Thema`s informatievoorziening 2015-2017

advertisement
Voortgang landelijke
meldkamerorganisatie
20 maart 2015
Astrid Raaphorst
Jill Wilkinson
1
Afspraak in VB 28 november jl. was in maart
meer duidelijkheid te geven over:
•
•
•
•
•
2
Wetgeving;
Proces (financiële) overdracht;
Ambitieplanning per regio;
Multi-intake;
Samenhang in ontwikkelingen
Wetswijziging
• Gemaakte afspraken in TA wettelijk regelen
• Verplaatst verantwoordelijkheid naar de Minister van VenJ
• Maakt formele start van de LMO binnen de nationale politie
mogelijk
• Regelt de sturing en governance
• Streefdatum: 1 januari 2017
• Transitie gaat verder tot 2021
• Tegelijk met wetswijziging financiële stromen verleggen
3
nulmeting en verder
•
•
•
•
Totaalbedrag is +/- 220 mln
Procentuele verdeling tussen kolommen dicht bij TA
Aandeel Veiligheidsregio’s +/- 42 mln
Diversiteit tussen meldkamers
Hoe nu verder?
• Globale toets “financieel op niveau”
• Financiële overdrachtsdocumenten samen opstellen:
- Over te hevelen budget naar Minister van VenJ
- Afspraken maken over verrekening en vergoeding van de
achterblijvende kosten
• Beoordeling door DDC op “redelijkheid en billijkheid” (protocol)
• Eind 2015 gezamenlijk vaststellen overdrachtsdocumenten
4
Hoe verloopt financiële overdracht?
• Optellen van bedragen uit financiële overdrachtsdocumenten
• Dit bedrag (+/- €42 mln) uitnemen uit Gemeentefonds
• Werkgroep met leden van VenJ, BZK, VNG en VB
Uitgangspunten voor financiële overdracht:
• Zo min mogelijk herverdeeleffecten
• Verdeelsleutel die zo dicht mogelijk bij bedragen uit financiële
overdrachtsdocumenten komt
• Eventueel correctie met BDUR
• Besluitvorming definitieve verdeelsleutel i.o.m. VB en VNG
• Begin 2016 duidelijkheid over bedragen om verwerking in
begrotingen 2017 mogelijk te maken
5
Hoe verloopt materiële overdracht?
• De materiële overdracht is:
- opname van de 10 meldkamers in de LMO
- overgang naar uitvoering van het beheer door de LMO/politie
• 1 voor 1
• Regionale afspraken maken over:
- uitvoering beheer tot aan moment van materiele overdracht
- wijze van overdracht
• Voor medewerkers afspraken maken per locatie en werkgever.
Vraagt nog nadere bestudering en maatwerk, conform TA
• Minister stelt budgetten beschikbaar aan partij die uitvoering
beheer verzorgt
6
Streefdata samenvoegen locaties
Input
•
•
•
•
•
•
7
Ambities/wensen van de regio’s
Robuustheid huidige meldkamers (o.a. inspectierapport)
Huidige stavaza planvorming per samenvoegingstraject
Verwachte doorlooptijd per locatie
Looptijd realisatie (landelijke) ICT voorzieningen
Benodigde capaciteit politie tbv realisatie huisvesting en opbouw
en aansluiting ICT infrastructuur
Uitgangspunten
• Borging continuïteit en stabiliteit meldkamerproces
• Samenwonen als eerste stap in vorming LMO
• Gefaseerde aansluiting op centrale ICT voorziening (max 2 tot 3
per jaar)
• Investeringen in nieuwe meldkamers op basis van structurele
dekking uit huidige middelen
• Voorkomen van desinvesteringen
• Landelijk beleid op huisvestingseisen, opdracht tot realisatie via
huidige eigenaar
• Samenwonen betekent geen verandering in werkgeverschap
8
Voorbehouden Streefdata
• Detailplanning en business case per samenvoegingsgebied
• Uitvoeringstoets op haalbaarheid bij politie en samenwerkende
partijen per samenvoeging
• Financiering en tijdlijn van realisatie landelijke ICT-infrastructuur,
inclusief datacenters (capaciteit en investeringen)
• Interferentie andere (noodzakelijke) verhuisbewegingen zoals die
van de 0900-8844 servicecentra van de politie
• Interferentie vernieuwing C2000 en 1-1-2
9
Kritieke paden doorlooptijd
Stappen bouwproces (3 – 4 jaar)
6 mnd
Plannen
6 mnd
Besluitvorming
6 mnd
6-24 mnd
Prog. van Eisen /
Aanbesteding
3 mnd
(Ver)bouw
Inhuizing
Plateau’s ICT:
1.
Landelijke voorziening LMO 1e helft 2017
2.
Aansluiten samenvoegende meldkamers
3.
Aansluiten/upgrade vier eerder gerealiseerde locaties
2015-2016 bouw ICT
10
2017-2019 aansluiten samenvoegingen
2020-2021 upgrade
Definitieve data worden uitgewerkt in detailplanning per toekomstige meldkamerlocatie
* Rekening houdend met capaciteit en afschrijvingstermijnen bestaande situatie
Pilots multi-intake
• Uitgangspunt: welke werkwijze bedient burger en hulpverlener het
beste;
• Starten met pilots in veilige (niet operationele) setting;
• Onafhankelijke begeleidsingscommissie;
• Ruimte om nieuwe werkwijzen te toetsen buiten de wettelijke
kaders;
• Vaststellen competenties én opleidingseisen
12
Samenhang verschillende documenten
Uitgangssituatie
- Nulmeting en Inspectierapport
Eindsituatie
- Wettelijk kader: taken, positionering, aansturing en overgang.
- Ontwerpplan LMO: eindbeeld LMO
Transitie
- Landelijk kader: kader voor regionale samenvoegingen
- Plan van aanpak: programmaplanning van de LMO
- Proces financiële overdracht: procesbeschrijving
- Protocol DDC: werkwijze DDC voor onafhankelijke advisering
13
Download