Tot op dit moment is het document niet in te zien

advertisement
B&W nr. 07.0880 d.d. 02-10-2007
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden H.Dirks (SP) en R.
van Gelderen (SP) inzake het schoolproject ‘Doe effe normaal’
verzonden op 4 juli 2007
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie SZC
1. bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden H. Dirks(SP) en R.
van Gelderen (SP) d.d. 4 juli 2007 inzake het schoolproject ‘Doe effe normaal’ , vast te
stellen;
2. dit besluit te zenden aan de vragenstellers en de overige leden van de gemeenteraad.
54.
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van de raadsleden
H. DIRKS en R. VAN GELDEREN (SP) inzake het schoolproject “Doe effe normaal”.
(ingekomen 4 juli 2007)
“Doe ff normaal” is naar mening van de SP-fractie een waardevol project. Leerlingen uit groep
7/8 krijgen les in allerlei onderwerpen als mishandeling, vernieling, discriminatie, drugs &
alcohol (!). Doordat het gegeven wordt door de politie heeft het groot effect op de kinderen.
Bovendien heeft het ook een preventief karakter en is daarmee een belangrijke aanvulling op
de (repressieve) maatregelen op het gebied van jeugdcriminaliteit. Bovendien zorgt dit project
voor regelmatig contact tussen politie en scholen.
Dat het project “Doe ff normaal”niet meer door de politie kan worden uitgevoerd was al voor
velen bekend en betreurd. Het is echter de SP-fractie onlangs ter ore gekomen dat de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project niet zomaar is gestopt, maar is
overgedragen aan de gemeente.
De SP wil daarom basis van art. 43 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad de
volgende vragen stellen.
Antwoord van Burgemeester en Wethouders (ingezonden 2 oktober 2007)
1.
Onderschrijft het college dat lessen in het kader van “Doe ff normaal” van groot
belang zijn voor basisschoolleerlingen?
Ja, de gemeente faciliteert het project dan ook en heeft de kosten van de lespakketten op zich
genomen.
2.
Klopt het dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van “Doe ff normaal bij de
gemeente is komen te liggen en dat de gemeente deze lessen kan inkopen bij de
politie?
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project “Doe effe normaal’.
Binnen dit project verzorgt de politie een aantal lessen (incl. aanschaf lesmateriaal en
verspreiding). In het kader van de kerntakendiscussie heeft de politie besloten deze taak niet
meer geheel te kunnen uitvoeren en deze taak over te dragen aan de gemeente. Hierbij zou
sprake zijn van een zogeheten “warme overdracht”. In de praktijk heeft deze “warme
overdracht” echter onvoldoende plaatsgevonden. Hierdoor is de uitvoering van het project
bemoeilijkt. In opdracht van de korpsbeheerder van de politie is vervolgens besloten dat de
politie deze taak alsnog uitvoert totdat de “warme overdracht” heeft plaatsgevonden. Met ingang
van het komend schooljaar zal de politie dan nog alleen die lessen verzorgen die passen
binnen haar kerntaken en voor zover er capaciteit beschikbaar is. Dit betekent dat de
schoolbesturen nadere afspraken moeten maken met de politie (op wijkniveau).
3.
Is het College bereid om aan deze verantwoordelijkheid invulling te geven en zo ja op
welke wijze?
In de beantwoording van vraag 1 en 2 is de rol van de gemeente al geschetst. Voor het komend
schooljaar vindt er overleg plaats tussen de schoolbesturen, de politie en de gemeente over de
nieuwe taakverdeling binnen het project..
Download