Appreciatierecht

advertisement
Appreciatierecht
Doel
Opheffen van leeftijdsdiscriminatie bij langdurige ziekte nà 60 jaar: op vraag
van personeelslid en appreciatie van de lijnmanager, verdere participatie aan
het arbeidsproces mogelijk maken, ook na 222 werkdagen ziekte.
Probleemstelling



Statutaire
bepalingen
Onder de 60 jaar kan de administratieve gezondheidsdienst pas na 666
werkdagen ongeschikt verklaren. Van zodra iemand na de leeftijd van 60
jaar heeft bereikt kan dit al na 222 werkdagen, er zijn slechts enkele
uitzonderingen op deze regel (zie statutaire bepalingen hieronder). In geen
enkel van de gevallen is er een appreciatie door de lijnmanager en het
personeelslid mogelijk.
Door het automatisme wordt er geen respect en waardering getoond voor
hun opgebouwde kennis en ervaring Niet mogen werken kan verregaande
sociale gevolgen en een invloed op het zelfwaardegevoel hebben..
Tenslotte zijn er de financiële gevolgen: loonverlies en mogelijks een
onvolledige loopbaan.
onmogelijkheid om de opgebouwde kennis en ervaring te consolideren en
personeelsleden – die dat wensen – langer in dienst te houden.
Art. XI 25. § 1. Indien de ambtenaar tijdens de loopbaan 666 werkdagen
afwezig is geweest wegens ziekte, te rekenen vanaf 1 januari 1994, kan het in
artikel XI 24 bedoelde geneeskundig controleorgaan een voorstel formuleren
aan de Administratieve Gezondheidsdienst tot definitieve
ongeschiktverklaring van de ambtenaar.
Art. XII 5. De ambtenaar die 60 jaar geworden is, wordt ambtshalve op rust
gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij,
zonder definitief ongeschikt te zijn bevonden, komt tot een totaal van 222
werkdagen afwezigheid wegens ziekte, te rekenen vanaf de leeftijd van 60
jaar.
Art. XII 9. In afwijking van artikel XII 5 wordt de ambtenaar die 60 jaar
geworden is, niet ambtshalve op rust gesteld na 222 werkdagen afwezigheid
wegens ziekte, maar pas na 365 kalenderdagen afwezigheid wegens ziekte,
indien hij:
1° hetzij geen 5 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren telt op de datum
waarop hij de 222 werkdagen afwezigheid wegens ziekte bereikt;
2° hetzij geen 20 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren telt op de datum
waarop hij de 222 werkdagen afwezigheid wegens ziekte bereikt, én onder
toepassing zou vallen van de regeling van het gewaarborgde
minimumpensioen;
3° hetzij 20 pensioenaanspraakverlenende dienstjaren telt en een
minimumpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid zou kunnen
verkrijgen dat voordeliger is dan het minimumpensioen wegens leeftijd of
anciënniteit.
Vervolg op volgende pagina
317567630
26 okt 2005
1/3
Appreciatierecht, Vervolg
Statutaire
bepalingen
(vervolg)
Voor de berekening van de 365 kalenderdagen afwezigheid wegens ziekte
waarvan sprake in het voorgaande lid wordt geen rekening gehouden met de
halve dagen afwezigheid in een periode van deeltijdse prestaties wegens
ziekte."
Omschrijving
Om het appreciatierecht mogelijk te maken, dient het art. XII 5. van het
statuut gewijzigd te worden. Dit kan op twee manieren:
 Ambtshalve vervangen door mogelijkheid van op rust gesteld te
worden indien organisatie en medewerker (leidinggevende/neutrale
organisatievertegenwoordiger zoals P&O-verantwoordelijke en
medewerker) in overleg besluiten dat reïntegratie niet haalbaar en/of
gewenst is. Het gesprek over de inschatting van de reïntegratie wordt
bij voorkeur gevoerd samen met een neutrale P&O-verantwoordelijke.
 Ambtshalve op rust stelling blijft bij definitieve ongeschiktverklaring.
( in Art. XI 25. § 1. )
Ervaring
Het appreciatierecht is binnen de volge,nde juridische context te interpreteren:
Extern
 Arbeidsrecht: arbeidsongeschiktheid
waardoor definitief het overeengekomen
werk niet kan worden uitgevoerd wordt
beschouwd als overmacht die een einde
maakt aan de arbeidsovereenkomst.
 Er is geen verplichting om op 65 jaar met
pensioen te gaan.
Toepassingsgebied
Vlaamse Overheid
Contractuelen:
 Geen automatische pensionering maar
mogelijkheid tot ontslag na langdurige
ziekte van 6 maanden.
Dit betekent dat het personeelslid in
dienst kan worden gehouden – en er dus
de facto een appreciatierecht bestaat.
Het personeelslid kan vanaf de leeftijd
van 60 jaar – op voorwaarde van een
toereikende loopbaan – vervroegd op
pensioen gaan d.w.z. ten vroegste in de
maand volgend op hun 60ste verjaardag.
De mogelijkheid om vanaf 60 jaar
vervroegd met pensioen te gaan kan dus,
op voorwaarde dat men het bewijs levert
gedurende 35 jaar pensioenrechten te
openen in om het even welke Belgische
pensioenregeling.
 Ontslag mogelijk indien definitief
ongeschiktheid.
Statutaire personeelsleden die na 60 jaar langer dan 222 dagen
werkonbekwaam zijn wegens ziekte of ongeval worden
Vervolg op volgende pagina
317567630
26 okt 2005
2/3
Appreciatierecht, Vervolg
Verwachtte
effecten





beperkt gezien kleine groep 60 + : op 31/12/04 waren er slechts 423
60+’ers in MVG
medewerker motiveren door via arbeidsreïntegratie respect te tonen
ervaring en kennis blijven beschikbaar voor de organisatie.
kloof met contractuele personeelsleden vergroot: omwille van
fundamenteel verschillend ziektestelsel lopen contractuelen het risico op
ontslag bij ziekte.
de reden voor het bestaan van de huidige regeling was de wil om
pensioenitis te vermijden. (= het uitputten van het ziektekrediet om lagere
pensioensuitkering te vermijden, maar wel degelijk met de bedoeling om
niet meer te komen werken ).
Randvoorwaarden
 Wijziging van het statuut
 Een open klimaat waarin leidinggevende en werknemer vanuit welbegrepen
belangen, eerlijk kunnen onderhandelen over de terugkeer, de taken en de
voorwaarden.
Budgettaire
gevolgen
Nihil: loonverschil tussen oudere werknemer met veel anciënniteit en nieuw
personeelslid
317567630
26 okt 2005
3/3
Download
Random flashcards
Create flashcards