Brouwer
Wolters Noordhoff
2003
80 p.
ISBN: 9001136397
Aanwinstnr.: 06-110
Vocvo: NT_lezen
Zoekend lezen biedt oefenlessen in 'zoekend lezen’. Bedoeld voor cursisten NT2 voor de
vaardigheid lezen. Daarnaast ook geschikt voor het leesonderwijs met functioneel lezen als
doel. Het boek omvat 35 teksten, zoals folders en gebruiksaanwijzingen. Per tekst drie tot zes
vragen. Met een stappenplan voor de cursist en een sleutel.
* boek
Puzzel mee! Puzzels voor weinig ervaren lezers met variatie in niveau, vorm en
moeilijkheidsgraad
Ria van Adrichem, Leonie van de Wetering
De Stiep Educatief
2006
10 bl.
ISBN: 9071740854
Aanwinstnr.: 06-159
Vocvo: NT_lezen
“Puzzel mee!” is een serie puzzels voor weinig ervaren lezers met variatie in niveau, vorm en
moeilijkheidsgraad. Puzzels om in te zetten in de lespraktijk, met diverse doelen en om
deelnemers zelfstandig mee te laten werken.
Veel cursisten vinden puzzels leuk. Ook docenten vinden puzzels leuk, want puzzels zijn een
middel om op een speelse manier te oefenen met diverse taalaspecten en om de variatie in
werkvormen te vergroten.
* boek
Schrijven in eenvoudig Nederlands
Karen Heij, Wessel Visser
Sdu
2006
80 p.
ISBN: 9012116570
Aanwinstnr.: 07-197
Vocvo: NT_schrijven
Hoe zorg je ervoor dat 95% van de Nederlanders je tekst begrijpt? Dit boek vertelt het je. Met
29 regels voor eenvoudig Nederlands bieden Karen Heij en Wessel Visser een concrete en
direct toepasbare leidraad voor effectieve communicatie. Samen ontwikkelden ze Texamen,
een revolutionair instrument waarmee je de begrijpelijkheid van teksten kunt meten en
begrijpelijk kunt maken. Op basis van Texamen formuleerden ze hun regels voor eenvoudig
Nederlands.
Doelgroep
Dit boek is bedoeld voor iedereen die teksten schrijft voor een breed publiek. Voor
communicatieprofessionals die schrijven voor heterogene doelgroepen. Voor ambtenaren die
brieven, folders en formulieren maken voor alle lagen van de bevolking. Voor copywriters die
12
ook laagtaalvaardige doelgroepen willen bereiken. Voor journalisten die het hun lezers nog
gemakkelijker willen maken.
Dit boek is onmisbaar voor iedere schrijver die wil dat zijn lezers zijn teksten gemakkelijk
kunnen begrijpen!
* boek
Samen lezen : oefenen met lezen van A1 naar A2
E.Th. Termeer
Coutinho
2011
96 p.
ISBN: 9789046902714
Aanwinstnr.: 11-268
Vocvo: NT_lezen
Veel anderstalige volwassenen die een alfabetiseringscursus volgen of hebben gevolgd, blijven
moeite houden met lezen. Daarnaast is het oefenen met lezen geen overbodige luxe voor
autochtone laaggeletterden. Voor beide groepen geldt: wie leesniveau A2 wil bereiken, heeft
extra leestraining nodig. Samen lezen geeft die leestraining door middel van een bundel
verhalen waarin de alledaagse onderwerpen uit de inburgering aan bod komen. De cursisten
trainen zo niet alleen hun leesvaardigheid, maar werken tegelijkertijd op een ontspannen manier
aan de woordenschat van de domeinen Burgerschap en KNS.
:In Samen lezen staan de bewoners van de Julianastraat centraal. Hun verhalen vormen
samen één geheel, zitten vol humor en zijn rijk geïllustreerd, waardoor de cursisten de teksten
met plezier zullen lezen; zelfstandig, klassikaal of in groepjes. Na elk verhaal volgen
verwerkingsoefeningen en opdrachten. Op de bijbehorende website kunnen de cursisten de
interactieve taaloefeningen doen die aansluiten op het boek. Op deze site zijn ook
kopieerbladen met extra oefeningen te vinden plus alle antwoordbladen. Docenten kunnen via
de website een docentenhandleiding aanvragen waarin diverse aanvullende lessuggesties
staan waarmee het lezen van één tekst het uitgangspunt van een volwaardige les kan worden.
* boek
Taalpunt Nederlands : informatiebrochure voor leerkrachten
Stad Antwerpen - Bibliotheken
2012
30 p.
Aanwinstnr.: 13-003
Vocvo: 12
Dit resulteerde onder meer in een lijvige informatiebrochure voor leerkrachten Nederlands die
een beroep willen doen op de bibliotheek.
Een Taalpunt voorziet in :
- een specifiek aanbod van taalleermethoden Nederlands op verschillende niveaus, vanuit
verschillende talen en in verschillende vormen;
- werken over grammatica, spelling, stijl, woordenboeken (ook beeldwoordenboeken);
- fictieboeken in eenvoudige taal (Wablieft, Eenvoudig communiceren, ...);
- luisterboeken met verhalen;
- Nederlands gesproken films op dvd;
- informatieve boeken in eenvoudige taal over sociale onderwerpen als werk, wonen,
onderwijs, opvoeding, gezondheid, voeding, politiek, geld, relaties, ...
- de Wablieft-krant.
Webadres
:
http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/82/27/207.Y29udGV4dD04MDM0MDM4.html
13
* boek
Voorlezen en vertellen : een lessenserie voor de basiseducatie
Jacquelien Bushoff
Stichting Lezen
1997
58 p.
Aanwinstnr.: 98-282
Vocvo: NT_lezen
Met bijl.
De lessenserie 'Voorlezen en vertellen' is zo uitgewerkt dat zij door begeleiders basiseducatie
kan gegeven worden. In de bijlage is er een reader 'Voorlezen en vertellen' voor de cursisten
zelf opgenomen.
* boek
Lekker lezen on the ROC's : een korte cursus/module leesplezier voor de
volwasseneneducatie : achtergrondinformatie, inzichten en vaardigheden, werkvormen,
werkbladen
Itie van den Berg, Mariëtte de Jong
De Stiep Educatief
2000
50 bl.
ISBN: 9071740757
Aanwinstnr.: 01-325
Vocvo: NT_lezen
Met lit. opg. en adressen
Dit is een onderdeel van het achtergrondmateriaal uit het koffertje 'Lekker lezen on the ROC's'.
Lekker lezen is een kant-en-klare module leesplezier voor volwasseneneducatie compleet met
werkbladen, boeken, doelen en achtergrondmateriaal. Deze korte module van vijf
bijeenkomsten van 2,5 uur is voor laagopgeleide ouders/grootouders/oppas-ouders van
kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Lekker lezen is gericht op het vergroten van kennis en
vaardigheden met betrekking tot lezen en voorlezen om zelf meer van lezen te kunnen
genieten. Voor kinderen van 0-6 jaar en hun ouders.
Besproken in: Alfa Nieuws. - Jrg. 7 (2004), nr. 4 ; p. 18-20
* boek
Lees- en schrijfoefeningen op maat voor een tussengroep NT2
An Colyn
Karel de Grote-Hogeschool (KdG)
2002
[?] bl.
Aanwinstnr.: 03-19
Vocvo: NT2_gevorderden_lesmateriaal
Met lit.opg. - CBE Kapellen
[Specialisatiedossier Voortgezette lerarenopleiding basiseducatie (VoBe)]
Het hoofddoel van dit werkstuk is: 1) een duidelijk profiel van de tussengroep schetsen (het type
cursist, de te verwachten leervragen); 2) de noden kaderen in een cursusplan, op maat van het
centrum; 3) vanuit de doelen concreet materiaal aanbieden om te starten.
14
* cd_rom
Taalleren in Praktijksituaties (TiP): Multimediale uitbreiding van vormgeven aan
maatwerk
Cinop
2007
ISBN: 90 5003 528 6
Aanwinstnr.: 09-023
Vocvo: NT2_lesmateriaal
TiP staat voor Taalleren in Praktijksituaties. TiP is een interactief multimediaal leermiddel voor
beginnende NT2-cursisten. De cd-rom TiP is ontwikkeld, als aanvulling op de
leergang Vormgeven aan Maatwerk, een methodiek waarbij docenten met de cursisten
reflecteren over wat taalleren is, hoe je een taal leert, welke praktijkstituaties voor hen belangrijk
zijn en hoe zij zichzelf leren beoordelen. Met de cd-rom kunnen cursisten zich zelfstandig deze
taalleerstrategieën eigen maken. Doordat de cd-rom niet alleen in het Nederlands en Engels
maar ook in veel gebruikte talen als Turks en Marokkaans is ontwikkeld - en alles ook audio
wordt aangeboden - kan het materiaal ook voor (semi) analfabeten met die taalachtergrond
worden ingezet. Ook bruikbaar voor cursisten met Nederlands als moedertaal die gebaat zijn bij
het aanleren en toepassen van de aangereikte strategieën in talige praktijksituaties
(sollicitatiegesprek, werkoverleg,...)
* boek ; cd_rom
Nu versta ik je! : uitspraak Nederlands voor anderstaligen
Ines Blomme, Annelies Nordin , Johanna Potargent
Acco
2008
202 p.
Aanwinstnr.: 09-130
Vocvo: NT2_lesmateriaal
Met het boek Nu versta ik je! en de bijbehorende cd kan de beginnende en gevorderde
anderstalige studentzelfstandig zijn uitspraak verbeteren. De student kan de aangeboden
cyclus van klanken chronologisch doorlopen of hij kan die klankcombinaties en oefeningen
selecteren die voor hem relevant zijn. Via een contrastieve aanpak komen alle vocalen en de
meeste consonanten aan bod, zowel op woord-, zins- als tekstniveau. Aan de hand van
specifieke oefeningen op woord- en zinsaccent, klankverbindingen en prosodie, kan de student
met Nu versta ik je! niet alleen de uitspraak van specifieke klanken trainen maar ook zijn
verstaanbaarheid in het algemeen verbeteren. De transfer naar de spontane spraak gebeurt
door communicatieve oefeningen zoals taalriedels, dialogen, open vragen, rollenspelen enz.
Handige tips en oefeningen maken het boek ook geschikt voor gebruik in de klas. Bovendien is
er een appendix met extra uitspraakoefeningen bij de methode Vanzelfsprekend en Niet
Vanzelfsprekend.
* boek
De Taalbende : taalboek 6A - experiment 2011-2012
Kristina Vlaeyen, Greet De Waele, Sabrina De BRandt, Kristof De Loose, Ineke Coorens
Plantyn
2011
92 p.
ISBN: 978-11-301-2145-9
Aanwinstnr.: 11-212
Vocvo: NT1_lesmateriaal
15
De Taalbende biedt duidelijke leerlijnen, zowel binnen jouw leerjaar als overkoepelend in de
volledige school. Zo weet je als leerkracht steeds wat jouw leerlingen al kunnen en kennen en
wat jij ze aanbrengt.
Vernieuwde didactische aanpak
Met De Taalbende krijgen je leerlingen een evenwichtig programma met stof voor luisteren,
spreken, lezen, schrijven en volgens de nieuwe leerplannen taalbeschouwing. Ook de nieuwe
deeldomeinen strategieën en interculturele gerichtheid zitten erin.
Afhankelijk van je klas kun je op bepaalde plaatsen in de methode kiezen wat je zelf eerder
klassiek ‘gestructureerd’ aanbiedt, en wat eerder avontuurlijk ‘taakgericht’.
INFO
http://e-materiaal.toll-net.be/
http://www.huizenvanhetnederlands.be/Lesmateriaal/LesmateriaalCVOHBO/tabid/704/Default.a
spx
http://www.huizenvanhetnederlands.be/Lesmateriaal/LesmateriaalCBE/tabid/706/Default.aspx
http://www.nt2antwerpen.be/lesmateriaal
http://educatie.kennisnet.nl/laaggeletterdheid/
http://educatie.kennisnet.nl/nt2/
http://www.leermiddelenplein.nl/
http://hotpot.klascement.net/nt2.htm
http://www.bibliotheek.be/
http://www.praktijkonderwijs.com/~ehl/pictogrammen/pictogram.htm
http://www.klasse.be/leraren/15725/25-pictogrammen-voor-school-en-ouders/
http://www.auteurslezingen.be/html/alg.asp
http://www.nt2antwerpen.be/leeskring_wablieft
16
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards